De 'Weerhouder'
 

In 2 Tessalonisenzen 2 lezen we over de 'weerhouder'.
Wie is die 'weerhouder' die de Antichrist weerhoudt om openbaar te worden?
Laten we dat stukje eens lezen en er over nadenken.


2Tessalonisenzen 2:1-10

“1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2. dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
3. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
4. de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
5. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?
6. En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
7. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9. hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10. en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (HSV)


Een mooi, maar ook interessant bijbelgedeelte.
Mooi omdat Paulus hier laat zien dat wij, gelovigen, met onze Heere Jezus Christus verenigd zullen worden. We noemen dat de ‘opname’.
Wanneer zal dat gebeuren?
Bij de komst van onze Heere Jezus Christus!
En die tijd zal ‘de dag van Christus’ genoemd worden. Ook wel de dag van de Heere.
Alle drie horen bij elkaar en gebeuren op hetzelfde moment.

Er zijn mensen die christenen proberen te misleiden, zo staat het er in vers 3.
Die mensen ontkennen dat er voor de komst van Jezus eerst een grote afval zal komen. Maar wat nog erger is, ze ontkennen dat de ‘mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf’ geopenbaard zal worden voordat Jezus terugkomt.
Dat is misleiding, zegt Paulus.

Wat men eigenlijk zegt is dat wij, gelovigen, niet zullen meemaken dat de ‘mens der wetteloosheid’ zich openbaart … zodat hij in de tempel van God gaat zitten.
Lees die teksten nog maar eens na hierboven.

Verder wordt er gesproken over de Antichrist, de zoon van het verderf, en de ‘weerhouder’?

De Tessalonisenzen hadden al eerder van Paulus te horen gekregen wie die ‘weerhouder’ is. (vs 6).
Helaas legt hij het hier niet nog eens uit, dat had wel makkelijk geweest voor ons.

Maar, alles wat wij moeten weten staat in de bijbel. Dus laten we eens kijken of we daar wijzer uit kunnen worden.
Die Antichrist wordt dus weerhouden om openbaar te worden. Iemand weerhoudt hem.
Wie is die iemand?
Weerhoudt God die Antichrist om openbaar te worden?
Is het de Heilige Geest, zoals sommigen beweren?

Vers 7 laat zien dat die persoon, die weerhouder, de Antichrist weerhoudt om openbaar te worden. Dat doet hij totdat hij “uit het midden” verdwenen is. De NBG vertaling zegt: verwijderd is.
Uit welk midden verdwenen of verwijderd?

Het kan God niet zijn. God zal nooit verwijderd worden of verdwenen zijn “uit het midden”.
Kan de Heilige Geest “uit het midden” verwijderd worden? Ik dacht het niet.

Iemand weerhoudt de Antichrist om openbaar te worden.
Wie?

Wie heeft de macht om de Antichrist te weerhouden om openbaar te worden?
Wie zal uit het midden verwijderd worden, of verdwenen zijn, die gelinkt is aan de Antichrist?

Er is een interessant bijbelgedeelte dat vertelt over een verwijdering, of het verdwijnen, uit “het midden”.

Laten we eens Openbaring 12 lezen.


Openbaring 12

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Voor zover ik weet is dit het enige bijbelgedeelte dat vertelt over het ‘verwijderen’ van een persoon uit het midden.
Die persoon is bovendien gerelateerd aan de Antichrist. Het is de verderver.
In deze teksten wordt vertelt hoe de duivel uit “het midden” verdwijnen zal.

En wat gebeurt er dan?
Dan ontstaat er een wereldmacht. Het beest uit de zee. Lees maar in Openbaring 13.


Openbaring 13

“2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

Allemaal dieren die in de visioenen in Daniël genoemd worden. Het waren de wereldmachten vanaf het Babylonische rijk.
Al deze wereldmachten zien we terugkomen als één nieuwe wereldmacht. De draak, de duivel, geeft het “zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

Ik denk dat het het herleeft Kalifaat zal zijn. Een wereldmacht van Moslims. Allemaal omringen ze Israël.
Allah is de god van de Moslims. Allah is de duivel. Islam is een na-apen van het Joods-Christelijke geloof maar met een andere God dan die de Joden-Christenen hebben. De tegenhanger.
In de studie Daniël-Openbaring ga ik daar veel dieper op in.

Dat rijk zal één heerser over zich krijgen.
Die heerser is het beest uit de aarde uit Openbaring 13:11-18.
Die heerser lijkt op het Lam, maar spreekt als de draak.


Openbaring 13

“11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.”

Dit is een perfecte omschrijving van de Antichrist.
Deze Antichrist krijgt zijn macht van de duivel.

Hoewel het niet letterlijk in de bijbel staat dat de weerhouder de duivel is, denk ik dat je het niet anders kan zien.

De zoon van het verderf is de zoon van de duivel. Zo vader zo zoon.

De lijn van de geschiedenis, zoals die zich ontvouwt en door God in de bijbel is weergegeven, gaat door.
Niemand kan Gods plannen tegenhouden.
De duivel wilde niet uit de hemel worden geworpen, daarom voerde hij oorlog, maar toch gebeurt het.
En als hij dan op de aarde geworpen is en de Antichrist macht geeft, dan gebeurt wat God, via Johannes, profeteerde. Dan komt de Grote Verdrukking. De laatste drie en een half jaar voor Jezus’ wederkomst en onze vereniging met Hem. 42 heel moeilijke maanden. Maar er is uitzicht.

Dan volgt de duizend jaar Gods Koninklijke Vrederijk.
Een heerlijk vooruitzicht.