Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 2 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Noch een Europese Antichrist, noch een islamitische -de imam Mahdi- zal ooit over de hele wereld heersen.


Aantekening Walid Shoebat, de voormalige Palestijnse moslimterrorist, vervolgt: 'Ooit vroeg ik op een christelijke profetie-conferentie aan diverse auteurs een Jezus-stijl-achtige vraag: los van het vraagstuk of 'Magog' al dan niet Rusland is, kunnen jullie één letterlijke Bijbeltekst aanwijzen waarin God in de eindtijd een niet-moslim land vernietigt? Ik wachtte, en wachtte, en kreeg geen antwoord. Toen vroeg ik: antwoorden jullie niet omdat jullie zo'n tekst niet kennen? Of is het omdat jullie al zoveel boeken hebben geschreven die jullie niet willen afdanken?

Dezelfde vraag heb ik in duizenden kerken in heel de VS, Canada en Engeland gesteld. Tot op deze dag was niemand het niet met mij eens dat er in de Bijbel geen letterlijke verwijzingen staan naar niet-moslimlanden die God in de eindtijd zal vernietigen - niet één! Daarom is het nodig dat we kijken naar de enorme misinterpretaties aangaande de strekking en de geografische gebieden waar de Bijbelse profetieën zich op concentreren.


Antichrist heerst over de hele Aarde, of...?

In het christendom wordt al tientallen jaren lang geleerd dat letterlijk ieder land op Aarde zal worden overheerst door de komende Antichrist, dat er geen enkele ontsnapping mogelijk is aan het vreselijke 'teken van het Beest', en dat ieder land van de wereld zal opstaan tegen Jeruzalem. Om deze theorie te ondersteunen wordt onder andere Zacharia 12 aangehaald:

Zacharia 12:3

'...ALLE volkeren der aarde...' zullen samenkomen om Jeruzalem aan te vallen.

In Zacharia 14 lezen we dat God

Zacharia 14:2

'alle volken tegen Jeruzalem ten strijde (zal) vergaderen'.

Ook in het boek van de profeet Joël staat:

Joël 3:2

'Dan zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat..'

De apostel Johannes gebruikt misschien nog wel de krachtigste termen als hij schrijft dat de Antichrist autoriteit krijgt over 'elke stam en natie en taal en volk' (Openbaring 13:7). Kortom: er lijken ijzersterke bewijzen voorhanden dat de Antichrist de hele wereld zal overheersen, en dat hij alle landen zal gebruiken in zijn mars tegen Jeruzalem. Echter, het woord gebruikt voor 'Aarde' in Zacharia is 'Eretz', wat vrijwel altijd wordt vertaald met 'land' (denk aan Eretz Yisraël: het land Israël). Er zijn vele verzen in de Bijbel die dezelfde termen gebruiken, maar waarin duidelijk niet de hele Aarde wordt bedoeld. Voorbeeld: de profeet Daniël schrijft over koning Nebuknessar:


Daniël 5:18-29

'O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken, en ten gevolgen van de grootheid die Hij hem geschonken had, leefden alle volken, natiën en talen voor hem in vrees en beven;'

Vreesde ieder volk op Aarde Nebukadnessars vader, of waren alleen die volken die over Nebukadnessars vader hadden gehoord bang voor hem? Sprak Daniël over ieder land op de hele wereld, of alleen over de landen die dicht genoeg bij Babylon lagen om erdoor te worden beheerst of beïnvloed? Was de inheemse bevolking van Hawaii of Denemarken bevreesd voor Nebukadnessars vader? Natuurlijk niet! Daniëls gebruik van de term 'alle volken, natiën en talen' was daarom een min of meer pathetische uitdrukking om zijn standpunt te benadrukken.


De landen RONDOM Israël

En zo zijn er in de hele Bijbel talloze vergelijkbare voorbeelden te vinden. Laten we de passage in Zacharia 12 nu eens in zijn hele context lezen:

Zacharia 12:2-3

'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken rondom; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.'

Dus wie zullen er volgens deze passage specifiek Jeruzalem aanvallen: de volken rondom. In onze tijd zijn alle landen die Israël omringen zonder uitzondering islamitisch. Ook de profeet Joël bevestigt dit als hij over de laatste aanval op Jeruzalem schrijft:


Joël 3:2+11-12

'Dan zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden... Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.'

De profeet Ezechiël noemt specifiek de landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen en daarmee Gods oordeel over zich zullen afroepen:

Ezechiël 36:2+36

'Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen... Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen.'

Merk het volgende patroon op: Ten eerste worden specifiek 'de landen rondom u' genoemd. Vervolgens wordt één van die landen bij de naam genoemd: Edom. Edom wordt gebruikt om de vijanden van de Joden die ten oosten van Israël leefden aan te duiden. Heden ten dage is dit met name het gebied van Jordanië en Saudi Arabië. De Bijbel doet dus alle moeite om op te helderen wie deze landen 'rondom' zijn.

Nóg een reden waarom de leer dat alle landen op Aarde ten prooi zullen vallen aan de Antichrist onmogelijk kan kloppen, is het feit dat sommigen zich tegen de Antichrist zullen verzetten en hem zelfs zullen aanvallen. Vele landen zullen vallen, maar Edom, Moab en Ammon zullen 'uit zijn hand gered worden'. De Bijbel spreekt over veel landen, NIET allemaal. Elders lezen we dat Kittim tegen de Antichrist zal opstaan:

Daniël 11:30

'er zullen schepen van Chittim (vaak vertaald met 'uit het Westen') tegen hem (de koning van het Noorden, de Antichrist) komen, zodat hij afgeschrikt wordt;'


Europa in de Bijbel tégen de Antichrist

De Romeinse historicus Flavius Josephus identificeerde Kittim als Cyprus. De naam werd eerst gebruikt als verwijzing naar de Cypriotische havenstad Kittiom. Kittim wordt ook in de Dode Zeerollen genoemd en wordt in de Septuaginta vertaald met 'Romeinen'. In algemene zin werd de term Kittim gebruikt om alle eilanden en volken aan de (noordelijke) kust van de Middellandse Zee aan te duiden, alsmede ook de volken die hen opvolgden nadat de macht van de Feniciërs afnam. Merk op dat geen van deze landen islamitisch is! Als de Antichrist dus inderdaad uit Europa zou komen, dan zouden de schepen van Kittim dus NIET tegen hem uitvaren!

Beantwoorden we de vraag of er één of meer Europese landen in de Bijbel worden genoemd: JA.

De schepen van Kittim zijn letterlijk de Europese landen, van Cyprus tot Italië en ook Spanje. Volgens Daniël 11 vallen zij Antiochus aan, die een voorafschaduwing van de Antichrist was. Deze passage kan heel goed een dubbele vervulling krijgen en daarom ook slaan op een toekomstige Europese aanval op de legermacht van de Antichrist.

Bedenk hierbij dat het leger van Turkije groter is dan dat van Groot Brittannië, Italië en Frankrijk bij elkaar opgeteld. Daarentegen maakt Turkije geen enkele kans tegen de Italiaanse marine. 'Onze vloot kan zich dan misschien wel niet meten met de vloot van Italië, maar ons leger is machtig,' verklaarde Zia Pasha, de Turkse ambassadeur in de VS eens. Het Turkse leger is dus sterker, maar de vloot van Italië kan Turkije verslaan.


Geen wereldregering!

Tussenconclusie: geen enkel Europees land wordt in de Bijbelse eindtijdprofetieën blootgesteld aan het wraakoordeel van God. Rome wordt enkele malen genoemd in de Bijbel, en Spanje twee keer, zonder ook maar één verwijzing naar het oordeel van God. Ezechiël bevestigt tevens dat de 'machtigste landen ter wereld' de Antichrist juist zullen aanvallen:

Ezechiël 28:7

'daarom, zie Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken; die zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden.'

De term 'gewelddadigste', of 'tirannigste' (SV) betekent niet zozeer wreed (zoals verkeerd is vertaald in de NBV), maar 'zeer machtig in de strijd'. God zal verschillende landen samenbrengen om de Antichrist aan te vallen, en daarom kan het niet kloppen dat ieder land op Aarde ten prooi zal vallen aan de Antichrist, om vervolgens Israël aan te vallen.

Ja, er zijn altijd al pogingen geweest om een één-wereldregering op te richten, maar die zijn allemaal mislukt. Waarom? Omdat God Zelf in Genesis bepaald heeft dat de landen van de wereld altijd verdeeld zullen zijn. De duivel kan dus NOOIT de hele Aarde verenigen en onder zijn bevel stellen, simpelweg omdat God dat zo bepaald heeft! Veel te veel Westerlingen kijken niet naar de context van de Bijbel en lezen het Boek op narcistische wijze, waardoor heel veel boeken over de eindtijd zich concentreren op het Westen en de geschiedenis interpreteren door een op het Westen gefocuste bril.

Toen ik echter voor het eerst de Bijbel opende, las ik over de plaatsen waarin ik was opgegroeid, zoals Bethlehem en Jericho. Veel te veel Westerlingen begrijpen niet dat de Bijbel zich door-en-door concentreert op het Midden Oosten. In het Bijbelse wereldbeeld is Jeruzalem het centrum van de Aarde - niet Europa of Amerika. Hetzelfde geldt voor de Bijbelse profetieën over de eindtijd.


Antichrist ontkent Jezus als Zoon van God

In heel de Bijbel zijn de kenmerken van de Antichrist volkomen tegengesteld aan die van Christus:


Jezus Christus 

De Antichrist 

- De Waarheid 

- De vader der leugen (Joh.8:44)

- De Heilige 

- De wetteloze (2 Tess.2:8)

- De Zoon van God 

- De zoon des verderfs (2 Tess.2:3)

- Het Mysterie van Godsvrucht

- Het mysterie (van zonde) (Opb.17:5)

De Antichrist zal niet dezelfde namen als Christus hebben, maar hij zal zichzelf voldoende messias-achtige kenmerken toedichten om de wereld te kunnen misleiden.

Kijkend naar de kernmerken van Allah en zijn messias-figuur, de Mahdi, zien we dat deze exact overeenkomen met waar de Bijbel ons nu juist voor waarschuwt. De islam en de geest van de antichrist zijn precies hetzelfde, omdat beide systemen de Drie-eenheid ontkennen en het Goddelijke Zoonschap van Christus.

Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel aangaande de Antichrist en de geest van de antichrist luidt:

1 Johannes 2:22-23

'Wie is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.'

Wie dus de realiteit van de Drie-eenheid ontkent, alsmede ook het feit dat Jezus de Zoon van God is, vertegenwoordigt de geest van de antichrist.

Bedenk dat de antichrist nooit zal beweren de zoon van God te zijn. Sterker nog, hij zal dit aspect belachelijk maken. Dit is cruciaal, want de islamitische religie heeft als één van zijn belangrijkste fundamentele kernovertuigingen de openlijke afwijzing dat Christus de Zoon van God is. Deze ontkenning wordt op diverse plaatsen in de Koran gevonden. Volgens de Koran begaat iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is zelfs een vreselijke godslastering, en wordt zo iemand vervloekt door Allah.

Naast het feit dat de Koran overduidelijk antichristelijke leerstellingen bevat, heeft de Islam een geperverteerde Jezus gecreëerd die een belediging is voor de werkelijke, historische Jezus van het christelijke geloof. Mij werd vroeger altijd geleerd dat als Jezus terugkeert Hij zal beweren een moslim te zijn en alle claims dat Hij God of de Zoon van God zou zijn zal ontkennen. Tevens zal de islamitische Jezus ('Isa') veel christenen ertoe brengen zich te bekeren tot de islam. De Koran zegt dat Jezus op de Dag des Oordeels als getuige zal optreden tegen alle christenen die weigeren moslims te worden (Qu'ran 4:159).


Islamitische Jezus zal christenen corrigeren

Moslimgeestelijken geloven dat christenen en Joden dan zullen erkennen dat Hij leeft en nooit is gestorven, en daarom ook niet God is, noch de Zoon van God, maar enkel de slaaf van Allah. Isa zal dus tegen iedereen getuigen die ooit gelooft heeft dat Hij de Zoon van God is. De zogenaamde 'gematigde' sheikh Kabbani bevestigt dit: 'Net als alle profeten kwam profeet Jezus met de goddelijke boodschap van overgave aan de Almachtige God, dat is de islam.' Hieruit blijkt dat Jezus / Isa in de islam persoonlijk zal terugkeren om het foutieve geloof van de christenen in Hem te corrigeren, namelijk dat Hij nooit beweerd zou hebben de Zoon van God te zijn. Ook zal Hij bevestigen dat Hij tijdens zijn eerste komst vooruit gewezen zou hebben naar de profeet Mohammed:

'Jezus zal afdalen uit de hemel en opkomen voor de zaak van de Mahdi. De christenen en Joden zullen hem zien en zijn werkelijke status erkennen. De christenen zullen hun geloof in deze godheid verlaten.' (Ayatullah Baqir al-Sadr & Ayatullah Murtada Mutahhari, auteurs van 'The Awaited Savior').

De doctrines van de islam voldoen zo perfect aan wat de apostel Johannes de 'geest van de antichrist' noemt. De Bijbel waarschuwde christenen lang geleden om de geesten te beproeven, om te zien of ze wel of niet van God afkomstig waren.


1 Johannes 4:2-3

'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.'


Godslastering heilig in islam

De lakmoes-test om te weten of een geest van God afkomstig is of juist van de duivel is het al of niet erkennen dat Jezus Christus als Zoon van God een mens is geworden. Iedere geest die dit niet erkent is afkomstig van satan en is de geest van de antichrist.


2 Johannes 1:7

'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.'

De Antichrist wordt in de Bijbel als een leugenaar en misleider omschreven, die ontkent dat Jezus de Redder van Israël en de wereld is, onderdeel van de Drie-eenheid, de Zoon van God, God die in het vlees kwam. 

Zowel Mohammed als de Mahdi voldoen exact aan het plaatje van de geest van de antichrist. Mohammed ontkende zowel de Vader als de Zoon. De Mahdi zal in de geest van Mohammed optreden en precies hetzelfde doen. Wat christenen het meest heilig vinden wordt in de islam als godslastering beschouwt, en wat heilig is in de islam, is godslastering voor christenen.


Omgekeerde ideologie

Iedereen die inzicht wil krijgen in satans pogingen om de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel te ondermijnen moet daarom een goed begrip krijgen van de omgekeerde, tegengestelde ideologie van de islam. De islam heeft het tot de hoogste prioriteit gemaakt om alle essentiële christelijke leerstellingen te ontkennen, vooral de relatie tussen Jezus en de Vader. Vraag maar eens aan een willekeurige moslim wat hun grootste bezwaren zijn tegen christenen, en ze zullen onmiddellijk antwoorden dat volgens hen:

- Jezus niet de Zoon van God is

- Jezus niet God is

- God niet onze Vader is

- Jezus niet aan het kruis stierf voor onze zonden.

Mijn katholieke schoonmoeder vroeg mij, toen ik met haar dochter wilde trouwen, of ik in Jezus geloofde. Als moslim antwoordde ik: natuurlijk! Waarop ze reageerde dat ik dan gerust met haar dochter mocht trouwen. Maar als ze me gevraagd had of ik geloofde dat Jezus de Zoon van God is, had ik geantwoord: absoluut niet!


Messias-truc

De truc die moslims vaak gebruiken is dat ze zeggen dat ook de islam leert dat Jezus de messias is. Tenslotte wordt Jezus zelfs in de Koran 'El Mashiach', de messias genoemd. Hoewel het klopt dat de islam de titel 'messias' reserveert voor Jezus, is de islamitische definitie voor wat een messias dan precies is volkomen ontdaan van alle ware kernmerken van de Messias zoals Hij in de Bijbel wordt omschreven. In de islam is Jezus slechts één van de profeten, geen Verlosser, geen Redder, noch de Koning der Joden, wat allemaal Bijbelse kenmerken van de Messias zijn.

Zoals u zult zien is Jezus in de islamitische traditie niet de Messias die Israël en alle trouwe gelovigen zal redden. Integendeel, de islamitische Jezus zal juist de legers die tégen Israël vechten aanvoeren, en alle christenen en Joden óf doden, óf dwingen zich te bekeren tot de islam. Dat is precies hetzelfde als Adolf Hitler tot verlosser van de Joden of van Israël uitroepen.


Grootste ketterij ooit

De apostel Johannes onthulde dat pal voor het laatste uur (de eindtijd) er een specifieke geest dominant aanwezig zou zijn op Aarde. Deze geest zal veel belangrijke Bijbelse leerstellingen over de aard en de taak van Jezus ontkennen. Geen enkel systeem lijkt meer als twee druppels water op deze geest van de antichrist als de islam. Deze geest was al in Johannes' tijd in de wereld. Reeds toen bestonden er al sektes die deze geest hadden. De islam is ontstaan uit deze christelijke ketterse groeperingen, zoals de gnostici. Toen de islam ontstond nam het vrijwel iedere bestaande christelijke ketterij over, en ontstond er één grote ketterse smeltkroes die 'islam' genoemd wordt.

De waarschuwingen van Johannes aangaande de geest van de antichrist kunnen daarom naadloos worden toegepast op de religie van Mohammed, de grootste ketter die de wereld ooit gekend heeft.'

Wordt vervolgd in deel 3

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net