Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 3 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

In de islamitische theologie wacht christenen het eeuwige hellevuur als ze blijven vasthouden aan hun geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, waarmee ze de onvergeeflijke zonde Shirk begaan.


(Aantekening) Volgens de voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat willen de meeste burgers en leiders in het Westen wanhopig blijven geloven in het goede van alle mensen en blijven ze zichzelf in deze tijd van grote onzekerheid gerust stellen met sprookjes. Bijna alle Westerlingen slikken de islamitische misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard van de islam durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamofoob weggezet. 


Tawhid en Shirk

Het meest essentiële geloof in de islam wordt tawhid genoemd, dat verwijst naar de stringentst denkbare vorm van monotheïsme, namelijk de absolute éénheid van God. In de islam is God volkomen alleen. Terwijl tawhid het hoogste en meest belangrijke gebod in de islamitische religie is, wordt de grootste zonde shirk genoemd, het tegenovergestelde van tawhid. In de islam is shirk de afgoderij van het verbinden van 'partners' aan God, zoals in het christendom in het geval is. 

Een islamitische groepering in Toronto verklaarde in een publicatie dat moord, verkrachting, kindermisbruik en genocide weliswaar zeer ernstige misdaden zijn, maar dat shirk een nóg groter vergrijp is. De Koran zegt immers: 'Zij zijn zeker ongelovig geweest, diegenen die zeggen dat God (/Allah) de Messias (Jezus) is, de zoon van Maria. Maar de Messias (Jezus) zei: O kinderen van Israël, aanbid alleen Allah' (Qur'an 5:72). Dit vers is het bewijs dat degenen die zeggen dat God 'meervoudig' is, kafirs (ongelovigen) zijn en de grootst mogelijke shirk begaan.

Als een persoon sterft en shirk heeft begaan en hier zich nooit van bekeerd heeft, zal hij permanent in het hellevuur worden gegooid. In de Bijbel is de (enige) onvergeeflijke zonde juist de ontkenning of lastering van de heilige Geest als zijnde God (Matt.12:31). Het christelijke geloof dat de heilige Geest God is, is op zijn beurt in de islam een onvergeefbare zonde.


Moslims verwerpen Zoon van God

Volgens de islam is de heilige Geest de engel die tot Mohammed sprak. Het wezen dat met Mohammed sprak lijkt echter veel meer op de omschrijving van Lucifer (de duivel) in de Bijbel dan op wat voor hemelse engel dan ook. Bedenk eens dat het geloof in het God-zijn van Christus door veel moslims als een veel ergere zonde wordt gezien dan het plegen van een moord. Zo plegen de moslims in de achtergebleven gebieden van de islam in Soedan een letterlijke genocide op de zwarte Soedanezen. De rest van de moslimwereld kijkt hierbij collectief de andere kant op. Maar zodra je zegt te geloven dat Jezus de Zoon van God is ontsteken ze in woede.

Noch de demonen, noch de moslims kunnen de waarheid dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heer van allen is verdragen. De ontkenning van de Zoon wordt op diverse plaatsen in de islam en in heel de Koran gevonden: 'Degenen die zeggen dat God de Christus is, de zoon van Maria, plegen godslastering' (Qur'an 5:17). 'Zij zeiden dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen! Maar dat is een walgelijke godslastering. De hemelen vallen uit elkaar, de aarde wordt in stukken gescheurd, en de bergen storten in omdat zij beweren dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen. Het betaamt de Meest Genadige niet dat Hij een zoon zou krijgen' (Qur'an 19:88-92).

Nog een ander vers: '... de christenen noemen Christus de zoon van God (Allah). Dat is slechts een uitspraak waarmee ze enkel de vroegere ongelovigen imiteren. Allahs vloek zij op hen: hoe zijn zij misleid van de waarheid!' (Qur'an 9:30) De Koran spreekt letterlijk een vloek uit over degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is. Mensen die zeggen dit te geloven maken zich schuldig aan een vreselijke godslastering en worden vergeleken met de ongelovigen en heidenen.


Islamitische Jezus zal het christendom vernietigen

De protestantse hervormer Johannes Calvijn schreef dan ook terecht dat 'de moslims, hoewel ze uit volle borst uitroepen dat God de Schepper van Hemel en aarde is, Christus verwerpen en daarmee een afgod in de plaats van de ware God hebben geplaatst.' Terwijl de islam probeert een acceptabele vorm van monotheïstische aanbidding te creëeren, laat het de meest essentiële, reddende relatie met God weg. Sterker nog, het noemt deze meest essentiële zaken de hoogste vorm van godslastering. 'Het zij verre van God dat Hij een zoon zou hebben', staat in de Koran. Deze woorden omcirkelen de binnenkant van het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem, precies op de plek waar de Joden eeuwenlang God aanbaden en hun Messias verwachtten.

Het is tevens de plek waar Jezus de Zoon van God, de Messias, in de toekomst over de hele Aarde zal heersen. Islam heeft letterlijk een monument gebouwd waarin deze toekomstige realiteit op onvoorstelbare wijze wordt getart. En wat is de vreselijke straf voor degenen die dit geloven? Volgens de islam zal Jezus terugkeren om deze polytheïsten, de trinitarische (in de Drie-Eénheid gelovende) christenen, te doden. Hier blijft het echter niet bij. De Koran houdt het niet enkel bij het ontkennen dat Jezus de Zoon van God is of dat God een Drie-Eénheid is.

De apostel Paulus waarschuwde de Tessalonicenzen met tranen in zijn ogen dat 'velen wandelen... als vijanden van het kruis van Christus' (Fil.3:18). De kerkvader Polycarpus van Smyrna, een discipel van de apostel Johannes, legde eveneens een onmiskenbaar verband tussen het ontkennen van het Kruis en de geest van de antichrist: 'Iedereen die niet erkent dat Jezus Christus in het vlees is gekomen is een antichrist, en iedereen die niet het getuigenis van het Kruis erkent is van de duivel... zo iemand is de eerstgeborene van Satan.'


Islam ontkent kruisiging en dood Jezus

Het zal dus niet als een verrassing komen dat de Islam ook de meest centrale, verlossende gebeurtenis uit de hele geschiedenis ontkent, namelijk de kruisiging van Jezus Christus. De Koran: 'Ze zeggen in grootspraak dat ze Christus, Jezus de zoon van Maria, de boodschapper van Allah, hebben gedood. Maar ze hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar het werd gemaakt alsof het wel zo was. En degenen die daarbij blijven zijn vol twijfels en hebben geen kennis, maar volgen enkel een vermoeden, want ze hebben hem absoluut niet gedood. Nee, Allah nam hem tot zichzelf op en Allah is verheven in macht en wijs' (Qur'an 4:157-8).

Ironisch genoeg bestaan er onder islamitische geestelijken talloze tegenstrijdige theorieën over wat er nu precies met Jezus zou zijn gebeurd. Daarom zijn het juist de moslims zélf die enkel een vermoeden hebben. Ondanks hun onmacht om enige consensus te bereiken over wat er volgens hen met Jezus is gebeurd, zijn de moslims het in ieder geval over één ding roerend eens: hij is nooit gestorven aan het Kruis.

Iedereen die de Bijbel opslaat wordt vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met het feit dat Satan de grootste misleider uit de geschiedenis is. Eva zei al snel nadat ze van de verboden vruchten had gegeten dat Satan haar had misleid (Gen.3:13). In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Johannes dat iedereen die ontkent dat Jezus de Christus is en in het vlees is gekomen, de 'misleider en de antichrist' is (2 Joh.1:7). Paulus gaat uitvoerig in op de misleidende rol van de antichrist: 'Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan...' (2 Tess.2:9-10)


Koran: Allah is Grootste Aller Misleiders

De Bijbel bemoedigt ons dat de duivel uiteindelijk 'in de poel van vuur en zwavel' zal worden gegooid (Opb.20:10). Verbazingwekkend genoeg zijn de in de Bijbel gevonden beschrijvingen van Satan in heel de Koran terug te vinden. De meest verbijsterende is ongetwijfeld het feit dat Allah zich letterlijk 'de Grootste van alle Misleiders' noemt (Qur'an 3:54)! De context waarin Allah zich de grootste misleider aller tijden noemt gaat interessant genoeg over de kruisiging van Jezus. In Surah 3:54 zou Allah het niet hebben toegestaan dat Jezus aan het Kruis stierf, maar hem 'tot hemzelf' hebben opgenomen.

Terwijl Jezus dus aan het Kruis Zijn Vader ultiem gehoorzaam was, bedacht Satan allerlei methoden voor zijn eerstgeborene: Mohammed. Alle meest gezaghebbende islamitische uitleggers van de Koran zeggen dat Surah 3:54 slaat op Allahs misleiding de mensen te laten geloven dat Jezus gekruisigd zou zijn, terwijl dit niet zo zou zijn geweest. Eén van Allahs mooiste namen zou volgens de geestelijken 'de beste van alle intriganten' zijn. Het gebed 'o intrigant der intriganten, beraam intriges voor mij' is dan ook een veel voorkomend islamitisch gebed, dat ook Mohammed gebeden zou hebben.

In de Bijbel worden de duivel en diens antichrist herhaaldelijk gekenschetst als 'intriganten' of (meer letterlijk) 'misleiders' en 'leugenaars'. In de Koran is het Allah zelf die de 'grootste aller misleiders' wordt genoemd! En dat zou in de islam dus een goede eigenschap zijn? Hoe dan ook, Satan weet heel goed wie en wat hij is, en aangezien hij het was die de Koran inspireerde, kon hij het niet nalaten een beetje over zichzelf op te scheppen.

Het Arabische woord makara betekent 'misleiden', 'bekokstoven', '(uit)broeden (van plannen)'. In de Arabische Bijbel wordt in Genesis 3:1 hetzelfde woord voor Satan gebruikt. Het Internationale Koran Centrum verklaart dat de betekenis van dit woord verwijst naar een wapen, zoals een mes of een geweer. Volgens Koran uitlegger Sharif zijn er twee soorten 'misleiden' / 'bekokstoven'. De ene soort is verboden, maar de andere is goed.

Satan en Allah delen dus niet alleen de eigenschap de allerbeste misleiders te zijn, maar ook hun 'voorliefde' voor één specifieke groep mensen die ze het liefste willen misleiden: de volgelingen van 'het boek', in de context de volgelingen van de Bijbel, de Joden en de christenen. In de Bijbel wordt openlijk gewaarschuwd dat Joden en christenen Satans favoriete doelwit zijn. In de Koran en in alle islamitische heilige teksten zijn Joden en christenen hét doelwit van Allah. Jezus waarschuwde er al voor:


Mattheüs 24:24-26

'Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.'


'Mahdi zal Ark van het Verbond vinden'

Als moslim leerde Shoebat dat de komende Mahdi zogenaamd verloren gegane delen van het Oude en Nieuwe Testament zal vinden, en zelfs de Ark van het Verbond. Met deze 'vondsten' zal hij sommige Joden en christenen weten te overtuigen zich te bekeren tot de islam. 'Hij zal de Mahdi worden genoemd, want hij zal naar iets dat verborgen is leiden (yahdi) en de Torah en het Evangelie uit een stad genaamd Antioch brengen' (Ka'b al-Ahbar, een vroege moslim uitlegger).

Alsuyuti, een andere moslimgeestelijke, zei dat 'de boodschapper van Allah... gezegd heeft dat hij de Mahdi genoemd zal worden, omdat hij het volk naar een berg in Syrië zal leiden, vanwaar hij delen van de Torah zal meenemen om de Joden te weerleggen. De Ark van het Verbond zal door de handen van de Mahdi van het meer van Tiberias naar Jeruzalem gebracht worden, en daar worden geplaatst.'Waarom vallen moslims en de wereld specifiek de Bijbel aan?

Shoebat vroeg zich altijd af waarom moslims zo specifiek de integriteit van de Bijbel aanvallen. Overigens doen niet alleen moslims dit, maar de hele wereld. In boekwinkels kun je ontzettend veel boeken vinden die de historische Jezus en de betrouwbaarheid van de Bijbel aanvallen. Slechts zelden verschijnt er een boek waarin de historische Boedha, het boek van de Mormonen of de Koran wordt aangevallen. Niemand valt deze boeken aan! En waarom ook? Deze boeken bevatten namelijk geen historische inhoud die het waard is om aangevallen te worden. Alleen een paar christenen ontmaskeren deze boeken en laten zien dat ze geen enkel werkelijk bewijs bevatten - redenen waarom anderen hen als fundamentalistische fanaten beschouwen.

Dus wie staan er nu werkelijk alleen? Wie geloven werkelijk in de Ene Ware God? Dat zijn de Joden en de christenen.

Het ontbreekt de Koran tevens aan veel details over de geschiedenis die het zogenaamd zou beschrijven. In plaats daarvan leent het boek slechts van apocriefe teksten en oude legenden. Shoebat vroeg zich eveneens vaak af waarom, als de Joden echt Gods volk zouden zijn, zoveel Satanische rijken en imperiums hebben geprobeerd om hen uit te roeien. Over heel de wereld blijven moslims en hun linkse medestanders in het Westen hameren op het feit dat Israël volgens hen niet in het land thuishoort, dat de historie van de Bijbel vervalst is, of dat Joden simpelweg 'kwaadaardig' zijn.

Waarom concentreren zovelen zich op het aanvallen en proberen te vernietigen van de Joden? En waarom zijn moslims en Satan hierin bondgenoten? Waarom is het één van de doelen van de Mahdi om Joden en christenen te bekeren tot de islam, vooral door te proberen hen te doen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel? Waarom richt de Mahdi zich niet op de hindoes of de boeddhisten?


God van de Bijbel daagt andere 'goden' uit

God daagt alle zogenaamde 'goden' uit zich te bewijzen. De God van de Bijbel zegt: laat maar zien of je iets kunt of niet.


Jesaja 41:21-24

'Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jacob. Laten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien. Zie, gij zijt niets en uw werk is nietig; een gruwel is hij die u verkiest.'

Als een religie niet de toekomst kan voorspellen, dan is deze dus niets en zelfs een gruwel. De HEER vervolgt:


Jesaja 42:9

'Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.'

De Bijbel is het enige boek waar zo'n duidelijke verklaring over de toekomst in voorkomt. In de Koran staat niets vergelijkbaars.

Archeologen in het Midden Oosten verzamelen hun bevindingen in de 'Biblical Archeological Review', die iedere maand uitkomt. Hierin staat veel bewijs waarin de waarheid van de Bijbel wordt bevestigd. Als de Koran werkelijk zo'n geweldig boek is, waarom bestaat er dan niet zoiets als een 'Qur'anic Archeological Review'?Oudere versies Koran wijken sterk af

Waarom hebben de hoogste moslimgeestelijken de oudste teksten van de Koran achter slot en grendel verborgen in Jemen? Een kopie van de oudste teksten van de Bijbel (Codex Vaticanus) is vrijelijk te koop. Waarom mag het oudste manuscript van de Koran, dat zich in het Topkapi museum in Turkije bevindt, nog steeds niet onderzocht worden? Waar zijn ze bang voor? Waarom mogen de oudste Koranteksten niet op dezelfde kritische wijze onderzocht worden als eeuwenlang met de oudste manuscripten van de Bijbel is gebeurd?

De reden is simpel: in alle oudere manuscripten van de Koran worden talrijke afwijkingen gevonden. Deze afwijkingen zijn dermate groot dat ze totaal in strijd zijn met de claims van moslimgeestelijken dat de Koran nog precies hetzelfde is als de allereerste versie. Waarom houden de Jemenitische en Turkse overheden elk onderzoek van deze oudste Koranmanuscripten tegen? De Dode Zeerollen bleken bijvoorbeeld de authenticiteit van de Bijbel te bevestigen.


Bijbelse profetieën komen uit

In de Qur'an wordt de mensheid uitgedaagd met 'breng uw bewijs als u waarachtig bent!' (27:64) De islam daagt de wereld uit om met iets vergelijkbaars als de Koran te komen, omdat de Koran volgens de moslims zo'n miraculeus boek zou zijn. Is de toekomst van de mensheid een voldoende uitdaging? Kan de Koran net als de Bijbel 1.362 profetische verzen overleggen over de toekomst van de mensheid? Zodra een Bijbelse profetie wordt vervuld ontsteekt de hele wereld in razernij, want hoe kan iemand bijvoorbeeld de terugkeer van Israël verklaren?


Jesaja 43:5-6

'Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde.'

Dit is de God die tegen Jeruzalem zegt:


Jesaja 44:26

'Gij zult bewoond worden; en tot de steden van Juda: Gij zult herbouwd worden...'

God beloofde Israël en Jeruzalem te herstellen, en Hij heeft het gedaan en is dat nog steeds aan het doen!


Islam: Liegen om je doel te bereiken toegestaan

Eén van de beroemdste moslimtheologen aller tijden moedigt liegen aan, zolang dit een 'positief en nuttig' doel heeft: 'Spreken is een middel om doelen te verwezenlijken. Als een prijzenswaardig doel te bereiken is door zowel de waarheid te vertellen als te liegen, is het niet toegestaan het te verwezenlijken door te liegen, omdat dat niet nodig is. Als het mogelijk is zo'n doel te bereiken door te liegen en niet door de waarheid te vertellen, dan is het toegestaan te liegen, als het verwezenlijken van het doel toegestaan is.' (Imam Al-Ghazali). Over ethiek gesproken! Stel dat één van de tien geboden zou luiden: Gij zult niet liegen en gij zult niet de waarheid spreken, maar gij zult doen wat het beste is om de overwinning te behalen.

Al-Ghazali moedigt moslims ook aan te liegen om materiële welvaart te verkrijgen: 'Weet dit, dat liegen op zich geen zonde is, maar als het u schade toebrengt kan het vervelend zijn. U mag echter liegen als het u voor kwaad behoedt of als het u welvaart brengt.'

Abdullah Al-Araby benadrukt dat dit liegen vooral bedoeld is voor het Westen: 'Het principe van het toestaan van liegen voor de zaak van de islam heeft wat betreft de zaken die verband houden met de verspreiding van de religie van de islam in het Westen grote gevolgen. Moslim activisten maken bij hun pogingen om het beeld van de islam op te poetsen en het aantrekkelijker te maken voor toekomstige bekeerlingen gebruik van misleidende tactieken.'


Moslimleiders leiden dubbelleven

Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie 'van vrede'- te beschermen leiden zelfs 'gematigde' moslims een dubbelleven. Eén kant laat in privé bijeenkomsten agressie tegen het Westen zien, en de andere kant preekt tolerantie en vrede voor het Westerse publiek.

Neem nu Siraj Wahaj, de eerste moslim die het dagelijkse gebed voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mocht uitspreken, en daar een toespraak hield vol liefde, broederschap en harmonie. Voor een moslimpubliek in New Jersey zei dezelfde man echter dat 'moslims de Verenigde Staten moeten overnemen en de constitutionele grondwet moeten vervangen door het Kalifaat. Als we verenigd en sterk zijn, dan zouden we onze eigen emir (leider) kiezen en hem trouw zweren. Geloof me, als 6 tot 8 miljoen moslims in Amerika zich verenigen, dan zal het land van ons zijn.' 


Westerlingen slikken islamitische misleiding

Deze gespleten persoonlijkheid veroorzaakt verwarring, want over het algemeen kijken noch Amerikanen en Europeanen, noch hun politieke leiders naar wat deze moslims in het Arabisch zeggen. Dat komt omdat de meesten van hen wanhopig willen blijven geloven in het goede van alle mensen, en zichzelf in een tijd van grote onzekerheid gerust willen stellen met sprookjes. De meeste Westerlingen slikken de islamitische misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard van de islam durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamofoob weggezet.

Je zou toch zeggen dat Westerlingen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben gezien om eindelijk wakker te worden. Velen lijken er echter nog steeds voor te kiezen om bewust onwetend te blijven - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang tegemoet gaat.

Wordt vervolgd in deel 4

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net