Waarom valt de duivel aan?
 

Het gaat er bij de duivel niet in de eerste plaats om, om ons lastig te vallen, maar om God dwars te zitten. De duivel is steeds in een strijd verwikkeld met God. Alle aanvallen op ons zijn in feite gericht op God.

Laten we eens zien hoe dat kan.


Johannes 8:43-44

"Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

De duivel is de vader van de leugen, hij staat in de waarheid niet. Daarentegen is het Woord, Jezus, vol van genade en waarheid.


Johannes 1:14

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid."

Jezus is niet alleen vol van waarheid, Hij IS de waarheid.


Johannes 14:6

"Jezus zeide: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."
De duivel is een vijand van de waarheid en valt daarom de waarheid aan: De Waarheid Die Jezus is; De Waarheid Die het Woord is en IN het Woord is; en de waarheid die van de Geest is, de Geest der Waarheid. En omdat wij christenen die waarheid in ons hebben, valt de duivel ook ons aan. De duivel zal proberen ons vertrouwen in de Waarheid, die Jezus is, te verminderen of weg te nemen.

Zo is het ook met de gerechtigheid. De duivel is een vijand van de gerechtigheid.


Handelingen 13:10

Paulus zegt hier tot Elymas de tovenaar: "Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?"

Omdat de duivel een vijand van de gerechtigheid is, valt hij die ook aan. En wij, die de gerechtigheid hebben ontvangen door het geloof, krijgen dan ook te maken met die aanvallen. De duivel zal proberen het geweldige van de verkregen gerechtigheid naar beneden te halen, door ons te doen geloven dat we constant falen. Door ons te laten geloven dat we niet voldoende "doen" voor de Heer. Door ons te laten geloven dat we de gerechtigheid niet verdienen. Het doel van de duivel zal steeds zijn de grote onbaatzuchtige liefde van God te reduceren in onze gedachten. Als wij denken, dat we gefaald hebben, of niet genoeg doen, dan maken we dit grote offer van God kleiner. We doen net of het niet voldoende is geweest wat Jezus deed. We doen net of we dat offer, dat ons rechtvaardigt, niet vertrouwen. Wij willen ons deel er aan toevoegen. En dat is zonde.

Telkens als wij ingaan op die "listige omleidingen des duivels" is het alsof God een klap in zijn gezicht krijgt. Daarom is de strijd die wij moeten voeren niet een strijd van ons, maar het is Gods strijd.

Gelukkig mogen we weten, dat de Waarheid: Jezus, overwonnen heeft. De leugen: satan, heeft verloren.
Efeze 6 is duidelijk geen garantie voor een rustig leven, maar als de wapenrusting functioneert zoals het er staat, dan is het wel een leven vol van overwinning.


ZIJN PROBLEMEN OOK AANVALLEN?

Is het zo, dat elk probleem in je leven, een aanval van de duivel is? Nee, een heleboel problemen komen voort uit het niet tevreden zijn. Als iemand steelt, komt dit omdat hij niet tevreden is met wat hij heeft. Als hij dan gepakt wordt, zit hij in de problemen. Deze problemen komen voort uit de verzoeking die ligt in de onvrede: 'hij heeft dit en ik niet'.

Dit is een duidelijk voorbeeld, maar er zijn heel veel subtiele onvredes, die voortkomen uit begeerte. Toen ik nog niet bekeerd was, was ik ontevreden over de hoeveelheid geld waarvan de regering vond dat ik dat mocht houden. Ik vond de belastingen te hoog. Ik zag dingen die ik graag wilde hebben. We hadden geld nodig voor ons, vrij luxe, leventje en ga zo maar door. Het gevolg van dit alles was, dat ik het recht in eigen handen nam en zwart geld verdiende. Ik stal van de regering. En of je nu steelt van je buurman of van de regering, dat maakt voor God niets uit. Was het nu de duivel, die mij er toe aanzette te stelen? Laten we daar Jakobus eens op naslaan.


Jacobus 1:13-15

"Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik wordt van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort."

De verlokking om niet alle belasting af te dragen kwam voort uit mijn begeerte. En toen ik daarop inging, zondigde ik. En zo kom je in de vicieuze cirkel: door zonde geen zegen van God, dan nog maar meer zondigen. Wat een problemen geeft dat. Gelukkig heeft de Heer mij laten zien, dat dit fout is in Zijn ogen. En hoewel ik de belasting nog steeds veel te hoog vind, heb ik ervoor gekozen Hem te gehoorzamen. Hij heeft wonderbaarlijk gezegend.

Maar onvrede kan er ook zijn op het gevoelsniveau. Jaloezie is daar b.v. een gevolg van. Als je een vlaag van jaloersheid voelt opkomen, is dat dan een aanval van de duivel? Nee, het komt voort uit je eigen begeerte. Je had zelf zo graag.... En als je daaraan toegeeft zondig je.

Een andere vorm van onvrede is niet tevreden zijn met je partner, of broer of zus of ouders enz. Ook hier weer een subtiele vorm van eigen begeerte. Jezelf belangrijker vinden dan die ander. Is dit van de duivel? In principe niet. Het komt ook weer voort uit je eigen begeerte. En op dit punt is 1 Korr.13 heel duidelijk.


1 Korinthiërs l3:4-5

"De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe."

Relatieproblemen komen in principe niet voort uit aanvallen van de duivel. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat de duivel er geen dankbaar gebruik van zal maken.

Er zijn ook problemen van heel andere aard. Bijvoorbeeld het probleem van de hyperventilatie. De duizeligheid, die het gevolg is van hyperventilatie, veroorzaakt angst. Angst om flauw te vallen, angst om voor gek te staan, angst voor van alles. Maar de angst veroorzaakt weer hyperventilatie en zo is de cirkel weer rond. Hoe kom je nu aan angst?

Laten we eens een voorbeeld nemen. Als een klein kind begint te leren lopen, grijpt het vaders hand en begint gewoon zijn eerste stappen te zetten. Is het bang? Nee, want het weet dat vader hem vasthoudt. Als wij, kinderen van God, ons vasthouden aan Hem, dan hoeven we nergens bang voor te zijn. Hij heeft ons vast, en Hij heeft alles onder controle. Waar komt die angst dan vandaan? Het is de angst, die aangestoken is door een brandende pijl van ongeloof. Het is een aanval van de duivel. Als we zo'n pijl zien aankomen, moeten we het schild van geloof opheffen. In dit geval: geloof in de liefde van God en zijn bereidheid te helpen.

Een ander probleem is bijvoorbeeld dat we vaak iets denken dat niet goed is. Ik heb het al gehad over begeerten, maar nu bedoel ik dingen die in onze gedachte komen die negatief zijn. Negatief over onszelf of over anderen. Mensen die depressief zijn hebben vaak van dit soort gedachten. Laten we er eens van uit gaan, dat er in principe niets is waardoor de duivel vat heeft op die persoon. Ik bedoel dat er geen zonden zijn, die nog niet beleden zijn en waarover geen berouw is, want als dat soort dingen er zijn, is het ook niet mogelijk strijd te voeren.
En dat het hier om strijd gaat, is wel zeker.

Depressieve mensen zijn bijzonder gevoelig voor influisteringen als: je bent niets waard, of: je kan niets. Dit soort influisteringen zijn een leugen, want Gods woord spreekt anders over ons. God vindt ons zoveel de moeite waard, dat Hij Zichzelf gaf in Jezus "opdat een leder die gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft". (Johannes 3:16)
God wil ons zegenen. Hij zegt niet dat wij niets waard zijn en dat wij niets kunnen.
Hij zegt in Psalm l:

Psalmen 1:1-3

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt."

En in een andere Psalm:

Psalmen 18:29-30

"Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur."

Voor mensen die depressief zijn is het goed zich te realiseren, dat er bij de wapenrusting twee belangrijke gevechtsstukken zitten:

  1. Het schild des geloofs, vertrouw op God. Geloof dat Hij een waarmaker is van zijn woord.
  2. Het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God: "...er staat geschreven..."

Er zijn nog veel meer problemen. Het is goed om die problemen met iemand te bespreken die geestelijk inzicht heeft, zodat het duidelijk kan worden wat de oorsprong van dat probleem is.

God heeft de mensen, die zich aan Hem hebben overgegeven, de mogelijkheid gegeven om in dit soort problemen inzicht te krijgen. Hij heeft de gaven van de Geest beschikbaar gesteld voor een ieder die Hem liefheeft en zich uitstrekt naar die gaven. En één van die gaven is de gave van onderscheiding van geesten. (1 Korinthiërs 12:7-11)

1 Korinthiërs 12:7-11

"7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."