Welke Tijdlijn van de Zeventig Weken in Daniël is de juiste?
 

 

De profetie over de 70 weken in Daniël is ook voor deze tijd erg belangrijk.

 Laten we eerst de teksten eens lezen waarin gesproken wordt over die 70 weken


Daniel 9:24-27

“24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. 25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” NBG

Er zijn meerdere uitleggingen over hoe die 70 weken verlopen zoals die in Daniël 9 beschreven staan. 
De meest voorkomende is dat de eerste 69 weken eindigen in de tijd dat Jezus op aarde was en dat de laatste week nog moet komen in de eindtijd. (Bekijk de eerste lijn in het schema - klik hier)

Die laatste 7 jaar worden vaak aangeduid als ‘de grote verdrukking’.
Hoe men daarop komt is mij nooit duidelijk geworden. 

Wel lezen we in Daniël en Openbaring van een tijd van 1260 dagen waarin de Antichrist het voor het zeggen heeft en Israëlieten en christenen worden vervolgd.

De tussenliggende tijd van ruim 2000 jaar wordt ‘de tijd van genade’ genoemd. Hoe dat grote gat in de tijdlijn vanuit de bijbel verklaard kan worden is mij nooit duidelijk geworden.  

In de loop der tijd heb ik mijn mening over hoe die zeventig jaar nu verlopen wat aangepast. Voortschrijdend inzicht zal ik maar zeggen.
Hieronder zal ik dat proberen uit te leggen.

Als je geïnteresseerd bent in een bijbelstudie die gaat over de zeventig weken uit het boek Daniël dan weet je waarschijnlijk al dat het niet gaat om letterlijk 70 weken van 7 dagen.
Het gaat om 70 zeventallen.
De zeventig weken zijn weken van 7 dagen, maar volgens het jaar-voor-een-dag-principe zijn het 490 jaar (70 x 7 = 490). De meeste bijbeluitleggers zijn het daar over eens.

Mocht je meer willen weten over hoe vanuit de bijbel te zien is wat een week = jaar is dan kan je daar meer over vinden aan het eind van deze studie in de bijlage.

Daniël krijgt dus te horen dat in die periode van 70 (jaar)weken de zonde zal worden afgesloten en de ongerechtigheid verzoend zal worden. In vers 26 lezen we dat ‘de Messias zal worden uitgeroeid, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.’ (vrij naar HSV).

Wij, christenen, weten dat alleen Jezus de zonden kan verzoenen.
Jezus stierf voor onze zonden. Toch is de zonde in de wereld nog niet afgesloten. Dat gaat pas gebeuren als Jezus terugkomt aan het einde van die 70 (jaar)weken.

Die zeventig weken zijn verdeeld in drie perioden.
De eerste periode duurde 7 weken, de tweede periode duurde 62 weken en dan is er nog een laatste periode van één week.

In die eerste periode werd Jeruzalem hersteld en herbouwd.
In de volgende periode van 63 weken zal Jeruzalem hersteld en herbouwd blijven.
Dan blijft er nog een laatste periode van één week over, een week van zeven jaar.

Die periode is voor ons, die nu leven, belangrijk om daar meer over te weten. Het einde van die laatste zeven jaar is nog niet voorbij. Dat weten we omdat wat er in Daniël 9:24 staat nog niet is gebeurd:

… de overtreding is nog niet beëindigd
… de zonden zijn nog niet verzegeld
… de ongerechtigheid is nog niet verzoend
… een eeuwige gerechtigheid is nog niet tot stand te gebracht


Wanneer begint die laatste (jaar)week?

Daar is niet iedereen het over eens. Dat is niet zo gek want er zijn altijd afwijkende meningen over wat dan ook in de bijbel. 
Veel mensen denken verschillend over wat er aan het begin, het midden of het einde van die laatste zeven jaar zal gebeuren. Een grote stroming denkt dat de gemeente wordt opgenomen aan het begin van die laatste (jaar)week. Anderen denken dat dit zal gebeuren op de helft en weer anderen, waaronder ik, denken dat de gemeente de Heer tegmoet zal gaan in de lucht aan het einde van die laatste zeven jaar.

Tijdenlang heb ik ook gedacht dat de laatste 7 jaar nog moeten komen. Maar nu ik, met hernieuwde aandacht, de teksten in Daniël lees kreeg ik steeds meer twijfel. Ik vroeg me af of die laatste jaarweek al niet begonnen was toen Jezus op de aarde leefde.

Waarom staat er in vers 26:

Daniel 9:26

Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden’? (HSV)

Iets wat komt na een voorgaande periode gebeurd in de volgende periode.

In alle vertalingen staat dat de Messias zal sterven NA de (7+62) 69e week.
Volgens mij is dat dan in de 70ste week.
Die 70ste week is dan, in mijn gedachtegang, al begonnen in de tijd dat Jezus hier op aarde verbleef.

Laten we nog eens kijken naar die teksten in Daniël 9. Deze teksten geven ruimte voor meerdere uitlegingen.


Daniel 9:26-27

“En na de tweeënzestig weken (dus in de 70ste week) zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” NBG

Een gezalfde (St.Vert. “Messias”) zal worden uitgeroeid NA de 69ste (jaar)week.
Ook zal ‘iemand’ slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dat gebeurde of zal gebeuren in de helft van die 70ste jaarweek.

Er is nooit een andere gezalfde of Messias geweest die uitgeroeid is terwijl er niets tegen Hem was dan Jezus. Voor mij, en voor velen, is het duidelijk wie die eerste persoon in deze tekst is.

In die eerste zin van vers 26 is ‘de gezalfde’ ofwel ‘de Messias’ het onderwerp.

In het tweede gedeelte is ‘het volk’ het onderwerp. Ook wordt een vorst genoemd. Die vorst is de leider van dat volk dat de stad en het heiligdom te gronde zal richten.

Wie de ‘hij’ is die het verbond voor velen zwaar zal maken (of bevestigen) is nog niet zo eenvoudig vast te stellen.
Is het de Christus of de Antichrist?
Dezelfde vraag kunnen we stellen bij het doen ophouden van de offers.
Is dat gebeurd toen Jezus stierf en het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde? Of gaat dat gebeuren aan het begin van de laatste 3 ½ jaar door de Antichrist?
Naar mijn mening zijn beiden mogelijk.

Nog eens. De Messias, ofwel de Gezalfde, zal worden uitgeroeid NA de 69ste jaarweek, dat is dus IN de zeventigste (jaar)week. Die 70ste (jaar)week zijn de laatste zeven jaar van de zeventig weken (=490 jaar) die zijn bepaald door God om de zonde af te sluiten en eeuwige gerechtigheid te brengen.
Dus, als die ‘hij’ Jezus Messias is die halverwege de 70ste week het offeren heeft doen ophouden, dan resten er dus nog 3½ jaar. Die 3½ jaar moeten nog vervuld worden. (zie de tweede tijdlijn in het schema, klik hier)

Profetieën hebben vaak dubbele lagen van vervulling. Hier, in Daniël 9:27 kan dat ook zo zijn. Stel dat de eerste laag werd vervuld door Jezus en de tweede laag vervuld zal worden door de anti-Jezus, ofwel de Antichrist. Dan zal de Antichrist aan het begin van de laatste 3½ jaar ook een einde maken aan de slacht- en spijsoffers. Overigens moet er dan wel eerst een tempel, of een offerplaats, gebouwd worden.

Men is het er over het algemeen over eens dat de “verwoester” de Antichrist is. Als we Matheus 24:15 en 2 Tessalonisenzen 2:4 lezen, dan zien we duidelijk dat hier inderdaad sprake is van de Antichrist.
Deze visie over die 70ste jaarweek, dat die in tweeën verdeeld is, is niet de algemeen aanvaarde uitleg. Maar de meest aanvaarde uitleg gaat voorbij aan het feit dat er duidelijk gezegd wordt
Na de 62 weken (+ de eerdere 7 weken = 69 weken) zal een gezalfde worden uitgeroeid”

 Nog een punt waarom het mogelijk zou kunnen zijn dat die 70ste week in tweeën verdeeld is, is omdat we in Openbaring niets lezen over een periode van zeven jaren (de laatste zeven van de zeventig jaarweken). Wel lezen we in Openbaring over de laatste 3½ jaar die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus.
Ook in deze uitleg zit er een niet door de bijbel verklaard gat van ruim 2000 jaar. 

Zoals in het begin van dit artikel al is gezegd: De meeste uitleggers zeggen dat die hele laatste jaarweek nog moet komen. Ze zeggen de eerste 3½ jaar zal er vrede zijn en zeer waarschijnlijk zal in die tijd de tempel herbouwd worden. Maar halverwege die zeven jaar zal de Antichrist zich in de tempel zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Als hij dat doet zullen de offers gestaakt worden. Dan zal de grote verdrukking beginnen.

In beide voorgaande redeneringen wordt aangenomen dat er een enorm gat zit tussen de 69e en 70e week. Waar is die aanname op gebaseerd?
Uitgelegd wordt dat die tijd het tijdperk van genade is voor de gemeente, de kerk van Jezus.
Is er ergens in de bijbel iets geschreven over het stopzetten van de telling van die 70 (jaar)weken? 
Ik kan het niet vinden.


Het probleem van de onderbreking

Vanaf de tijd dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot aan het sterven van Jezus Messias is het een doorlopende reeks van jaren en dagen. Waarom is er plotseling een onderbreking tot aan de eindtijd?

Is het logisch dat de klok stopt na de 69e week en pas weer in de eindtijd gaat lopen?
In de vorige alinea's ben ik meegegaan met de heersende mening dat er een lange tijd zit tussen het einde van de 69e week en het begin van de 70e week. Of zoals ik eerder zei dat ik dacht dat er een optie was van een gat tussen de 69½-ste week en de laatste 3½ jaar.

Eigenlijk heb ik het altijd vreemd gevonden dat er zo’n groot gat zit tussen de 69ste en 70ste (jaar)week die niet verklaard wordt in de bijbel.  
Waarom is de klok, die de 70 weken, aftikt stilgezet?
In Daniël kan ik niets vinden over het stil zetten van de klok na de 69e week.

Toen kwam ik een zekere meneer Lovik (1) tegen op het internet. Hij liet zien dat er een mogelijke verklaring is voor de tijdlijn zonder dat er een gat valt tussen de 69e en 70e (jaar)week.
Zijn redenatie vind ik heel logisch en is op de bijbel gebaseerd.

Ik zal proberen zijn zienswijze, hoe het mogelijk is dat de klok niet is stil gezet voor een periode van zo’n 2000 jaar, beknopt weer te geven.

Zoals we al zagen gebruikt God soms een andere tijdrekening dan de gebruikelijke.
De 70 weken in Daniël zijn daar een voorbeeld van.
70 Weken zijn eigenlijk 70 jaarweken van elk 360 dagen samen dus 490 jaar.
God vermenigvuldigd soms de tijd.

Een goed voorbeeld is het verhaal over de verspieders die 40 dagen het land Israël verkenden.
Het volk geloofde het negatieve verslag van 10 verspieders. Ze geloofden God niet maar wel de verspieders.
Omdat het volk God zo verwierp strafte God het volk door hen te veroordelen tot een verblijf in de woestijn van 40 jaar. Voor elke dag een jaar.


Numeri 14:34

‘Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer.'

Mozes had, namens God, het volk gezegd dat het beloofde land nabij was. Het volk geloofde God niet en werd daarvoor gestraft.

Jezus vertelde de Joden dat het Koninkrijk van God nabij was.
Het Koninkrijk van God lag voor de Joden voor het grijpen, maar ze geloofden God niet.
Ze stonden op tegen de brenger van het goede nieuws. Ze kruisigden Hem zelfs.

De Joden verwierpen hun Messias. Zij geloofden God niet.
Toen het volk Israël ongelovig Jezus verwierp als hun Koning keerde God zich van hen af, net zoals we net lazen in Numeri. .

Wat was hun straf?
Was dat net zo als in Numeri? Voor elke dag een jaar?

Ten tijde van Jezus op aarde kwam er een eind aan de 69e (jaar)week.
Die laatste (jaar)week van 7 jaar was nog niet voorbij.
7 Jaar van 360 dagen.
7 x 360 = 2520 dagen.
Als we het principe van een dag voor een jaar aanhouden wordt de straf 2520 jaar.

Toen Israël te horen kreeg dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven werd de tijd gerekend vanaf dat ze uit Egypte wegtrokken. Dus de reeds in de woestijn doorgebrachte tijd werd in mindering gebracht van het totaal van de 40 jaren. Die 40 jaren begonnen vanaf het bevel om uit Egypte te trekken.

Wanneer begonnen de geprofeteerde 70 (jaar)weken?


Daniel 9:25

’Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.’ HSV

De meeste bijbeluitleggers komen uit op 457 vC dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen.

Als we er vanuit gaan dat God dezelfde straf oplegt aan de Joden als destijds in de woestijn dan werden de nog resterende 2520 dagen omgezet naar 2520 jaar.
En een nieuwe count-down begon vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te bouwen.

2520 jaren van 360 dagen maakt 907.200 dagen.

Om een idee te krijgen waar die tijdlijn van die 70 jaar dan op uitkomt moeten we (tijdelijk) een precieze datum nemen als uitgangspunt. Anders wordt het moeilijk het aantal dagen er bij te tellen.

Het gaat niet om die datum maar meer om het seizoen. (Zie de derde tijdlijn, klik hier)
Als we de aanvang van de profetie stellen op 28 September 457 v.C (Dat is de eerste dag van het herfst seizoen: de 10e Tishri) en we tellen daar 907.200 dagen bij op dan komen we op een einddatum die valt op 22 Juli 2028.

De laatste zeven jaar beginnen dan 2520 dagen eerder en dat valt in de herfst van 2021.

Het klinkt logisch. Veel logischer dan dat er een onverklaarbaar grote onderbreking zit in de 70 weken.

Als dit klopt dan zal in de komende drie jaar de tempel herbouwd moeten worden waarna de Antichrist openbaar wordt.

We leven in spannende tijden.
Onze Here Jezus zal dan, als deze uitleg van die 2520 jaar klopt, over zeven jaar terugkomen en Zijn Koninkrijk vestigen hier op de aarde.  (Dit artikel is geschreven Herfst 2021)

In dit artikel ben ik uitgegaan van het jaar 457 v.Chr. Maar zoals we zien zijn andere begindata blijkbaar ook mogelijk.
Daar zitten best wel grote verschillen tussen. Dus als we niet zeker weten in welk jaar de aanvang is van de 70 (jaar)weken, weten we ook niet zeker wanneer het jaar is van het einde.

Als we 69 weken maal 7 jaar van 360 dagen optellen bij 538 v.Chr. dan komen we uit op een datum die ligt voor de geboorte van Jezus. Dan klopt de profetie van Dan 9:26 niet waarin staat dat de Messias zou worden gedood na de 69e week.
Nemen we het jaar 445 v.Chr als uitgangspunt dan zou het begin van de laatste jaarweek zo’n 12 jaar eerder beginnen. Dan zou de grote verdrukking dus al geweest zijn en de opname ook.
Voorlopig houd ik het maar op 457 v.Chr. als begin datum van de 70 (jaar)weken.

Een ding is zeker, Jezus komt terug, of de tijdlijnen hierboven nou kloppen of niet!

Maranatha!(Er is veel meer te zeggen en om over na te denken betreffende Daniël 9. Dat doe ik in de studie over Parallelen tussen Daniël en Openbaring) Klik hierBijlagen

Teksten die ons vertellen hoeveel dagen en maanden er in een jaar zijn.


Genesis 7:11

'In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend.'

Genesis 8:3-4

'en de wateren vloeiden gestadig van de aarde weg. Aldus namen de wateren na verloop van honderd vijftig dagen af. 4 En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat.'

Van de 17e dag van de 2e maand tot de 17e dag van de 7e maand zijn het volgens de bijbel 150 dagen. Dit vertelt ons dus dat de bijbel rekent met 30 dagen per maand.

Hoe zit dat dan met de maanden in een jaar?

1 Koningen 4:7

‘En Salomo had over geheel Israël twaalf landvoogden, die de koning en zijn huis van voedsel moesten voorzien; één maand per jaar rustte op ieder de plicht om te leveren.’ Als je het bovenstaande vers vergelijkt met 1 Kronieken 27:1-15, zul je zien dat een jaar 12 maanden heeft.

Maar nu moeten we nog zien hoe het dag-voor-een-jaar-principe ook een bijbels gegeven is.

Numeri 14:34

‘Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer.’

Ezechiël 4:5-6

5 En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. 6 Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op.’ NBG

We hebben gezien dat een bijbelse maand 30 dagen heeft en dat als je die vermenigvuldigd met 12 maanden je uitkomt op 360 dagen. In allerlei bijbelstudies wordt dit een profetisch jaar genoemd.

De 70 weken zijn weken van zeven dagen.

(1) Link naar de Youtube film van de heer CJ Lovik. Klik hier

De heer Lovic plaatst de opname van de gemeente en de grote verdrukking aan het begin van de laatste zeven jaar. Ik denk dat dit niet juist is, ik denk dat de grote verdrukking halverwege die laatste zeven jaar begint en dat Jezus terugkomt aan het eind van die laatste zeven jaar.
We zullen het snel weten.

Ondanks dat is de film zeer interessant. Het getal 2520 blijkt op meer punten van belang te zijn.

Als je meer wilt weten over het onderwerp:
Gaat de gemeente door de Grote Verdrukking, klik dan hier