Het Koninkrijk van God
Deel 1 van 5 van deze bijbelstudie

 

NIEUW!!! In welke kerk je ook komt, evangelisch of niet, je hoort de mensen vaak spreken over het Koninkrijk van God.
Dat is mooi, ja toch?
Jezus zelf sprak veel over het Koninkrijk van God, dus waarom zouden wij dat ook niet doen? Het is zelfs zo, dat Jezus de mensen vertelde dat Hij speciaal daarom naar deze aarde is gekomen.


Lucas 4:43

43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Later zegt Jezus, dat dit evangelie van het Koninkrijk, gepredikt zal worden tot het eind van de tijden.


Mattheüs 24:13-14

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Wanneer is dat, het einde? Vergelijk het volgende verzen eens:

Mattheüs 10:22-23

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.

We hebben een verantwoordelijkheid dat evangelie van het Koninkrijk van God tot het einde, totdat Jezus terug komt, te prediken. Dat is belangrijk genoeg om eens uit te zoeken wat we precies moeten vertellen aan de mensen. Ik kan een goed boek aanbevelen, het legt alles uit wat we moeten weten over het Koninkrijk van God: de Bijbel!

Buiten het feit om, dat het belangrijk is te weten waar we het over hebben, moedigt Jezus ons aan het Koninkrijk van God te zoeken voor we ook maar iets anders doen.


Mattheüs 6:33

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Ik wil benadrukken dat het niet alleen maar kennis is die we zoeken. Veel mensen lezen boeken en doen bijbelstudies om antwoorden te vinden hoe ze moeten leven. Deze bijbelstudie is niet in de eerste plaats bedoeld om te dienen als een gids voor elke dag. Natuurlijk zijn die dingen belangrijk, maar belangrijker is het om Jezus, om God beter te leren kennen. Ik wil weten wat Hij denkt. Wat zijn plannen zijn, niet alleen voor mij, maar voor de wereld, voor alle mensen.
Als ik zo Zijn Woord, Zijn Liefdesbrieven aan mij, bestudeeer, groei ik dichter naar Hem toe.
Mijn liefde voor Hem groeit.
Mijn relatie met mijn Vader wordt dieper omdat ik zijn diepe gedachten beter leer begrijpen.
Ik hoop dat jouw relatie met God groeit en dat je niet alleen maar kennis verzamelt als we bezig zijn met deze bijbelstudie.

Jezus vertelt veel in gelijkenissen. De discipelen vroegen Hem waarom Hij zo sprak.


Mattheüs 13:10-13

En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?
11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.
13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.

De discipelen was het dus gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. Maar hun vragen lieten zien, dat zij het niet wisten. Ze begrepen niet wat Jezus vertelde. Niet op dat moment. Na Jezus’ lijden en opstanding heeft Hij hen veertig dagen dingen uitgelegd van het Koninkrijk van God en zelfs toen begrepen ze het niet allemaal. Ze vroegen: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? (Handelingen 1:3 en 6. )
Ik ben blij dat zij het niet helemaal begrepen, daarom legt Jezus een paar gelijkenissen uit. Zo kunnen wij dit heel belangrijke onderwerp leren begrijpen.
Jezus legt maar een paar gelijkenissen uit. Niets in de bijbel gebeurt zomaar, dit ook niet. Deze paar gelijkenissen bevatten sleutels om ons alles te laten begrijpen.

De Joden die de gelijkenissen niet begrepen, deden dat omdat hun hart ‘vet’ was geworden.


Mattheüs 13:15

15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Als wij dus de gelijkenissen willen begrijpen, de diepere gedachten van Gods boodschap aan ons over Zijn Koninkrijk, moeten we ons richten op Jezus. Met een open hart kunnen we Gods diepe gevoelens en gedachten leren begrijpen.
Laten we beginnen met de eerste gelijkenis.


De gelijkenis van het goede zaad en het onkruid

Dit is een erg goede gelijkenis om mee te beginnen.
Waarom? Omdat Jezus Zelf uitlegt wat Hij ermee wil zeggen.
Dus, een makkie..., of niet soms?
Laten we eens zien.De gelijkenis


Mattheüs 13:24-30

"24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg.
26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27 De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan?
28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen?
29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt.
30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur."De uitleg


Mattheüs 13:36-43

"36 Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker.
37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.
38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.
39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.
40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:
41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen,
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen."

Het is nu dus duidelijk. Of niet?
Laten we de teksten nog eens nalopen.
Degene die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen. (Mattheüs 13:37 )
Voor de meesten van ons is het duidelijk dat ‘de Zoon des Mensen’ Jezus is. Dit kan door bijbelverzen worden bevestigd. Zoek ze maar eens op: Mat.9:6, 12:40, 16:13-15, 20:18, 26:2 en ten slotte voor nu Lucas 22:47-48.

Het is nu dus duidelijk. Of niet?
Laten we de teksten nog eens nalopen.
Degene die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen.

Goed, we weten dat Jezus de zaaier is.
De akker is de wereld en het goede zaad staat voor de zonen van het Koninkrijk.
Makkelijk hè, of niet soms?
Wie zijn deze zonen van het Koninkrijk?
Als je goed gelezen hebt, zal je antwoorden: dat zijn de rechtvaardigen. (vers 43).
Nu weten we dat de rechtvaardigen de zonen van het Koninkrijk zijn.
Maar wie zijn die rechtvaardigen?
Meestal krijg ik het antwoord: Dat zijn wij. Niet omdat wij zo goed zijn, maar door het bloed van het Lam.
Dan is er weer een volgende vraag: Was het voor de discipelen mogelijk om dat op dat moment te zien? Zij begrepen toen nog niets over ‘het bloed van het Lam’.
Je ziet dat niet alles zo eenvoudig ligt.
We laten dit punt even rusten voor het moment....

Vers 25 en de uitleg in de verzen 38-39.
Dat is iets! De duivel heeft zijn eigen kinderen en hij zaait ze midden tussen de zonen van het Koninkrijk.
Ik heb me laten vertellen dat het onkruid aanvankelijk erg moeilijk te onderscheiden is van het koren. Je moet een specialist zijn om het verschil te kunnen zien.

Het koren, het goede zaad, groeit, maar het onkruid ook. Nu zien we een erg interessant deel. De slaven van de eigenaar herkennen het onkruid en willen het uittrekken. De eigenaar (Jezus) wil dat niet.
Wat zegt Hij?
“Neen”, zegt Hij, “opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt.”
Is dat niet bijzonder? De slaven kunnen het onkruid herkennen, maar zijn niet gespecialiseerd genoeg om het onkruid er uit te trekken zonder de kans te lopen dat het goede koren ook wordt uitgetrokken.


Mattheüs 13:30

Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

Als je hierover doordenkt komen er vragen naar boven.
Waarom zegt Jezus niet tegen de engelen, want zij zijn die slaven, laat het onkruid groeien, misschien wordt het wel koren?
Uiteindelijk is het toch zo, dat het koren, de kinderen van het Koninkrijk, uit moeten gaan en iedereen het evangelie moeten verkondigen? Aan wie anders dan aan het onkruid? Dat is toch wat je verwacht? Waarom spreken we anders over bekering? In deze gelijkenis is dat uitgesloten. Het onkruid blijft onkruid en zal nooit koren worden.
Waarom spreekt deze gelijkenis niet over bekering? (Open vraag).
Het koren zal bijeengebracht worden en gebracht in de hemelse schuur. (vers 43)

Soms is het goed, als je een antwoord zoekt , om van je onderwerp een stelling te maken. Vanuit deze stelling kan je bewijzen dat wat je denkt, goed of fout is.
In de gelijkenis is het niet gezegd, dat wij, christenen, de zonen van het Koninkrijk zijn. We veronderstellen dat dit juist is. Het kan waar zijn, maar het kan ook niet waar zijn.
Veronderstel dat wij de kinderen van het Koninkrijk zijn. In dat geval moet het vanuit de bijbel te bewijzen zijn. We moeten bijbelgedeelten vinden die spreken over dezelfde gebeurtenissen. Waar kunnen we verzen vinden over het bijeenbrengen van het koren of iets wat er op lijkt, bijvoorbeeld de bijeenvergadering, de opname, de wegrukking van de heiligen?
In de brief aan de Thessalonisenzen staat daar wat over.


1 Thessalonisenzen 4:15-18

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Eerst zullen de gestorvenen in Christus opstaan! De rest van de gelovigen die op dat moment nog op aarde leven zullen veranderd worden en op hetzelfde moment zullen allen, opgestane gelovigen en de dan nog levende gelovigen, de Heere ontmoeten in de lucht.
Er zijn nog een paar schriftgedeelten die het hier over hebben. We zullen die lezen.


1 Korinthiërs 15:51-54

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning


Mattheüs 24:40-41

40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

We zien dus dat de gelovigen weggehaald worden uit de wereld terwijl de ongelovigen achterblijven.

Terug naar de gelijkenis.
Jezus vertelt de mensen: de slaven zullen eerst het onkruid bijeenhalen. En nadat het onkruid in bossen is gebonden om het te verbranden zal het koren bijeen worden gehaald en in de hemelse schuur worden gebracht.
Is dat niet vreemd? Dit klopt toch niet!
Wat klopt niet, wat lijkt niet goed te zijn?
Is het mogelijk dat het bijeenbrengen van de gelovigen, de christenen, niet hetzelfde is als de oogst?

Wat is die oogst dan en wanneer zal die plaats vinden?
Jezus legt uit: de oogst is de voleinding der wereld. (vs.39).
Wanneer is de voleinding der wereld? Is dat als de gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht?
En wat zal er gebeuren na die enorme gebeurtenis?

Het boek Openbaring spreekt daar over.
Niet alles wat in Openbaring is geschreven is makkelijk te begrijpen, maar ik denk dat je hoofdstuk 20 en 21 in principe goed te begrijpen zijn.

We zullen die nu lezen.

Openbaring 20:1-15

1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,
3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.
13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.


Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood

Wat een verhaal. Dit is niet een klein onderwerp, dit is iets erg groots. De eerste hemel en aarde, waar we nu leven, zullen verdwijnen. Een nieuwe aarde zal worden geschapen. En God zal temidden van zijn volk leven.
Maar voordat alles zo is, zullen er nog heel wat problemen komen, grote problemen. De grote verdrukking bijvoorbeeld. Heel veel mensen, die niet het beest willen aanbidden, zullen worden gedood. Zoals we net gelezen hebben, zullen zij weer levend worden in de eerste opstanding en samen met Christus regeren, duizend jaar lang. Wow!

We lezen over de eerste opstanding, dus moet er in ieder geval ook een tweede opstanding zijn.
Die opstanding zal zijn aan het eind van die duizend jaar, zoals we gelezen hebben.
Dit deel van openbaring 20 vertelt ons iets over het laatste oordeel. Al die mensen die dan opgewekt worden, zullen worden be- en geoordeeld op grond van hun werken. Het staat allemaal in de boeken.

Hoe worden wij, gelovigen, geoordeeld? Is dat op grond van wij hebben gedaan?
Ik ben blij te weten, dat dit niet het geval is. Er zijn meerdere teksten die dit uitleggen. Ik kies er een paar verzen uit Romeinen 5.


Romeinen 5:8-9

8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.
Wij zijn gerechtvaardigd en gered van Gods toorn door het bloed van Jezus.
Dankzij het bloed van Jezus zullen wij niet geoordeeld worden bij het laatste oordeel maar zullen wij deelhebben aan de eerste opstanding.
Na die eerste opstanding komt een periode van duizend jaar vrede. Jezus zal op Zijn troon zitten in Jeruzalem en samen met alle heiligen zal Hij deze wereld regeren.
(Denk eens hier aan: Duizend jaar is voor God als een dag. Na 6000 jaar van werken -zes dagen- komt de sabbat! De rustdag, de dag van vrede. 2 Petrus 3:8 .) (zie aantekening)

Laten we terug gaan naar de gelijkenis, maar houdt je vinger bij Openbaring 21.


Mattheüs 13:40-42

Jezus legt uit: 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:
41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen,
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

We hebben iets dergelijks in Openbaring 21 gelezen.


Openbaring 21:8

8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In de gelijkenis legt Jezus uit, dat eerst het onkruid verzameld zal worden en dat Hij daarna het goede koren in zijn schuur zal brengen. Dit alles zal gebeuren aan het einde van de tijden.

Ik wil je de vraag opnieuw stellen: Wie zijn de kinderen van het Koninkrijk?
Is het juist en wel zo makkelijk om te zeggen: dat zijn wij, de gelovigen?
Ik denk dat we kunnen vaststellen, dat die stelling niet juist blijkt te zijn.
Wij -gelovigen- zullen niet verzameld worden bij het einde der tijden, maar duizend jaar eerder, bij de eerste opstanding.

Wie zijn dan de kinderen van het Koninkrijk?

We kunnen een antwoord vinden in de bijbel, maar voordat we dat antwoord vinden moeten we eerst nog wat meer graven in het Woord. Laten we daarom eerst nog een paar andere gelijkenissen bestuderen.

De stelling.

We hebben een stelling gemaakt van de gedachte dat wij -christenen- in de gelijkenis van het onkruid in de akker, de kinderen van het koninkrijk zijn. Zo hebben de meesten van ons dat altijd geleerd, dus waarom niet?
We hebben gezien, dat de kinderen van het Koninkrijk bijeenverzameld zullen worden vlak voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen zullen worden. Bovendien hebben we gezien, dat het onkruid eerst wordt bijeenverzameld. Dit is duidelijk niet hetzelfde als de opstanding uit de doden van de gestorven gelovigen en de verandering van die gelovigen die dan nog leven. Als dit gebeurt zullen de ‘anderen’ worden achtergelaten.

Ik denk dat het inmiddels duidelijk is, dat de kinderen van het Koninkrijk, die duizend jaar later bijeen worden verzameld, niet dezelfden zijn als de gelovigen.
De stelling, dat wij -christenen- in de gelijkenis van het onkruid in de akker, de kinderen van het koninkrijk zijn, blijkt niet juist.

De vraag: Wie zijn zij? is nog niet beantwoord. En de vraag die nu naar voren komt: Hoe moeten we onszelf dan zien? is nog niet eens gesteld. We zullen deze vragen zeker bespreken, maar eerst gaan we de dingen waar we tot nu toe mee bezig zijn geweest nog eens op een rijtje zetten.

Alles nog eens doorgenomen

Laten we nog eens bekijken wat we allemaal hebben gelezen. We hebben het gehad over de gelijkenis van het onkruid in de akker. Mat.13:24-30, 36-43.
Toen we deze gelijkenis goed lazen, bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn om hem zo goed te begrijpen zoals we misschien eerst dachten.
Veel vragen kwamen naar voren. Deze gelijkenis spreekt over de oogst, als de engelen komen en het onkruid eerst verzamelen en het in het vuur gooien. Daarna zullen ze de kinderen van het Koninkrijk in Gods hemelse schuur brengen.

We hebben gelezen in 1 Thess. 4:13-18 dat de gelovigen die gestorven zijn eerst zullen worden opgewekt en dat de dan nog levende gelovigen in een oogwenk zullen worden veranderd; allen tezamen zullen wij dan de Heer tegemoet gaan in de lucht. De andere mensen, de ongelovigen, zullen achter blijven. Dit is niet hetzelfde als dat we gelezen hebben in de gelijkenis.

Ook gedeelten uit het boek Openbaring maken sommige punten, die met de gelijkenis te maken hebben, duidelijk.
Er wordt ons daar het volgende getoond:

  1. Er zal een eerste opstanding plaatsvinden.
  2. Dan zal er duizend jaar vrede zijn als Jezus vanuit Jeruzalem zal regeren over deze wereld. De duivel is in die tijd gevangen genomen.
  3. Aan het eind van die duizend jaar zal de duivel voor een korte tijd worden losgelaten en zal de mensen verleiden om in opstand te komen tegen Jeruzalem.
  4. Het gevolg is een enorme oorlog, waarin Jezus als overwinnaar tevoorschijn zal komen.
  5. Dan zal er een grote witte troon zichtbaar worden.
  6. Alle mensen, die niet levend zijn geworden in de eerste opstanding, zullen in de tweede opstanding worden opgewekt en zullen voor de grote witte troon staan.
  7. Er zullen verschillende boeken worden geopend, een van die boeken is het boek des levens. Alle mensen die voor de troon staan zullen worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken geschreven staat.
  8. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen de oude hemel en aarde vervangen.
  9. Het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel neerdalen op de nieuwe aarde en God zal onder de mensen wonen.

Een nieuwe hemel en en een nieuwe aarde zullen geschapen worden. Degene die op de troon zit zegt ons: ‘Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.’ Maar al die anderen, ‘het onkruid’ zullen terechtkomen in de poel, die brandt van vuur en zwavel.

De oogst

De oogst zal zijn bij de voleinding der wereld.

Wanneer is dat?

Als de engelen het omkruid, dat zonde en slechtheid voortbrengt, uit de wereld zullen bijeenverzamelen.

Wat gebeurt er met dat onkruid?

Het zal in de vurige oven worden geworpen.

In Openbaring 20:13 lazen we:
"13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren,"

Dat is een soort van oogst.

‘En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’

Een nieuwe hemel en en een nieuwe aarde zullen geschapen worden. Degene die op de troon zit zegt ons:
‘7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.’ Maar al die anderen, ‘het onkruid’ zullen terechtkomen in de poel, die brandt van vuur en zwavel.

Het moet nu toch duidelijk zijn, dat de oogst er zal zijn vlak voordat deze wereld zal verdwijnen.
In de gelijkenis van het onkruid in de akker, zullen de kinderen van het Koninkrijk bijeen worden verzameld ten tijde van de oogst.
We hebben al eerder gezien, dat de christenen duizend jaar eerder bijeenverzameld zijn. Zij maken deel uit van de regering van Jezus in het duizendjarig vrederijk.

Daarmee zijn we er nog niet. We weten nu wel iets, maar lang nog niet alles.
We weten nu, dat de kinderen van het Koninkrijk, zoals ze genoemd worden in de gelijkenissen, niet de christenen zijn. Want de kinderen van het Koninkrijk worden ‘geoogst’ bij de voleinding van de wereld, aan het einde van de duizend jaar vredesregering. De christenen aan het begin van die duizend jaar.


Mattheüs 24:40

"één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden."

Wie worden er aangenomen en wie niet?
Om daar wat meer inzicht in te krijgen gaan we nog een gelijkenis lezen. Dat doen we in deel 2 van deze bijbelstudie.Ga naar deel 2 van de studie over het Koninkrijk van GodGa naar de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid in de akkerTerug naar het begin van deze pagina


Dit is het einde van deel 1

Handelingen 1:3 en 6

"3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.
6 Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?"

Mattheüs 13:37

"37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen."

2 Petrus 3:8

"8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag"

Aantekening

Dit is wat we lezen in Openbaring 20 en 21. Er zijn mensen die er andere theorieën op na houden over het Millenium (1000 jarig rijk), maar ik zie hier geen andere mogelijk om dit anders te zien dan letterlijk. Ik heb al die theorieën bestudeerd maar kan daar geen kant mee op. Ze kloppen gewoon niet met de rest van de bijbel. Er staat namelijk veel meer in de bijbel over deze dingen. Hoe meer je het totaal beeld ziet van Gods plan met de wereld, met ons, hoe meer je zult begrijpen hoe dingen passen in de grote puzzel.

© BijbelOpen.org - Laurens Hoddenbagh