'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon'
Deel 2 van 2 van deze bijbelstudie - artikelen

 

Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem

 

(Aantekening )


Jesaja 14-12-1

'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij Lucifer.. En zeidet in uw hart: Ik zal allah ten hemel (zijn)... en mij zetten op de berg der samenkomst..' (Het Tempelplein).


De tot het christendom bekeerde voormalige moslimterrorist Walid Shoebat gelooft niet dat de Katholieke Kerk een bijzondere of kwaadaardige rol in de eindtijd zal spelen, zoals bijvoorbeeld christenauteurs Tom Horn en Cris Putnam schrijven. 'Beweren dat het Vaticaan de hoer is omdat Rome op zeven heuvels is gebouwd*, of dat de priesters scharlaken rode kleden dragen, is geen acceptabele uitlegkundige methode. Overeenkomsten zijn geen bewijzen. Er moet een legitiem verband en een letterlijke geografische locatie in de Bijbel zijn aan te wijzen.'

* lett. staat hier zeven 'bergen', wat ook met 'vestingen' vertaald kan worden. In Mecca staan zeven moskeeën die in de oudheid letterlijk als vestigingen werden gebruikt.

 

'Velen die Maarten Luthers idee dat de Katholieke Kerk de 'hoer van Babylon' is geloven, zouden ook eens naar zijn gestoorde conclusie dat de synagoge een 'hoer en kwaadaardige slet' is moeten kijken,' aldus Shoebat.


Invloedrijke auteurs gebruikten valse feiten

Miljoenen Protestantse en Evangelische christenen zijn sterk beïnvloed door boeken zoals 'De Twee Babylons' van Alexander Hislop en 'De vrouw op het Beest' van Dave Hunt. Auteur en evangelist Ralph Woodrow schreef vroeger eveneens boeken over de veronderstelde duivelse rol van het Vaticaan in de eindtijd, waarvan 'Babylon Mysterie Religie' de bekendste is. Later erkende Woodrow, die zich voornamelijk op Hislop had gebaseerd, dat hij het bij het verkeerde eind had gehad.
Woodrow ontdekte namelijk dat de ondertitel van Hislops boek, 'De aanbidding van de paus is bewezen de aanbidding van Nimrod en zijn vrouw', uitsluitend valse of niet bestaande referenties naar gezaghebbende werken zoals de Encyclopedia Brittannica, The Catholic Encyclopedia en The Jewish Encyclopedia bevatte. Nimrod en zijn zogenaamde vrouw (Semiramis) bleken zelfs niet in dezelfde eeuw te hebben geleefd.


Verzonnen ideeën tegen het Vaticaan

'Ik realiseerde me dat al deze ideeën door Hislop waren verzonnen,' schreef Woodrow nadat hij ook de andere claims in diens boek had ontkracht. 'Terwijl hij probeerde het heidense aspect van het Rooms Katholicisme te veroordelen, produceerde hij zijn eigen mythen... Uitgaan van overeenkomsten maar de verschillen negeren is een onbetrouwbare methode. Atheïsten gebruiken al jaren deze methode om het Christendom in diskrediet te brengen, zoals voorbeelden geven van heidenen die eveneens geloofden in een zondvloed, een uit de dood opgestane redder, maagdelijke moeders, hemelvaarten, heilige boeken, et cetera.'

'Als Christenen wijzen wij het gebed niet af, enkel omdat heidenen ook tot hun goden bidden. We wijzen de doop in water niet af omdat oude stammen tijdens religieuze rituelen eveneens in het water doken. En enkel omdat heidenen eveneens geloven dat hun boeken heilig zijn, wijzen wij de Bijbel niet af.'


Parallel met heidendom is geen bewijs

'Als het vinden van een parallel met het heidendom bewijs is dat het (Rooms Katholicisme) heidens is, dan zou de Heer Zelf ook een heiden zijn. Immers, de vrouw die het 'mysterie (geheimenis) Babylon' wordt genoemd heeft een beker in haar hand, maar de Heer in Psalm 75:9 ook; heidenen aanbaden de zon, de Heer wordt de 'Zon der gerechtigheid' (Mal.4:2) genoemd; heidense goden werden vergeleken met sterren, Jezus wordt de 'blinkende Morgenster' genoemd; heidense goden hadden vleugels, God volgens Psalm 91:4 ook.'

Zo schreef Hislop dat de ronde hostie die de katholieken tijdens de mis krijgen uitgedeeld afkomstig is uit het Egyptische heidendom, omdat die ook ronde koeken op hun altaren offerden. Probleem is alleen dat de Egyptenaren talloze vormen gebruikten, beslist niet alleen ronde. Hislop schreef hier echter niets over. Bovendien was ook het manna dat God Zelf aan het volk Israël gaf rond van vorm (Ex.16:14-15, SV & KJV). Ook Hislops nog altijd breed geloofde bewering dat 25 december oorspronkelijk een heidense feestdag was is bewezen vals.

Volgens Jonathan Cahn, auteur van 'The Harbinger' -vorig jaar één van de grootste Amerikaanse christelijke bestsellers- is het gegeven dat de vrouw in Openbaring in scharlakenrood gekleed is 'bewijs' dat zij het symbool is van het Vaticaan. In de Bijbel worden echter zowel Israël als de Kerk eveneens met een vrouw vergeleken. Bovendien droegen ook de priesters in de Tempel scharlakenrode gewaden (Ex.28:4-8, 15, 33, 39:1-8, 24, 29).


Miljoenen christenen misleid

Shoebat zegt bepaald geen fan te zijn van wat er door zowel de Katholieke als Protestante kerken wordt geleerd. De Protestantse en Evangelische kerken verwijt hij eigenmachtige verklaringen en theorieën over het Vaticaan, die niet zouden zijn gebaseerd op de vele letterlijke referenties in de Bijbel, maar enkel bedoeld zijn om zoveel mogelijk boeken te verkopen. Hierdoor zijn over de hele wereld miljoenen christenen misleid met leringen die Schriftuurlijk gezien vrijwel uitsluitend op drijfzand zijn gebouwd.

'De Bijbel is streng en zegt op meerdere plaatsen dat je niet verder mag gaan dan het geschreven Woord - de Bijbel zelf. Dus als mensen beweren dat het Vaticaan een duistere rol in de eindtijd zal spelen, moeten zij zich eens afvragen waar het Vaticaan precies wordt genoemd in de Bijbel. Hetzelfde geldt voor Rusland, China en zelfs Europa. Waar worden deze landen en gebieden in negatieve zin genoemd?'


Rusland is niet Magog

Rusland is historisch gezien niet Magog, Meschech en Tubal zijn niet Moskou en Tobolsk. Dit is in iedere serieuze Bijbelencyclopedie die door echte historici is samengesteld na te gaan, zegt Shoebat. 'Putin is niet  Gog. Hij is een orthodoxe Christen en heeft een anti-homoseksuele agenda. Laten we eerlijk zijn, hij zou zelfs voor de VS een betere president zijn dan onze huidige Obama. Rusland verwerpt homoseksualiteit terwijl onze mainstream Evangelische leiders in Amerika wat dit onderwerp betreft de hoer spelen. Verwacht iemand nu echt dat ik geloof dat de Oosters-Orthodoxe Kerk en Katholieke Kerk de 'spirituele' benen van het beeld in Daniël 2 zijn? Kom maar op met je bewijzen, en ik zal aantonen hoe krankzinnig ze zijn.'

Hij verwijt christenen dat ze sommige boeken en auteurs zijn gaan verafgoden. 'Ze beweren dat ze van het Woord van God houden, maar ondertussen haten ze ons omdat wij hun afgoden kapot smijten. Als ze inderdaad van de Bijbel houden, waarom worden ze dan zo eenvoudig misleid en waarom tonen de auteurs vrijwel nooit berouw, áls ze dat ooit doen?' (2)


Vaticaan voldoet niet aan kenmerken Antichrist

Zowel in de Bijbel als in de islam zijn krachtige aanwijzingen te vinden dat veel Westerse christenen inderdaad misleid zijn en Shoebat het wel eens bij het rechte eind kan hebben:

* Het woord 'antichrist' komt slechts vier keer in de Bijbel (NBG) voor (1 Joh.2:18, 22; 4:3; 2 Joh.1:7). Op twee plaatsen schrijft Johannes dat de antichrist 'reeds in de wereld' is. Het kenmerk van een  -of 'de'- antichrist is 'die de Vader en de Zoon loochent' en zij die 'de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden' (= God de Zoon, de Drie-eenheid, ontkennen). Hoeveel heidense en zelfs afgodische rituelen het Vaticaan ook praktiseert - het voldoet NIET aan deze Bijbelse basisvoorwaarden om de 'antichrist' te kunnen worden genoemd.


666 is meest heilige getal van Allah

* Het getal van 'Het Beest' in Openbaring, door de meesten gelijkgesteld aan 'de' Antichrist, is zoals iedereen bekend zal zijn '666'. Niet geheel toevallig is '666' juist het meest heilige getal van Allah. Moslims beweren dan ook dat het een leugen van de duivel is dat '666' het getal van het 'Beest' is. In de oudste tekst van Openbaring, de Codex Vaticanus, staat in het gedeelte dat later is vertaald met '666' zelfs letterlijk de Arabische tekst Binshillah: 'in de naam van Allah'.


Grootste godslastering Islam = kernbelijdenis Christendom

* Op het Tempelplein in Jeruzalem staat het islamitische Rotskoepel-gebouw, waarop aan de buitenkant geschreven staat 'Het zij verre van God dat Hij een Zoon zou hebben.' Dit beweren is zelfs de grootste godslastering (Shirk) die de islam kent. Daarentegen is het DE kernbelijdenis van het Christendom, waarin juist het NIET erkennen dat God Zijn Zoon heeft gezonden de grootste godslastering is.


Bijbel voorzegde gebouw van Lucifer op Tempelplein

* De Bijbel voorzegt niet alleen de komst van de islam, maar verbindt ook nog eens de naam Allah aan die van Satan:


Jesaja 14:12-15

'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster (KJV: Lucifer), zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen (Hebreeuws: עָלָה,alah, door de Joden uitgesproken als 'ahla' en door de moslims als Allah), ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst (de Tempelberg in Jeruzalem waar islam in 688 het Rotskoepel-gebouw bouwde) aan de zijden van het noorden (Hebreeuws: יְרֵכָה , wat letterlijk 'flank' betekent. Het Rotskoepel-gebouw staat op een 'flank' van het Noorden, feitelijk ca. 100 meter ten Zuiden van de voormalige Tempel). Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil!'

(2) Walid Shoebat

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net