Het Woord van God
 

God openbaart zich op veel manieren. En één van de belangrijkste openbaringen is Gods Woord. Die Woorden van God zijn terug te vinden in de bijbel.

In die bijbel, die ook wel Gods Woord wordt genoemd, kunnen we Gods wil ontdekken.


God heeft een plan met de wereld en dat plan kunnen we in de bijbel vinden

Dat Woord van God geeft ook richtlijnen voor ons geestelijk- maar ook voor ons dagelijks leven. Hier hoort overigens geen onderscheid in te zijn. Ons dagelijks leven hoort geestelijk te zijn en ons geestelijk leven moet ook dagelijks worden geleefd.
Het is natuurlijk goed om elke keer bij elkaar te komen om Gods wil te leren kennen door het bestuderen van zijn Woord. Maar die openbaring van God -de bijbel- heeft nog een andere kant dan het bekendmaken van Gods plannen. De bijbel is niet alleen een boek dat onze nieuwsgierigheid bevredigd. Het is niet zo, dat de bijbel alleen Gods plannen beschrijft, of een richtlijn geeft voor ons dagelijkse leven, maar het Woord zelf is zó bijzonder. Het Woord heeft namelijk KRACHT. Alleen al het lezen van het Woord, het bezig zijn met de dingen Gods, is van levensbelang voor een christen.


Mattheüs 4:4

"Er staat geschreven (zegt Jezus tegen satan): Niet alleen van brood zal een mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."

Het Woord van God vormt dus een belangrijk deel van onze levensbehoefte. Zoals een mens zich dagelijks voedt met brood, zo moet hij zich ook dagelijks voeden met Gods Woord.
Wat gebeurt er als dit niet dagelijks gebeurt, of als de dagelijkse hoeveelheid "woord"voedsel te weinig is? Dan krijg je ondervoedings verschijnselen, of bij geheel- of nagenoeg geheelonthouding volgt vroeg of laat de dood. Een geestelijke dood.
Geestelijke ondervoedings verschijnselen zijn b.v. het niet kunnen begrijpen wat Gods bedoeling is met je leven, of je een buitenstaander gaan voelen in het gezin van God. Relatie problemen binnen het gezin van God kunnen zich gaan voordoen.
Angst is ook een veel voorkomend ondervoedings verschijnsel, hoewel dit ook vaak te maken heeft met een onvolledige overgave aan God. Het één is vaak het gevolg van het ander. Angst kan ook door demonen komen.


Het Woord van God werkt genezend op je geest.

Anne van der Bijl vertelde eens het verhaal van iemand die gevangen zat om zijn geloof. De overheid wilde die man kapot maken. Om dit te bespoedigen werd een krankzinnige bij hem in de cel geplaatst. Die christen-gevangene had wat bijbelbladzijden zijn cel in weten te smokkelen. Elke dag las hij hardop voor aan die krankzinnige. Die begreep totaal niet wat er werd voorgelezen, maar op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe lang het duurde, genas die man van zijn krankzinnigheid.
Het zeer geregeld horen van Gods Woord had de krankzinnigheid verdreven.


Het Woord reinigt ook.

Johannes 15:3

"Gij nu zijt rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb: blijf in Mij, gelijk Ik in u."


Efeziërs 5:25,26

"Christus heeft zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord."

Wij, christenen, zijn weliswaar niet meer van deze wereld, maar wij zijn nog wel in deze wereld.
Er zijn veel dingen, die ons in deze wereld kunnen verontreinigen. Als we de krant lezen kom je, zonder dat je dat zoekt, dingen tegen die je geest beïnvloeden, bevuilen. Zo is het ook met televisie. Op je werk, of op school hoor je mensen vloeken, of godslasterlijke dingen zeggen. Je kijkt in tijdschriften en ziet, zonder dat je het zocht, plaatjes die je geest prikkelen. Je loopt op straat....enz. enz. Het zijn allemaal dingen die je niet zoekt, maar waar je, meestal onvrijwillig, mee geconfronteerd wordt. God heeft dit al heel lang geleden voorzien en Hij gaf een antwoord op het probleem van de geestvervuiling.

In het Oude Testament wordt er een voorbeeld gegeven. Als Aaron tot God wilde naderen moest hij rein zijn. Maar vlak voor hij het heilige inging, moest hij nog eens zijn handen en zijn voeten wassen. God dulde het niet, dat de priester voor zijn aangezicht kwam met het vuil van de aarde. Ook al was de priester daar per ongeluk mee in aanraking gekomen.
Het vuil aan de handen kwam door de dagelijkse handelingen. Het vuil aan de voeten door de dagelijkse wandel. Zonder te zondigen worden wij in onze dagelijkse handel en wandel bevuild door de dingen van de wereld. Als het voor Aaron nodig was zich te reinigen van zijn lopen door deze wereld voordat hij dichterbij God kon komen, is het voor ons ook nodig ons te reinigen van het dagelijks opgelopen vuil (geestelijk vuil). God had er in de tabernakel in voorzien dat Aaron rein voor Hem kon komen. Als Aaron daar geen gebruik van maakte, dan betekende dat zijn dood. God heeft er ook nu in voorzien, dat wij rein tot Hem kunnen komen. Net zoals de priester zich steeds moest reinigen met het water uit het wasvat, voordat hij tot God kon naderen, zo moeten ook wij ons dagelijks reinigen met het waterbad van het Woord. Als wij daar geen gebruik van maken is het gevolg, dat wij geestelijk doodgaan.


Johannes 15:3

"Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u."


Johannes 15:7

"Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden."


Dit is een heel bijzondere belofte. Als wij rein zijn, door het waterbad van het Woord, dan kunnen wij in Hem blijven, en Hij blijft in ons. En als dat dan zo is, kunnen we Hem vragen wat we maar willen, en we zullen het krijgen.

In het Grieks staat er: "vraag, en wat er niet is zal Ik maken."
Het klinkt geweldig, maar in de praktijk zien we dat het anders is. We bidden vaak om iets en we krijgen het zo vaak niet. Veel van ons bidden blijft onbeantwoord.
Als we, ieder voor zich, moeten beamen, dat het bij ons inderdaad zo vaak is dat wij onze gebeden niet verhoord zien, dan moeten we ons afvragen of we wel voldoen aan de voorwaarde die Jezus stelt. Hij zegt in vers 7:

Johannes 15:7

"INDIEN gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan..."

Hij, die het Woord is, zegt: Indien gij in Mij blijft...
Hoe kunnen we nu in Hem blijven als we niet dagelijks in zijn Woord lezen, er mee bezig zijn, het in ons opnemen. Het is echt niet genoeg dit één of twee keer per week in groepsverband te doen. We moeten dagelijks dit voedsel tot ons nemen en het de tijd geven te verteren, één te laten worden met ons "ik".

Jezus heeft nog wel een paar dingen meer gezegd over "Zijn Woorden". Hij is God, zijn woorden zijn dus Gods woorden.


Lucas 6:47-49

"Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet. Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een water vloed kwam en de stroom tegen dat huls aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie het (woord) hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegen aan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval."

Is dit niet een zeer ernstig woord? "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?"
Kan Jezus dat ook tegen ons zeggen? Ik hoop van harte, dat we met elkaar en ieder voor zich kunnen zeggen: "Here, Here, wij doen graag wat u zegt. Wij horen, en lezen niet alleen Uw Woorden, maar we doen ze ook, dank zij de Heilige Geest die ons daarbij helpt.”

Jezus is de Rots waar we ons geloofshuis op bouwen. Dit huis moet op de juiste wijze verankerd zitten op het fundament, op de rots.
De bouwtekeningen voor de bouw van ons geloofshuis zijn te vinden in de bijbel.
Een aannemer kan een huis alleen goed bouwen als hij de bouwtekeningen goed heeft bestudeerd. Elke dag worden die tekeningen er weer bij gehaald tot het huis klaar is. Elke dag weer moet de aannemer elk detail op de tekening bekijken tot hij precies begrijpt wat de architect bedoeld heeft.
Elke christen, die dagelijks zo bezig is met Gods Woord, is op de juiste manier aan het bouwen.
Toch zijn er massa’s christenen, die het woord van God elke zondag horen, en er soms ook wel in lezen, maar die zich door de week op hun werk of op school of waar dan ook, weinig storen aan wat dat woord zegt. Zulke mensen zijn wel druk doende een huis te bouwen, ze gaan immers elke week naar de kerk, sommigen gaan zelfs naar bijbelstudies, maar als het op "doen" aankomt blijken ze niet thuis te zijn. Als er dan tegenslagen komen in hun leven, als er een storm opsteekt of een vloed slaat tegen hun huis, dan stort hun huis in en wordt het één grote bouwval.
Laten we nog één tekstgedeelte bekijken waarin Jezus iets zegt over zijn Woord.


Johannes 14:23

"Jezus zeide: Indien iemand Mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen,"

Aan het houden van Jezus' Woord, kan Hij zien of wij Hem liefhebben. We kunnen wel bidden: Heer Jezus, we houden van U, maar als deze liefdesverklaring (die op zichzelf natuurlijk uitstekend is), niet gepaard gaat met het houden van Zijn Woord, heeft het weinig waarde. Maar, als we wel zijn woord houden, dan is Zijn belofte grandioos: "Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."


vers 26

"....de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren, en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."

Jezus belooft, dat de Heilige Geest ons alles zal leren. Zelf heb ik dat meerdere malen ervaren. Vaak kan je bepaalde dingen maar niet begrijpen, je bidt er voor, en je leest het nog eens en nog eens. Dan, plotseling, maar vaak na langdurig bidden om inzicht, zie je ineens wat er staat. Vaak is het zo eenvoudig, dat je niet begrijpt dat je dat nooit eerder zag. Deze plotselinge lichtval op de bijbel komt van God, door de Heilige Geest. "Hij zal ons alles leren,"

Alles wat er in de bijbel staat zal Hij ons uitleggen. Het is Gods wil, dat wij Hem zullen leren kennen vanuit zijn Woord. We moeten ons er dan natuurlijk wel voor openstellen. En we moeten er dan ook echt mee bezig zijn. Niet uit sleur, of omdat het nu eenmaal zo hoort, maar omdat er niets belangrijkers is. Onze Schepper, onze Heer en Heiland, wil dat wij een innige relatie met Hem hebben. Hij wil tot ons komen en bij ons wonen. De Heilige Geest, die de Vader zendt in Jezus' Naam, die zal ons leren hoe wij in die relatie met God kunnen komen. Hoe? Door zijn Woord! "De Heilige Geest... zal u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb,"
Hoe kan de Heilige Geest dat doen? Hoe kan Hij ons de woorden Gods te binnen brengen? Hij kan dat als we ze al eens gelezen hebben. Hoe meer we ze lezen, hoe makkelijker Hij ze te binnen kan brengen.
Nu kan je natuurlijk zeggen: We hebben nu al meerdere teksten gelezen waarin staat dat we naar Jezus' woorden moeten luisteren en ze ook doen, maar die woorden zijn toch niet de hele bijbel?
Laten we om deze vraag te beantwoorden Johannes 1 lezen.

Johannes 1:1-14

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.
9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

"In den beginne was het Woord". Wanneer was dat: in den beginne?
Vers 3 zegt: "Alle dingen zijn door het Woord geworden."
Het Woord was er al "in den beginne" , voordat er ook maar iets was. En vers 1 zegt, dat het Woord God is. Het Woord is de Schepper, en (vers 14) "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond." Wij kennen "Het Woord" beter onder de naam: Jezus.

Jezus is de Schepper, en Jezus was voordat Hij "vlees" werd: "Het Woord". Alles wat er aan woorden Gods in de bijbel staan heeft Hij gezegd, zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament. En al het andere is door Hem geïnspireerd het zo te schrijven als het er staat.
Laten we, om af te sluiten, nog een vers lezen:

Jacobus 1:21, 22

"....neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij u zelf misleiden."

Terug naar het begin van deze pagina