Wat moet ik doen om tot God te komen?

 


Heb je het Johannes evangelie gelezen?
Misschien heb je ook wel de andere evangeliën gelezen. Mattheüs, Marcus of Lucas?
Dan heb je over God gelezen. Je weet dan dat Hij alles gemaakt heeft, ook jou. Je hebt dan gelezen in Johannes 3:16, dat God de wereld, dus ook jou, zo lief had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus, in de wereld gebracht heeft. Dat heeft Hij niet gedaan om de wereld te veroordelen, maar juist om die wereld te behouden. Jezus heeft ons laten zien hoe ontzettend veel Hij van ons houdt, door onze plaats in te nemen in het rechtvaardige oordeel van God over de zonde.


Zonde?

Ja, alle mensen hebben tegenover God gezondigd, al was het alleen al door God niet de eer te geven die Hem als Schepper toekomt. Maar er zijn veel meer zonden. Voor jezelf weet je er vast wel een paar op te noemen tegenover God.
Jezus heeft, in zijn grote liefde, al die zonden op Zich genomen toen Hij aan het kruis van Golgotha stierf. Zijn bloed heeft daar voor ons gevloeid.
De grote kloof die er was tussen God en de mensen, ooit begonnen bij Adam en Eva, die grote kloof is niet meer onoverbrugbaar. Er is weer een mogelijkheid voor de mensen, voor jou, om tot God te komen.


Jezus is de Weg tot God, de Vader.

Jezus is niet aan het kruis gebleven. Hij is begraven, zoals je hebt kunnen lezen, en na drie dagen is Hij weer levend geworden. Jezus is nu bij God en is daar onze voorspraak.
Als je gelooft, dat God bestaat en dat Hij Jezus naar de aarde heeft gestuurd om jouw zonden op Zich te nemen; als je gelooft, dat Jezus de straf die op de zonde staat gedragen heeft aan het kruis van Golgotha, dan kan Jezus ook voor jou de Weg naar God de Vader zijn. (Je kan dat hier lezen Johannes 14:6)


Vergeving vragen

Wat moet je daarvoor doen?

Eigenlijk maar heel weinig. Jezus heeft alles al gedaan. Het enige wat jij kan doen, is God om vergeving vragen over alles wat verkeerd was in je leven. En dan zal Hij je vergeven!
Je vraagt Hem of Hij in je hart wil komen. En dan zal Hij in je hart komen!
Vanaf dat moment ben je een kind van God en mag je Hem Vader noemen.

De apostel Paulus heeft verschillende brieven gestuurd aan mensen en groepen van mensen, die samen een kerk, een gemeente vormden. In die brieven wordt veel uitgelegd. Ook worden er richtlijnen gegeven voor het christelijke leven.
In de brief die Paulus schreef aan de Romeinen, kunnen we lezen, dat je het ook moet uitspreken, dat Jezus jouw Heer is. Je moet met je hele hart geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Dan zal je gered worden. (Romeinen 10:9-13 )
Door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen wordt je rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen wordt je gered. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. (Kolossenzen 1:13-14).


Wat nu verder?

Je hebt de belangrijkste stap in je leven gezet. Je hebt God om vergeving gevraagd, je hebt Hem gevraagd in je hart te komen. Hij doet dat. Je zou er moeite mee kunnen hebben dat te geloven, maar de bijbel zegt, dat het waar is. Persoonlijk kan ik getuigen, dat ik dat ook ervaren heb, en nog steeds ervaar. God's Heilige Geest komt in je wonen als je je aan Hem hebt overgegeven!


En wat dan?

Paulus heeft eens een brief aan de Kolossenzen geschreven en daar staan veel dingen in over: wat nu verder? In deze brief legt Paulus uit, dat God ons bevrijd heeft uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven heeft in het koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij lief heeft.Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving van al onze zonden. Iets verderop legt Paulus uit, dat Jezus het hoofd is van de gemeente. Die gemeente is zijn lichaam. Dus alle gelovigen bij elkaar vormen het lichaam van Christus.

Een lichaam functioneert het beste als alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn.
Stel, dat een vinger zou zeggen: ik hoef niet zo nodig verbonden te zijn aan het lichaam, ik kan ook wel los van het lichaam verder leven. Kan die vinger dat dan? Kan een lichaamsdeel doorleven zonder dat het verbonden is met het lichaam? Je weet natuurlijk, dat dit niet kan. Zo zal het je nu wel duidelijk zijn, dat een gelovige het maar moeilijk kan stellen zonder gemeente, zonder een kerk.
Net zoals een lichaamsdeel zijn voeding en alles wat dit nodig heeft krijgt van de rest van het lichaam, zo is het ook met een gelovige. Gelovigen hebben het lichaam van Christus nodig, de gemeente, om daardoor gevoed te worden, maar ook om daarin zelf een taak te hebben, net zoals elk menselijk deel van je lichaam nodig en ondersteunend is voor de rest van het lichaam.


Kortom zoek een kerk (gemeente).

Ja, maar welke?

Je kan lang zoeken om de perfecte gemeente te zoeken, die bestaan helaas niet. Maar er zijn wel heel veel fijne en goede gemeenten die een prima plek voor jou zouden zijn. Uit mijn eigen ervaring weet ik, dat mensen die zich nog maar net bekeerd hebben het beste worden opgevangen in een evangelische gemeente. Daar zijn bijvoorbeeld de Volle Evangelie gemeenten, de Pinkstergemeenten en de Baptisten. Er zijn er meer, maar vraag maar aan God of Hij je duidelijk wil maken welke gemeente voor jou, op dit moment, het beste is.

De onderdelen van je lichaam hebben niet alleen contact met elkaar, maar vooral met je hoofd. Je hele lichaam wordt bestuurd door je hoofd. Het Hoofd van de gemeente: Jezus, leidt ook Zijn lichaam, de gemeente. Het is dus van levensbelang een goed contact te hebben met Het Hoofd, met Jezus.


Bidden

Dat betekent, dat je met Hem moet communiceren. Gewoon praten met Jezus. Bidden kan je het ook noemen.
Maar hoe praat Jezus dan met jou?
Hij kan dat eenvoudig doen door in je hart te spreken. Soms zijn er mensen die zelfs letterlijk de stem van God horen, maar dat gebeurt niet vaak. Meestal spreekt Hij in je hart. Je weet het gewoon als Hij iets tegen je zegt.

Hoe weet je dan of je het niet zelf bent, die zomaar wat denkt?
Dat weet je niet altijd zeker. Je kan dan bidden om een bevestiging. Er staan veel voorbeelden in de bijbel van het spreken van God tegen de mensen. En ook van bevestigingen.
In de Volle Evangelie- en Pinkstergemeente is het niet ongebruikelijk dat een gelovige opstaat en zegt dat hij of zij meent een woord van de Heer te moeten doorgeven. Als je zelf de stem van God in je hart hebt gehoord, maar je wilt zekerheid of het ook werkelijk de stem van God was, dan kan je God vragen om dit te bevestigen in de gemeente. Het kan best wel eens een paar weken duren, maar als je werkelijk denkt Gods stem in je hart te hebben gehoord, zal Hij het bevestigen. Houdt het stil en praat er alleen met God over.


De bijbel

Een andere manier van spreken van God, is als Hij spreekt door zijn Woord, de bijbel.
De bijbel is niet alleen het meest verkochte boek van de wereld, het is het boek van God. Alles wat we over God willen en kunnen weten staat in de Bijbel. De bijbel is zo wonderlijk mooi, maar ook zo ongelooflijk nauwkeurig. Alles, waarvan God wil, dat wij het weten, staat in de bijbel. Geloof de opmerkingen van sommige theologen niet alsof de bijbel niet betrouwbaar zou zijn. Ik heb nog nooit iets gevonden dat niet betrouwbaar bleek of niet klopte. Het is het meest fantastische boek dat er is. In de loop van duizenden jaren hebben vele mensen woorden opgeschreven die ze van God moesten opschrijven. Al die boeken bij elkaar vormen de bijbel. En het ongelooflijke is, dat ze één geheel vormen. Al die boeken spreken elkaar nergens tegen, maar vullen elkaar alleen maar aan.
Dit boek, de bijbel, kan niet anders dan Gods Woord zijn.

Wat we ook denken, of van God (menen) te horen, het moet altijd in overeenstemming zijn met wat de bijbel leert.


Naast bidden is het belangrijkste dat je kunt doen:
Lees je bijbel elke dag.

Het is onvoorspelbaar wat het lezen van de bijbel je leven verandert. Lees je bijbel met een open hart en in het geloof, dat de opgestane Heer Jezus, door Zijn Woord jou toespreekt. Hij wil je leren over het ‘waarom’, maar ook over het ‘hoe’ in dit leven.
Hij wil je onderwijzen hoe een koningskind, want dat ben je als je Jezus gevraagd heb in je hart te komen, moet leven en wordt klaargemaakt om later in Zijn Koninkrijk een belangrijke taak te vervullen.

In deze site staan verschillende bijbelstudie's die je kunnen helpen daar meer inzicht in te krijgen.

Ik wens je Gods zegen toe.
En als je wilt praten, stuur gerust een E-Mail. Misschien kan ik je helpen met adressen van gemeenten, of wat dan ook.


Het korte antwoord op de vraag: Hoe wordt ik een gelovige?

Geloof dat God de wereld maar ook jou geschapen heeft. Geloof dat Jezus, Gods Zoon, ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha, maar ook weer is opgestaan.
Ga op je knieën en vraag Hem vergeving voor je zonden. Vraag Jezus om in je hart te komen.
Je zonden zullen vergeven worden en Hij zal ik je hart komen!
Je zal de vrede van God ervaren.Johannes 3:16

“16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Johannes 14:6

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Romeinen 10:9-13

"9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden."

Kolossenzen 1:13-14

"13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden."