Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 1 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Het antichrist-systeem in de Bijbel vertoont talloze treffende gelijkenissen met de islam en de verwachte komst van de Mahdi.


Ga naar deel 2

(Aantekening ) 'Trots is de ergste ziekte waar we aan kunnen lijden,' aldus Walid Shoebat, een voormalige Palestijnse terrorist die zich bekeerde tot het christendom. 'De effecten die Hitler en de Nazi's op het Duitse volk hadden waren vele malen erger dan de gevolgen van de huidige drugepidemie in Amerika. In onze tijd zien we in ruim 50 moslimlanden over de hele wereld de opkomst van een vergelijkbare epidemie van trots. Het gevolg zou al op korte termijn het op diverse fronten uitbreken van een aantal islamo-nazi oorlogen kunnen zijn.

Voorspelt de Bijbel zo'n cataclysmische gebeurtenis waarbij zoveel moslimlanden zijn betrokken?

Het antwoord is absoluut: JA.'

'Het keerpunt in mijn leven als moslim terrorist was de dag dat ik de beste $ 10 dollar van mijn leven uitgaf aan het kopen van een Bijbel. Misschien wel de meest cruciale ontdekking die ik deed was dat de Bijbel niet slechts een boek met wijze uitspraken en diepzinnige gedachten voor persoonlijke meditatie is, zoals velen denken.

De Bijbel is ook een wegenkaart met daarop het lot en de toekomst van de mensheid.'

Voor Shoebat was het opwindend te ontdekken dat de Bijbel zich vooral concentreert op het Midden Oosten, waar hij opgroeide. Op persoonlijk gebied was de Bijbel een spiegel die hem liet zien wat er allemaal mis was in zijn ziel. 'Bedenk eens wat het met mij, een trotse moslim, deed toen ik de gedetailleerd omschreven opkomst en ondergang van toekomstige islamitische landen en coalities ging bestuderen. Ik had nooit kunnen denken dat ik naast sociologie, Engels en psychologie ook een cursus futurologie zou krijgen.'De Mahdi, de Antichrist

'U kunt zich niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik in de Bijbel zoveel omschrijvingen las van de Mahdi, waar ik toen ik opgroeide zoveel over geleerd had. Het was een schok te ontdekken dat deze Mahdi op heel veel plaatsen in de Bijbel is terug te vinden. In de Bijbel wordt hij echter niet de Mahdi, maar de Antichrist genoemd. Waren de profeten van de Bijbel soms islamofoob? Voor Soenitische moslims is de Mahdi tenslotte de 'rechtvaardige, geleide, verwachte persoon'. De Shi'itische moslims noemen hem de 'heer van deze eeuw'. Dat is exact hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de 'heer (of god) dezer eeuw' (2 Cor.4:4).'


 'Misschien denkt u dat dit gewoon toeval is, maar als ik klaar ben met het aantonen van tientallen overeenkomsten tussen het islamitische systeem en dat van de antichrist, zult u het niet langer enkel toeval kunnen noemen. Wat iedereen zou moeten beangstigen is het feit dat het verhaal over de Antichrist niet enkel een nachtmerrie is uit een stokoud boek, maar in snel tempo voor onze eigen ogen realiteit aan het worden is.'
 'Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: 'Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah, de Mahdi' (Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4048). 'Want hij zal de weg bereiden voor, en de regering oprichten van de familie (of gemeenschap) van Mohammed... Iedere gelovige is verplicht hem te steunen' (Sunan Abu Dawud).


Moslim-goedpraters en de Hadith

'In het kort gezegd bevat de Hadith, of Sunnah, de verslagen van zowel de woorden als de daden van de profeet Mohammed. Met andere woorden: de Koran is 'zo zegt Allah', en de Hadith is 'zo zegt Mohammed'. Het begrijpen van de Hadiths is cruciaal bij het debatteren met moslim-goedpraters. Iedere keer als een niet-moslim begint over het islamitische terrorisme, reageert de doorsnee moslim-goedprater steevast met 'laat me één tekst in de Koran zien waar geweld wordt gepredikt.' Dit is een veelgebruikte tactiek om Westerlingen af te schepen, want welke tekst vervolgens ook gegeven wordt, deze wordt weggeredeneerd als zijnde 'zelfverdediging', of als geboden die enkel voor één bepaalde gebeurtenis golden.'
'Met andere woorden, alle geboden in de Koran die moslims oproepen om geweld te plegen zijn verouderd en niet langer toepasbaar. Dit is echter pure misleiding, een public-image achtige jihad. De eerste reactie op zo'n vraag zou namelijk altijd deze vraag moeten zijn: 'Beschouwt u Mohammed als de beste autoriteit voor het interpreteren van de Koran?' Oftewel: Is de Hadith gezaghebbend voor moslims? Dit resulteert in een Jezus-stijl achtige schaakmat, want als een moslim de autoriteit van de Hadith ontkent, ontkent hij de autoriteit van Mohammed als de profeet.'

'Heel vaak zal de zich in allerlei bochten wringende moslim-goedprater beweren dat hij veel teksten in de Hadith niet geloofd, vooral niet de teksten die u aanhaalt in de discussie over geweld. Deze discussie zal echter altijd eindigen als het volgende, krachtige vers uit de Koran wordt gegeven: 'O gij die gelooft, gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn boodschapper en degenen met autoriteit onder u. Als u ergens een meningsverschil over krijgt, verwijs dan terug naar Allah en zijn boodschapper, als u gelooft in Allah en de Laatste Dag...' (Qur'an 4:59).

Iedere moslim die dus de Hadith ontkent, ontkent niet alleen het gebod van Allah, maar ook Allah zelf! Dit is te vergelijken met een christen die het Nieuwe Testament ontkent.
'In werkelijkheid ontkennen deze draaiende moslim-goedpraters helemaal niet de Hadith. Ze ontkennen het alleen in uw gezicht. Slechts weinig Westerlingen beseffen dat het moslims is toegestaan de waarheid te verhullen als ze met niet-moslims praten. De Sunnah is net zo belangrijk voor een moslim als het Nieuwe Testament voor een christen. 'De Sunnah is naast de Koran alles dat van Allahs boodschapper kwam. Het verklaart en geeft details voor de wetten die in de Koran worden gevonden' (de Sunnah over de Sunnah zelf). Geen enkele serieuze moslimgeestelijke ontkent de 200-plus geboden in de Hadith, waarin niets minder dan de jihad met het zwaard wordt gepromoot, inclusief plotselinge invasies, met als enige doel het verspreiden van de aanbidding van Allah.'

'Onthou dat het verschil tussen het christendom en de islam in één zin is samen te vatten: Het christendom is Calvary (Golgotha), de islam is Cavalry (cavalerie, oftewel: kanonnen). Het doel van Mohammed, de Khalifa, de Mahdi en alle gehoorzame moslims is het bereiken van maar één ding, en dat is de verspreiding van de enige glorie van Allah als de opperste god door middel van de jihad en oorlog, totdat er niemand meer is die niet wil zeggen dat er geen god buiten Allah is, en Mohammed zijn boodschapper is.'De Islamitische Jezus verwoest het christendom

'In de islamitische traditie ontbeert de speciale titel 'messias' alle ware Bijbelse messiaanse kenmerken. Volgens de islam zal Jezus het land Israël niet teruggeven aan de Joden, noch zal het Zijn taak zijn Zijn trouwe volgelingen te verlossen van de voortdurende vervolging door de Antichrist. In de islam komt Jezus terug als een radicale moslim, om de moslimlegers te leiden tot de vernietiging van het christendom, het afslachten van alle Joden en om het kruis te breken. Hoe ironisch en pervers het ook moge klinken, toch is dit precies wat fundamentele moslims over de hele wereld geloven en waar ze dan ook op wachten.'

We hebben duidelijk gezien dat de islam EEN antichristelijke religie is. Is er echter ook bewijs dat de islam DE religie van de antichrist is? Laten we eens hard en definitief 'DNA' bewijsmateriaal verzamelen om deze theorie te ondersteunen.Jezus keert terug als Krijger

Christenen halen vaak Jozef aan als de Oud Testamentische voorafschaduwing van de Messias. Jozef is het beeld van de lijdende Messias en David het beeld van de Koning Messias. Jozefs verwerping door zijn broeders staat voor Israëls verwerping van Christus. Davids koningschap is een type van het Messiaanse koningschap, want het Koninkrijk van Christus zal in Jeruzalem worden gevestigd.'

'Er is echter nog een Bijbelse figuur die vrijwel nooit wordt aangehaald als zijnde een beeld van Christus: Gideon, als beeld van de Krijger-Messias. Gideon is echter cruciaal als we willen begrijpen wat de Messias zal doen tijdens zijn oorlogsexpedities, nadat Hij neergedaald is op de Olijfberg om te vechten in de slag om Jeruzalem. Het komt zelden ter sprake, maar Christus zal net als Gideon vechten tegen Midjan, de Ismaëlieten waar in Richteren 8:22 naar verwezen wordt. Het zijn de afstammelingen van Abrahams vierde zoon, die hij kreeg met zijn bijvrouw Ketura (Gen.25). In de Bijbel vecht Christus net als Gideon tegen de inwoners van Arabië:


Habakuk 3:3-4

'God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.'

Jezus Zelf die terugkeert uit Teman, van het slagveld in Arabië - hoe vaak wordt dit in kerken besproken? Wanneer werd er ooit op een zondagsschool geleerd dat Christus zal vechten en uit Arabië zal terugkeren? Nooit! Er wordt nooit over gesproken in kerken, maar dat zou wel moeten. Jezus zal lichamelijk terugkeren en niet alleen de inwoners van Arabië oordelen, maar ook die van Kush, de huidige islamitische landen Soedan en Somalië.


Habakuk 3:7-8

'Ik zie de tenten van Kusan (Kush) onder druk, de tentkleden van het land van Midjan sidderen.'

Midjan verwijst naar het gebied ten oosten en zuiden van de rivier de Jordaan, het huidige Jordanië en Saudi Arabië, wat het hart van het islamitische territorium is.'
 
'Beschrijvingen van dit soort veldslagen, waarbij Christus tegen de moslimlanden vecht, worden in heel het Oude Testament gevonden. De vijanden die tegen Christus zullen opstaan worden als volgt beschreven:

Habakuk 1:9-10
(aangepast aan KJV)

Heel dat volk komt om geweld te bedrijven, het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind, en ze verzamelen gevangenen als zand. Met koningen drijven ze de spot en machthebbers zijn hun een belaching. Ze lachen om elke vesting, ze werpen er aarde tegenop en nemen haar in.'

 
Antichrist komt uit Arabië

De vijanden van de oostenwind zijn de 'sprinkhanen' van Arabië en de koningen uit het Oosten. En voor het geval iemand denkt dat dit slechts een kleinere oorlogsexpeditie van de Messias tegen de moslims is en de échte slag geleverd wordt met een Europese Antichrist, zoals velen denken - kijk eens naar de context van Habakuk. Het is de laatste strijd van de Messias tegen de Antichrist, die wordt omschreven als de 'meest trotse' in Habakuk 2:5, de persoon die het vredesverdrag zal verbreken en in de naam van zijn god de oorlog zal verklaren:


Habakuk 1:11
(Vertaald uit KJV)

'Dan zal hij van gedachten veranderen, en hij zal verder trekken en zich schuldig maken en zijn kracht toeschrijven aan zijn god.'

In het boek Numeri staat één van de vroegste, duidelijkste en meest directe messiaanse profetieën in de Bijbel, die zegt dat de Messias zal komen om specifiek dezelfde volkeren te bevechten en te overwinnen. Deze profetie werd gedaan door Bileam en werd gegeven aan Balak, de koning van de Midjanieten (/Moabieten):


Numeri 24:17-19

'... een Ster gaat op uit Jacob, een Scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen, en Seïr zal een veroverd gebied wezen - zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen, en Hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen uit de stad verdelgen.'

De Messias wordt hier omschreven als vertrekkende uit Jacob, in het bezit zijnde van de Scepter, een duidelijke referentie naar Zijn toekomstige Koningschap over Israël. Deze drie namen, Moab, Edom en Seïr, verwijzen allen naar hetzelfde volk en dezelfde regio, namelijk de volken die ten oosten en zuiden van Israël leven. Ligt Europa soms direct ten oosten en zuiden van Israël? Of is dit de locatie van Arabië?  


Messias vernietigt Arabische volken

Ezechiël (35:1) spreekt van het oordeel over de berg Seïr, en verbindt deze met Edom:

Ezechiël 35:15

'Zoals gij u verblijd hebt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen; het gebergte van Seïr en gans Edom zal geheel een verwoesting worden. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben'

Groter Edom, dat het land van Temam tot Dedan omvat, is heden ten dage het gebied van Jemen tot en met Saudi Arabië. Als Jezus terugkeert en zijn Scepter neemt om Zijn vijanden te vernietigen, wie zijn dus Zijn vijanden? Het zijn alle Arabische volken ten oosten van Israël. Dit wordt herhaald in Jesaja:


Jesaja 25:8

'Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE (Jehovah) heeft het gesproken'.  

Is dit soms al gebeurd? Of verwijst dit naar de periode NA de terugkeer van Christus. Tenzij de dood inderdaad al 'vernietigd' is en ik deze gebeurtenis gemist heb, verwijst dit dus duidelijk naar de terugkeer van Christus:


Jesaja 25:10

'Want de hand des HEREN zal op deze berg (Zion) rusten, maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil.'

God lijkt er dus niet mee te zitten dat Hij hier geen beleefd en politiek correct taalgebruikt bezigt. Nogmaals: de Messias komt terug om Moab te vertrappen. Hij wordt afgebeeld als staande met zijn zegenende hand rustend op Israël maar met zijn voet gedrukt in de nek van Moab. Voor degenen die nog steeds geloven in het 'Europese antichrist' verhaaltje: Waarom noemt God specifiek Moab, en niet een land in Europa? Als je gewoon leest wat er staat, wat de meest redelijke benadering is, dan is de conclusie dat deze passage slaat op de laatste overwinning op de huidige lichamelijke en spirituele afstammelingen van Moab, en daarom niet op allegorische wijze betrekking kan hebben op Europa.


Kleren Messias zullen druipen van bloed

De waarheid is dus dat de Bijbel GEEN Europese antichrist leert. De profetie in Jesaja 63 sluit af met de Messias die terugkeert uit Edom, met zijn kleren letterlijk druipend van het bloed van de massa's die hij heeft afgeslacht! Hebt u ooit de Messias op deze manier horen beschrijven? Hij vertrok als een Lam, maar zal terugkeren als een machtige overwinnende Leeuw:


Jesaja 63:1-4

'Wie is het, Die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, Die daar praalt in Zijn gewaad, fier voortschrijdt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en zijn Uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand met Mij, Ik trad hen in Mijn toorn en vertrad hen in Mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op Mijn klederen en Ik bezoedelde Mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van Mijn verlossing (of: vergelding) was gekomen.'  


Messias zal Zelf Libanon oordelen

De Messias zal zelfs in hoogst Eigen Persoon Libanon oordelen. In Jesaja 10:34 wordt de verbazingwekkende verklaring gedaan dat 'Libanon zal vallen door toedoen van de Machtige'. Dit is de Messias die de anti-Israëlische elementen (o.a. Hezbollah) in Libanon zal oordelen. Heel Libanon zal voor Hem buigen. Sommigen zullen misschien zeggen dat de Machtige (Mighty one) hier niet de Messias is, maar God de Vader. Jesaja 19:20 laat er echter geen misverstand over bestaan:


Jesaja 19:20

'Hij zal hun een verlosser en een strijder (Mighty One, SV: Heiland en Meester) zenden, die hen zal redden.'

Wie is deze Verlosser, en hoe wordt Hij gezonden? In de Psalmen wordt Hij met dezelfde term Machtige (Mighty One) afgeschilderd als een Soldaat en een Strijder:


Psalm 45:4

'Gord Uw zwaard aan de heup, gij Held! Met Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.'

In Zefanja drie is deze 'Machtige' fysiek in Israël aanwezig:


Zefanja 3:17

'De HERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal; '  

Het is duidelijk dat dit de Messias is. God de Vader gaat alles en iedereen te boven, maar is niet lichamelijk aanwezig in Israël. De profetie over het oordeel over Libanon is tevens de veroordeling van de Antichrist:


Jesaja 10:24-25

'Vrees niet, o Mijn volk, dat in Zion woont, voor de Assyriër. Hij zal u met de stok slaan en zijn staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed'.

De Antichrist zal verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van Libanon:


Habakuk 2:17

'Want het geweld dat tegen Libanon begaan is zal u bedekken, en het uitroeien van de beesten zal u verschrikken, vanwege het vergoten mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan.'


De foutieve éénzijdige Westerse kijk op profetie

Waarom heeft het Westen dit alles gemist? In het Westen is het gebruikelijk dat als iemand over profetie begint, de discussie onmiddellijk gaat over het boek Openbaring. De meeste boeken en artikelen over profetie beginnen met en concentreren zich op de veelal allegorische passages in Openbaring, het laatste boek in de Bijbel.

Waarom niet aan het begin van de Bijbel beginnen?

Waarom niet beginnen met de vele letterlijke referenties en profetieën die in de Bijbel staan? In plaats van gelijk te beginnen met diverse interpretaties van allegorische beelden en visioenen van beesten, hoornen, draken, et cetera, waarom niet beginnen met wat duidelijk en rechtstreeks is? Dat zou toch een veel logischere benaderingswijze zijn?  

Om een gegronde Bijbelse basis te verkrijgen over hoe het antichrist-systeem eruit zal zien, moeten ALLE daarop betrekking hebbende Bijbelteksten in ogenschouw worden genomen, en moet niet alleen het laatste en meest mysterieuze boek van de Bijbel -Openbaring- worden aangehaald. Hoewel de profetische 'kiekjes' in Openbaring en het boek Daniël heel belangrijk zijn, vormen ze slechts een klein stukje van een veel grotere hoeveelheid informatie die de Bijbel ons heeft gegeven. Veel te veel schrijvers en Bijbelverklaarders beginnen echter juist met die profetische 'kiekjes', en als hun conclusies vervolgens niet ondersteund worden door de overweldigende hoeveelheid andere profetische teksten, dan worden die teksten of zó verdraaid, dat ze passen in hun eigen veronderstellingen, óf totaal genegeerd.


Alleen complete openbaring Bijbel is toereikend

'We kunnen echter niet akkoord gaan met zo'n profetisch 'lopend buffet'. Nogmaals: om een accuraat en waarlijk Bijbels perspectief op de eindtijd te krijgen moeten we vertrouwen op de COMPLETE en TOTALE openbaring van de Schrift. Wil een theorie of stelling overtuigend genoeg zijn om universeel overgenomen te kunnen worden door de Kerk, dan is het nodig dat ALLE passages voldoende met elkaar in overeenstemming zijn gebracht. Ze moeten bij elkaar passen, zodat er een algeheel consistent plaatje ontstaat.

In de volgende delen zal uitgebreid ingegaan worden op de bewijzen die de Bijbel geeft dat de islam de antichrist-religie is en dat de islamitische Mahdi de Antichrist zelf is.'Ga naar deel 2

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net