Profetie in dromen en visioenen in Daniël en Openbaring
Deel 4 van 4 van deze bijbelstudie

 

Openbaring 12:13-18

Nu we de punten 1 t/m 6 besproken hebben (in deel 3) zullen we verder gaan met Openbaring 12:13-18 (lees s.v.p. in je eigen bijbel, of klik op de knop hier-->).


vers 13

"En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen...."

Er was oorlog geweest in de hemel. Het resultaat van die oorlog was, dat de draak op de aarde werd geworpen.

De Can.vert. zegt het zo: "En toen de draak zag, dat hij op de aarde was neergesmakt."
Dit geeft aan, dat hij, a.h.w. nog 'duizelig' van het 'neersmakken', ziet -in de zin van zich realiseren- dat hij op de aarde is neergesmakt.
Dit is iets wat hij zich blijkbaar helemaal niet had gerealiseerd.
En als hij zich dat dan realiseert, wordt hij pas goed kwaad. Daarom staat er in vers 12: "wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft."

In de hemel heeft hij niets meer te zoeken, zijn werk als aanklager is afgelopen.

Wat was dit trouwens een duivels werk. Eerst brengt hij de mens tot zonde en vervolgens klaagt hij die mens aan voor het hemels gericht. Op grond van Gods geboden vordert hij dan de doodstraf. Zo heeft hij dan zijn doel bereikt: de dood van de mens, terwijl God de mens juist voor het leven bestemd had. Het gemene is, dat de duivel door te liegen de mens tot zonde verleidt, maar dan voor Gods gerecht de waarheid spreekt.

Zijn rol als aanklager is, als hij op de aarde is geworpen, uitgespeeld!
Maar zijn karakter blijft. Alles waar God een bedoeling mee heeft, wil hij kapotmaken.
En God heeft nog een plan met Israël. Daarom vervolgt de satan "de vrouw, die het mannelijk kind gebaard had."
Een betere vertaling voor vervolgen is 'najagen'.

Wat eens door de Farao gebeurde, die het volk Israël najoeg, zal straks weer gaan gebeuren als de duivel de vrouw (Israël) najaagt; God zal hen behoeden, of zoals Exodus 14:8 het zegt:
"maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort, door een verheven hand geleid".
Het is de hand van God, die de vrouw (Israël) uitleidt.


vers 14


"En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.".

Wat wordt er hier bedoeld met de vleugels van de grote arend?
Ook hier kunnen we weer een parallel zien met de uittocht uit Egypte naar de woestijn en de uittocht uit Judea naar de woestijn.


Exodus 19:4

"...Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb."

Ook aan het einde der tijden, zal God Zijn volk op arendsvleugelen dragen en hen in de woestijn verzorgen, drie en een half jaar lang.

De slang (duivel) wil de vlucht van de vrouw (Israël) nog voorkomen door haar in water te verdrinken, maar de aarde komt de vrouw te hulp.
Ook dit is een beeld wat al eerder in de bijbel staat. De aarde opent zich en verzwelgt het kwaad.


Exodus 15:11-12

"11 Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?
12 Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen."

Vergelijk ook het verhaal over de opstand van Korach, Datan en Abiram, die omdat zij samenspanden tegen de Here door de aarde verzwolgen werden (Num.16:1-35).

Als de draak dan ziet, dat al zijn pogingen om de vrouw (Israël) te vervolgingen op niets uitlopen, dan wordt hij heel erg kwaad. De duivel weet, dat hij verloren heeft en in zijn woede wil hij nog zoveel mogelijk mensen meeslepen in zijn verderf en koelt hij zijn woede op het volk van de Messias.


Openbaring 12:17


"En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben."

Dit vers laat ons zien, dat er buiten hen die in de woestijn onderhouden worden door God, nog meer mensen zijn, die tot datzelfde geslacht behoren.
Het zijn niet alleen de Joden die hij wil vervolgen, maar zijn woede richt zich op allen die tot het volk Israël behoren. Alle twaalf stammen zullen onder zijn grote verdrukking te leiden hebben.

Uit eerdere bijbelstudies weten we, dat er verschil is tussen het tienstammenrijk "Israël" en het tweestammenrijk "Juda".
Het tweestammenrijk "Juda", ofwel de Joden zijn nu weer begonnen het land Israël te bewonen. Jezus wist dat dat weer gebeuren zou. Hij zegt in Matt.24 in zijn rede over de laatste dingen:


Mattheüs 24:16-21


"...laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen."
Judea ligt, zoals bekend in Israël. De bergen die daar zijn liggen in de woestijn van Judea. Het is het gebied waar nederzettingen zijn van Joden. Het gebied wordt nu ook wel "Westbank" genoemd. Van de vrouw wordt gezegd in Opb.12, dat zij vlucht naar de woestijn.
"Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat." (Het enige land ter wereld waar de sabbat gehouden wordt is het land Israël). "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal."
Deze grote verdrukking is de periode van vervolging waar Opb.12 over spreekt.

Weer terug naar Opb.12:17.
De draak richt zijn aanval op de overigen van haar nageslacht, zoals al gezegd zullen dat de resterende tien stammen zijn en alle Joden die niet konden vluchten.
Maar, zult u misschien zeggen, er staat toch dat die overigen de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben? Zijn dat dan geen Christenen? Christenen zijn toch door Abraham ook nageslacht? (Rom.4:13-17)
Inderdaad kan dit ook op christenen slaan, wij zijn immers één gemaakt met Gods volk.
Wij zijn tussen de takken geënt. Maar de profetie zoals die hier in opb.12 gegeven wordt spreekt over de vrouw en de overigen van haar nageslacht. Het is de vrouw die heel duidelijk in verbinding wordt gebracht met het ter wereld brengen van de Messias.
En dit kan niet gezegd worden van de christenen. Wij christenen zijn wel toegevoegd aan dat volk, maar dat is een geestelijke toevoeging.
Van het volk Israël kan ook gezegd worden, al is dit nu incidenteel, dat zij de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

Hebben zij het getuigenis van Jezus?
Ja, want de bijbel is het getuigenis van Jezus. (Johannes 5:39)

Dit alles wil niet zeggen dat de dan levende christenen geen deel zullen krijgen aan die grote verdrukking, want ieder die het teken zal weigeren op de hand of het hoofd zal daarom tot de vervolgden behoren.

Nu we hoofdstuk twaalf bestudeerd hebben, kunnen we aan hoofdstuk 13 beginnen.
Door zo uitgebreid op hoofdstuk 12 in te gaan, is het mogelijk hoofdstuk 13 beter te begrijpen. Zonder deze voorstudie is hoofdstuk 13 een heel moeilijk hoofdstuk, en zeker om het daar beschrevene in een bepaalde tijd te plaatsen.

Hoofdstuk 13 heeft het over een beest met tien horens en zeven koppen. Deze beeldspraak zijn we ook in Daniël tegen gekomen, en zo zullen we zien dat beide boeken over dezelfde dingen spreken.


Openbaring 13

Nadat we zijn ingegaan op Openbaring 12, waarin we gezien hebben, dat met name Israël het in die laatste 3½ jaar heel zwaar te verduren krijgt, en waarin we ook gezien hebben welke rol de satan daarin speelt, gaan we nu verder met hoofdstuk 13. Dit hoofdstuk heeft op een aantal punten grote gelijkenis met Daniël. Het was nodig om hoofdstuk 12 eerst te behandelen want dan kunnen we hoofdstuk 13 beter te begrijpen.

Opb.13:1-9 (lezen in je eigen bijbel of druk op de knop voor een apart venster-->)


vers 1


"En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering."

Dezelfde omschrijving zien we in Opb.12:3. Daar staat bij, dat het een grote rossige draak is. Dit is dezelfde draak waarvan vers 7 t/m 12 vertellen dat hij op de aarde is geworpen. In Opb.12 gaat het dus over de duivel.
Maar in Opb.13 lezen we in vers 2b:
"En de draak gaf hem (dat is dat beest wat uit de zee opkomt en wat sprekend lijkt op de draak zelf) zijn kracht en zijn troon en grote macht."
Het zal duidelijk zijn, dat het beest dat uit de zee opkomt, niet hetzelfde is als de draak (lees: duivel), want de draak geeft dat beest zijn kracht, troon en macht.
Wat is dat beest van vers 1 dan wel?

Laten we tekstenblad 2a er eens bij pakken. --> (Droomgezichten in Daniël)

In de vakken D en E staan de teksten die gaan over het vierde dier van Daniël 7. Dit vierde dier is, zoals we al eerder zagen, het vierde rijk dat in de laatste dagen zal herleven.
Daniël 7:7, 23, 24 laten zien dat dit vierde dier het vierde koninkrijk zal zijn op aarde en dat dit een vreselijk en schrikwekkend koninkrijk zal zijn. Het zal bestaan uit 10 koningen, die zich door een verbond (huwelijksgemeenschap) met elkaar zullen verbinden (zie ook Daniël 2:43).

Maar hoe zit het dan met die zeven koppen in Openbaring 13?
Daar wordt in Daniël niet over gesproken.
Daar wordt over het laatste beest gesproken als een beest met één kop, maar wel met 10 horens, die weer koningen voorstellen.
Waarom is er dat verschil tussen Openbaring en Daniël?
Daniël ziet in het droomgezicht vier dieren.

 1. Het eerste leek op een leeuw. (Het Chaldeeuwse of Babylonische rijk. Eén dier met één kop.)
 2. Het tweede leek op een beer. (Het Perzische rijk. Eén dier met één kop.)
 3. Het derde leek op een panter en het had vier koppen. (De vier delen van het Griekse rijk. Eén dier met vier koppen.)
 4. Het vierde, vreselijke en schrikwekkende dier had tien horens. Eén dier met één kop. (We hebben nog niet vastgesteld welk rijk dat is, maar zullen dat zo gaan doen).

Vier dieren. Maar als we de koppen tellen, komen we op zeven. Het Babylonische rijk, de eerste kop; het Perzische rijk, de tweede kop; het Griekse rijk, de derde, vierde, vijfde en zesde kop.
Het vierde dier is dus het dier met de zevende kop.
Maar in de beschrijving van Openbaring 13:1 staat dat dat (ene) beest, ofwel dat koninkrijk, zeven koppen had. De omschrijving van die koppen staat in:

Openbaring 13:2


"En het beest dat ik zag, was een luipaard (of een panter) gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw."

De in deze tekst genoemde beesten worden ook genoemd in Daniël 7, maar daar elk afzonderlijk.
Het merkwaardige is, dat het beest uit Openbaring 13:1 als totaliteit lijkt op elk afzonderlijk beest uit Daniël 7.
Eigenlijk is het niet zo merkwaardig als het op het eerste gezicht lijkt.
In Daniël 2 wordt duidelijk gemaakt dat de steen die het beeld verbrijzeld aan de voeten, daarmee ook alle eerdere rijken verbrijzeld.
"34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde." (Daniël 2).
"44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde." (Daniël 2).
Als het laatste rijk, het herrezen vierde rijk, dat is het rijk dat wordt voorgesteld door de voeten met de tien tenen (uit Daniël 2), wordt verbrijzeld, zullen tegelijkertijd ook de benen van ijzer, de buik en lendenen van koper, de borst en armen van zilver en het gouden hoofd verbrijzeld worden.
Alle rijken van het statenbeeld in Daniël 2 zijn verenigd in het laatste rijk. Ze vormen samen het beest uit Openbaring 13:1. Ze zijn het herrezen vierde rijk (dus de voeten met tien tenen) van het statenbeeld uit Daniël 2.
Dit Rijk had alle voorgaande rijken veroverd. Het was groter en sterker dan alle eerdere rijken. Alle landen die door de panter (of:luipaard) worden voorgesteld, en al de landen die door de beer en door de leeuw worden voorgesteld werden overheerst door het vierde rijk.


Openbaring 13:3

" En ik zag één van zijn koppen (n.l. de laatste) als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas."

De zevende kop was de kop die bij het vierde dier hoorde. Deze kop stelde met het dier het vierde koninkrijk voor.

Zijn dodelijk gewonde kop zal zich herstellen.
Vanuit het Grieks zou deze tekst overigens beter vertaald kunnen worden met: "En één van zijn koppen is geslacht..." Hiermee is deze geslachte kop een imitatie van het geslachte Lam. "...en hij genas van de aanraking van de dood".
Ook hiermee is de duivel bezig God te imiteren.
Ook de dingen die de mensen zeggen zijn godslasterlijke imitaties.

vers 4


"Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?"
vgl. Exodus 15:11 en Jesaja 46:51


Het beest wat uit de zee opkomt, lijkt in alles op de draak. Het is zijn koninkrijk.
En het blijkt dat alle koninkrijken, die door die zeven koppen worden gesymboliseerd zijn koninkrijken zijn geweest. Het hele karakter van de draak (duivel) werd in die koninkrijken weerspiegeld.
Ook hierin is hij weer de grote aap van God, Die Zijn karakter legt in Zijn Koninkrijk, n.l. het Koninkrijk der hemelen. Dit zal een vrederijk zijn.
En de koninkrijken die van de duivel zijn, zijn precies het tegenovergestelde van een vrederijk. Die koninkrijken bestonden uitsluitend op basis van hun legers.

Zoals we zullen zien brengt de satan ook een "zoon" in deze wereld om het koningschap op zich te nemen. De zoon des verderfs is hiermee ook een imitatie van de Zoon die God in de wereld bracht om het Koningschap op zich te nemen.

De tijd, dat dit laatste wereldrijk van satan hier op aarde de macht heeft, is de tijd die volgt op de neerwerping van de duivel op aarde. En zoals we zagen heeft hij 3½ jaar. Vers 5 zegt dit ook "En hem werd macht gegeven (beter vertaald: vergund) dit twee en veertig maanden te doen." Dit is dezelfde periode van 3½ jaar.

HET BEEST UIT DE AARDE

Opb.13:11-18 (lezen in je eigen bijbel of druk op de knop voor een apart venster -->)


vers 11


"En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak."

"...een ander beest..."
We hebben gezien dat daarmee het herrezen vierde rijk bedoeld wordt. Dit is een creatie van de duivel. Het lijkt ook in alles op hem.
Maar nu staat er in vers 11, dat Johannes nog een beest zag. Deze keer staat er niet dat dit beest opkomt uit de zee, zoals in 13:1 (waarmee de volkerenzee bedoeld wordt), maar er staat hier in 13:11 dat dit beest opkomt uit de aarde.
Hiermee zou aangegeven kunnen zijn dat dit "beest" gemaakt is van stof, zoals de mensen gemaakt zijn van stof. Het zou dus kunnen zijn dat Johannes hiermee wil aangeven, dat dit "beest" een mens is.

Verder met Opb.13:11.
"...het (beest) had twee horens als die van het Lam..."
In zijn uiterlijk zal dat beest zich voordoen als het Lam. Wie niet goed kijkt, of niet op de hoogte is van de bijbel, zal denken dat hij de Messias is.
Dat onwetenden zo zullen denken is niet verwonderlijk, want die antichrist zal grote wonderen doen.


Openbaring
13:13-14a

"En het doet grote tekenen, zodat het (beest) zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen...."
Dat het hier inderdaad gaat om de antichrist blijkt o.a. uit 2Thessalonisenzen 2. Hier wordt de komst van de antichrist tegenover de (weder)komst van Jezus gesteld.


2 Thessalonisenzen
2:9


"Daarentegen is diens komst (van de wetteloze) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid...."

Dat teken van 'vuur uit de hemel' is een imitatie van wat de grootste profeet uit het O.T. ook deed, toen hij God vroeg vuur te zenden uit de hemel om het offer te verbranden.
De antichrist is hiermee ook de 'antiprofeet', ofwel de valse profeet.
Als Jezus terugkomt op deze aarde, zal Hij een einde maken aan een oorlog, die het (eerste) beest en de koningen van de aarde tegen het volk Israël zullen voeren. Israel is Gods volk, die oorlog is dus eigenlijk tegen God.
Zie Openbaring 19:19-20

Als Paulus het heeft over de wetteloze zegt hij hetzelfde als in Openbaring 19 wordt gezegd:

2 Thessalonisenzen
2:8

"...hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt."

We hebben nu al meer idee gekregen wie dat tweede beest is, daarom zal het ons ook niet meer verwonderen, dat het zich wel voordoet als het Lam, maar dat uit zijn spreken blijkt dat zijn vader de draak is (de duivel). "...en het sprak als de draak."
Deze Antichrist zal leider worden van het herrezen vierde rijk.


Openbaring 13:12

"En het oefent al de macht van het eerste beest (het herstelde vierde rijk) voor diens ogen uit."

Zijn regering zal een duivels karakter hebben. Iedereen die zich niet houdt aan de door hem ingestelde regels zal gedood worden.

Enkele hoofdstukken verder in openbaringen wordt nog eens duidelijk gemaakt wie dat zijn, die dat beeld of het beest niet hebben aanbeden, en wie niet het merkteken hebben ontvangen, omdat zij dat weigerden.
Zij werden gedood, maar het visioen laat zien dat de geleden ellende niet opweegt tegen de heerlijkheid die voor hen is weggelegd.


Openbaring 20:4b

"...en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang."

In Openbaring 17 wordt ook nog gesproken over "het beest" met de zeven koppen en de tien horens.
De dingen die daar omschreven worden zullen ook meer licht geven over het vierde rijk.


Openbaring 17

Openbaringen 17 (lezen in je eigen bijbel of druk op de knop voor een apart venster -->)

Het doel van dit hoofdstuk is, dat degenen die hier kennis van nemen weten dat er een oordeel komt over de grote hoer.
Er zijn verschillende theorieën over wie die grote hoer is. Eén van de meest bekende is, dat het Rome is.
Ik denk, en ik sta daar niet alleen in, dat het Rome niet is. Hierna zal ik bijbelse aanwijzingen geven die aangeven dat het Rome niet kan zijn.

De hoer zit aan vele wateren (vers 1). De engel legt aan Johannes uit dat die wateren, natiën en menigten volken en talen zijn. Die hoer heeft dus macht over die natiën en menigten volken en talen. Dit zou kunnen slaan op het Vaticaan (Rome), maar het kan ook slaan op een andere stad die geestelijke, politieke, of economische macht uitoefent over de volken.
De engel zegt: "Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer..."
In hoofdstuk 21 zegt weer een van de zeven engelen iets tegen Johannes: "Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams."

De bruid, rein, en de hoer onrein.
Twee tegengestelde "vrouwen". De een is verbonden met het Lam (Jezus), de ander met de Antichrist.
Het gaat in beide gevallen om een geestelijk zaak.

De engel voert Johannes in de geest naar een woestijn. Rome ligt niet in een woestijn. Maar, zeg je misschien, dat kan je ook allegorisch zien. Dat zou kunnen, maar je kan het ook letterlijk zien.
Later zullen we zien dat dit juist is.
Die vrouw zit in een woestijn. Zij is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Heeft Rome het koningschap over de koningen (machthebbers) der aarde?
Welke stad heeft macht over de machthebbers der aarde?
Welke stad zit op een scharlaken rood beest dat vol is van godslasterlijke namen?
Dat beest, waar ze op zit, heeft zeven koppen en tien horens. Dit is het beest uit Openbaring 13:1. Het beest dat van de draak (de duivel) zijn troon en macht kreeg.
Die hoer, die stad, zit op dat beest en is zeer rijk. Rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. Welke stad in een woestijn is zo onmetelijk rijk?
Op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. (vers 5).

Het gaat hier niet om het oude Babel, de stad in Irak, het gaat om een geheimenis. De naam van dat geheimenis is Babylon. Het is een geestelijke aanduiding. In feite staat het tegenover het nieuwe Jeruzalem.
Er staat dat zij de moeder is van de hoeren en de gruwelen der aarde. Dat is een Oosterse uitdrukking, het is een superlatief. Saddam Hussein zei over de golf oorlog dat het de moeder van alle oorlogen is. Hier in Openbaring betekent deze uitdrukking dus niet dat zij de oorsprong van alle hoeren is.
De vrouw was dronken van het bloed van alle heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. (vers 6).
Dit zou op het Vaticaan (Rome) kunnen slaan. Maar er is nog een religie die dit op haar geweten heeft. Zelfs nu, na het jaar 2000, worden er jaarlijks 100.000 Christenen vermoord in communistische, en Moslim landen. Volgens Open Doors 80% in Moslim landen.

De engel legt uit wie of wat dat beest is.


vers 8

"8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn."


vers 9

"De zeven koppen zijn zeven bergen" (waarop de vrouw gezeten is)


vers 10

Oók zijn het zeven koningen"

Het beest was er en zal er een tijd niet zijn, maar dan zal het opnieuw opkomen.
Het is door vele bijbelgeleerden uitgelegd dat het hier gaat om Rome, de stad op zeven bergen. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat Rome rijk versierd is met goud, en dat het ontzettend veel bloed heeft vergoten van de heiligen, maar heeft Rome gezeten, of zit, op zeven bergen die ook zeven koningen zijn, elk met een godslasterlijke naam?
Deze passage geeft ons inzicht in het feit dat voordat Jezus terugkomt er feitelijk acht "beest" rijken moeten zijn geweest. Het achtste rijk zal geregeerd worden door de Antichrist. Het gaat hier overigens niet om een vergelijk met het statenbeeld van Daniël 2, hoewel een aantal van die rijken hier wel bedoeld worden.
Hoe kunnen deze teksten, hier in Openbaring 17, ons helpen om meer inzicht te krijgen in wat dat laatste rijk zal zijn?
Bergen zijn in de bijbel (konink)rijken. Het zijn niet alleen zeven rijken, maar ook koningen.

Vijf van die koninkrijken zijn gevallen ten tijde dat Johannes dit schreef. (vers 10).

 1. het Egyptische rijk
 2. het Assyrische rijk
 3. het Babylonische rijk
 4. het Perzische rijk
 5. het Griekse rijk
 6. Eén is er nog (ten tijde dat Openbaring geschreven werd - vers 10) het Romeinse rijk
 7. En de ander, het zevende, is nog niet gekomen,
 8. Het opnieuw tot leven gekomen 7e rijk

Wat we nu moeten doen is vaststellen wat het zevende rijk is.
Vers 10 laat zien dat het achtste rijk min of meer één is met het zevende rijk.

Veelal wordt uitgelegd dat het achtste rijk een herleving is van het Romeinse rijk, en de eerlijkheid gebied me om te bekennen dat ik dat ook lang gedacht heb. Maar als we eens kijken naar de getallen, zien we dat, als het achtste rijk een herleving is van het zevende rijk, en dat is het, want dat staat zo in de bijbel, dan zouden zowel het zesde, zevende en achtste rijk Romeins moeten zijn. Noch de bijbel, noch historie staven deze gedachte.

Even wat geschiedenis.


Het grote Romeinse rijk werd in 395 n.Chr. verdeeld in 2 delen, het Oostelijk en het Westelijk deel. Het Oostelijk deel werd bekend als het Byzantijnse rijk. In 476 n.Chr. viel de westelijke hoofdstad, Rome, door de invasie van Duitse stammen (de Vissigothen), ofwel de Barbaren.
Hoewel het Westelijk deel van het rijk was gevallen bleef het Oostelijk deel bestaan, met Constantinopel als hoofdstad.
In 1453 n.Chr. werd het veroverd door Turkse Moslims. Het werd bekend als het Ottomaanse rijk. Zij regeerden over het hele Midden-Oosten, inclusief Jeruzalem. Alle voorgaande rijken hebben ook over Jeruzalem geheerst. Dit is belangrijk om te zien, omdat de bijbel altijd gericht is op Jeruzalem. Niet op Amerika of Europa. Jeruzalem is voor de bijbel het centrum van de wereld.

Het Turkse Ottomaanse rijk was de zetel van het Islamitische Kalifaat, maar het Kalifaat bestond al langer. Het Islamitische Kalifaat van Umar Ibn Al-Khattab trok al in 637 n.Chr. Jeruzalem binnen.
Het Turkse Ottomaanse rijk eindigde in 1922 n.Chr.
In 1923 n.Chr. werd het Islamitische Kalifaat opgeheven.
Er was geen leider meer. Het Islamitische kalifaat was dodelijk gewond.

De Islamitische wereld wacht vandaag op het opnieuw oprichten van het Kalifaat. (Openbaring 17:8).
Zij verwachten hun Messias, de Mahdi, de nieuwe Kalief. De Christenen verwachten hun Messias-Jezus.
Het enige rijk dat voldoet aan de patronen die nodig zijn om het zevende rijk aan te duiden is het Islamitische rijk.
Alle landen van de voorgaande rijken zijn nu Moslim landen.

Het zevende rijk, hier in Openbaring 17 (het vierde rijk in Daniël 2), is dus een Islamitisch rijk.
"En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven, en het vaart ten verderve." (10).
Dit laatste rijk, het opnieuw tot leven gekomen Islamitische rijk, is het rijk van de Antichrist.
Tien koningen uit dat rijk zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal overwinnen.

Openbaring 17 en 18 zijn niet het enige gedeelten in de bijbel die over Babylon spreken.
Laten we daarom eens kijken naar enkele eindtijd profetieën in het Oude Testament, die over Babel spreken. Het Oude- en Nieuwe Testament vullen elkaar aan.

Jesaja 21:9


"gevallen, gevallen is Babel."
Hier worden dezelfde woorden gebruikt als in Openbaring 18:2.
Er worden in Jesaja 21 ook namen genoemd van steden en landen.

Vers 11. De Godsspraak over Duma.
Vers 13. De Godsspraak over Arabië.
Vers 16. De heerlijkheid van Keder zal verdwijnen.

Als we over Babel lezen, dan lezen we hier in die context over Duma, Arabië en Keder. Al deze locaties zijn gesitueerd in de woestijn aan de zee. (vers 1).
Babel is volgens Jeremia 51:13 gelegen aan grote wateren.
Arabië wordt door Moslims Al-Jazeera Al-Arabia genoemd, wat letterlijk het Arabische eiland, of schiereiland is.
Ook wordt het "de woestijn aan de zee" genoemd.

Deze plaatsen hier genoemd in de bijbel, maken het duidelijk dat hier niet Rome, of zelfs het letterlijke Babel bedoeld is.
De woestijn aan de zee kan niet anders zijn dan Arabië omringt door de Perzische Golf, de Indische Oceaan en de Rode Zee.

Duma ligt in Saudi Arabië bij Yathrib (Medina) en wordt vandaag "Dumat Al-Jandal" genoemd.
Duma wordt in Jesaja 21:1 in verband gebracht met Seïr. En Seïr wordt in Genesis 32:3 in verband gebracht met Edom.

Als we dan in Jesaja 34 lezen over het gericht Gods over Edom, Edom is namelijk getroffen door Gods banvloek (vers 5), dan zien we dat dit gericht "een dag van wraak" is, "een jaar van vergelding in Sion"s rechtsgeding" (8).

Edomieten zijn nakomelingen van Esau, ze zijn Arabieren. Ze zullen door God vernietigd worden in de dag van Gods wraak. Arabieren wonen niet in Italië (Rome).
Psalm 137:7-8 laat zien dat de Edomieten de dochter van Babel zijn. (Geboren uit Babylon). Ze zijn bestemd om verwoest te worden.

Nog een profetie over Babel. Deze keer in Jesaja 13.

Jesaja 13:19


"En Babel, het sieraad der koninkrijken, de luister der Chaldeeën zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan."

Arabieren zijn geen Romeinen, noch Katholieken.
Het gaat hier weer over de dag van Gods wraak. De dag des Heren. (vers 9). Het oude Babel is nooit verwoest, het is vervallen, maar nooit als Sodom en Gomorra ondersteboven gekeerd.
Het gaat hier over het geheimenis Babylon. Wat hier omschreven wordt, staat in de context van de Here die zich over Jacob ontfermen zal en hun op hun eigen bodem zal doen wonen (14:1).
Jeremia 49:1 laat ons zien dat het gejammer van Edom te horen is aan de Schelfzee (de Rode zee). We weten dat Edom voornamelijk in het hedendaagse Jordanië woonde. Maar de bijbel geeft een groter gebied aan in Ezechiël 25:12-15. Edom strekt zich uit van Teman tot Dedan. Teman is het tegenwoordige Yemen en Dedan was een oude stad in Centraal Saudi Arabië (Al-Ula).
Groot Edom bevatte de hele westkust van het Arabische Schiereiland.
Jeremia spreekt hier over het laatste-dag-oordeel van geheimenis Babylon, dat is verbonden met Edom.
Dit klinkt allemaal niet erg als de locatie van Rome. Het gaat hier duidelijk om het Midden-Oosten. Arabië.
En zo zijn nog talloze bijbelteksten aan te halen die aangeven dat het allemaal Islamitische landen zijn waar de Here een oordeel over velt.

Babel-Jesaja 13;

Assur en Filistea (Palestijnen)- Jesaja 14;

Moab-Jesaja 15;

Damascus-Jesaja 17;

Ethiopië (Sudan en Somalië)-Jesaja 18;

Egypte-Jesaja 19;

Egypte en Ethiopië-Jesaja 20;

Babylon (Iraq -Edom en Arabia)-Jesaja 21;

Tyrus (Libanon)-Jesaja 23.

Psalm 83:7-9 noemt 10 volken, allen nu Islamitisch. De 10 koningen uit Openbaring 17?
Ook in Ezechiël staan meerdere profetieën over de eindtijd tegen landen in het Midden-Oosten. Allemaal zijn dit nu Moslim landen.
Als Daniël drie maal daags bad tot de Here, naar welke plaats boog hij zich dan neer? Hij boog richting Jeruzalem.
Naar welke plaats richten zich de Moslims als ze bidden? Naar Mecca!
Mecca in Saudi Arabië. Het land dat omgeven is door zeeën. Het land dat de machthebbers van de aarde in zijn zak heeft vanwege de olie (wijn). Het land dat de kooplieden der aarde rijk maakt door alles wat ze importeren en betalen met hun overweldigende rijkdom. Het land dat een grote hoeveelheid buitenlandse arbeiders laat werken zonder ze een kans te geven inwoners te worden.
Ze gebruiken hun olie om de machthebbers van de wereld verraad te laten plegen tegen Israël.
De valse religie die ze aanhangen leert dat het bloed van Joden en Christenen moet vloeien. Het hart van de valse religie is Mecca!

NOG EENS DANIEL 2 EN 7

Laten we nog eens kort kijken naar Daniel 2 en 7. Het vierde rijk en het vierde beest.
In Nebukadnessar"s beeld zien we:

Daniël 2:40

"40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen."
En in het nachtgezicht van Daniel zien we:


Daniël 7:7

"7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten"

Het gaat hier duidelijk om hetzelfde koninkrijk.
En dat wordt nog meer duidelijk als we zien dat de hier genoemde koninkrijken, maar ook alle voorgaande hierbij, zullen vernietigd worden door Jezus, de Steen die losbrak van de berg. (Daniel 2:34-35).
Let er op dat er in 2:35 staat: "35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld,"
Hetzelfde staat ook in Daniël 7.


Daniël 7:11

"Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. 12 Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle."

Deze vertaling doet het voorkomen alsof die voorgaande koninkrijken nog zouden voortleven nadat het vierde dier gedood was, maar dat is geen juiste interpretatie. De Staten Vertaling geeft het als volgt weer: "12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe." En dat komt meer overeen met wat het moet zijn, namelijk hetgeen in Daniel 2 staat, dat allen tegelijkertijd verbrijzeld zullen worden. De eerste drie rijken leefden eigenlijk nog voort in de rijken die hen veroverden. Toen de Perzen het Babylonische rijk veroverde bleven de Babyloniërs er gewoon wonen, hun taal, hun land, de personen die er leefden bleven dezelfden, en zo ging het ook met de rijken die er op volgden, maar met de vernietiging van het vierde rijk zullen zij allen tegelijkertijd verbrijzeld worden.


Daniël 7:26

En ze zullen verbrijzeld worden door de "Steen" die loskwam van de berg: Jezus. "26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem (de Antichrist) de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde."

We zien dus dat het herleefde vierde rijk het rijk is dat er zal zijn als Jezus terug komt. En dat dit rijk, als het ware over die voorgaande rijken heen ligt.
Het omvat al die voorgaande rijken. En dat is inderdaad het geval bij de Islam.


Kort overzicht van de hoofdpunten

In het boek Daniël hebben we verschillende visioenen gelezen, die het duidelijk maken, dat er vier koninkrijken zouden zijn:

1. Babel

2. Perzen

3. Grieken

4. Moslim Kalifaat


Dit vierde rijk zou dodelijk gewond raken, maar opnieuw tot leven komen in de eindtijd. En dit is dan de tijd vlak voor Jezus' wederkomst op aarde.
Het is een creatie van de duivel. De zoon van de duivel zal er de machthebber zijn. Hij is de Antichrist. De Islamitische messias, de Mahdi.
Israël zal in die tijd op verschillende manieren een belangrijke plaats innemen in de geschiedenis.

Ten eerste, zal de Antichrist zich in Jeruzalem in de tempel neerzetten om aan zich te laten zien dat hij een god is.

Ten tweede, zal de toorn van de duivel die dan op de aarde is geworpen zich richten op het volk waaruit de Messias is voortgekomen.

Ten derde, zal daar een grote oorlog zijn, waardoor Jeruzalem verwoest zal worden, maar die oorlog zal in feite tegen het Lam gericht zijn.

Ten vierde, zal het in Israël zijn, dat Jezus zal weerkeren en zijn voeten op de olijfberg zetten. Hij zal een einde maken aan de chaos en het geweld. De Antichrist zal gedood worden door de adem van de Heer.

Ten vijfde, zal het volk Israël weer één worden gemaakt en wonen op de bergen Israëls.

Ten zesde, zal de Heer Zijn Geest uitstorten op dit volk en zullen zij de Heer kennen zonder dat iemand hen nog iets over de Heer kan leren.

Ten zevende, zal Israël het centrum zijn van de Godsregering over deze aarde. Deze regering zal in deze vorm duizend jaar lang duren, waarna een korte opstand zal plaatsvinden, maar vuur uit de hemel zal daar een eind aan maken.
Dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er komen met als hoofdstad het hemelse Jeruzalem, wat uit de hemel op die nieuwe aarde zal neerdalen.


Laten wij, Christenen, net als Daniël, ons verootmoedigen tegenover de Here.
Laten wij acht slaan op de profetieën, net als Daniël deed. (Daniël 9:2).

Laten wij ook bidden tot God, dat zijn woord werkelijkheid zal worden.
Laten wij bidden voor Israël dat zo'n belangrijke plaats inneemt in Gods plannen.
Daniël bad voor de vrijlating van zijn volk hoewel hij wist dat God daar al een woord over gegeven had. Hij bad voor het herstel van Israël hoewel hij wist dat God dat al beloofd had. Laten wij daar een les uit leren en bidden voor de vrijlating van Gods volk in de landen waar ze gebonden zijn (door politieke-, maar ook door economische machten) en voor het herstel van Israël o.l.v. van de Messias Jezus.

Naschrift:
Zoals gezegd heb ik tijdenlang gedacht dat Rome het vierde rijk was. Dankzij de inzichten van schrijvers als Joel Richardson (The Antichrist) en Walid Shoebat (God's War on Terror), heb ik teksten die ik nooit zo begreep nu veel beter begrepen. Ik dank hen daarvoor.
Er is natuurlijk veel meer te zeggen over de Antichrist en over de landen die betrokken zullen zijn in de strijd in de laatste dagen. Ook over het "getal 666" is een heel nieuw en interessante kijk mogelijk. Dit staat allemaal in de hierboven genoemde boeken.
© BijbelOpen.org - Laurens Hoddenbagh

Johannes 5:39

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen

Exodus 15:11

"Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?"

Jesaja 46:51

"Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten?"

Openbaring 19:19-20

"En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden...."

Daniël 9:2

2 in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.