Het fundament van ons geloof
Deel 3 van 3 van deze bijbelstudie

 

"...van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel"


Je weet-hoop ik-, dat de doden zullen opstaan en wij christenen kijken er naar uit, dat wij, als wij inmiddels overleden zijn, weer levend zullen worden als de Heer terugkomt, maar hoe dat alles zit zal ik hieronder wat uitwerken.

Er is over dit onderwerp wel een boek te schrijven, maar dat doe ik niet, ik houd het redelijk kort. Ik zal het basisprincipe met de daarbijbehorende teksten uitwerken. Als naar aanleiding daarvan vragen opkomen kan je die per Email stellen, dan zullen we die nader onderzoeken.


Genesis 2:16-17

Al in het begin van de bijbel wordt er over sterven gesproken: "16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven."

Heeft God daar bedoeld dat de mens ogenblikkelijk neer zou vallen en dood zou zijn? Klaarblijkelijk niet. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden hebben ze nog honderden jaren geleefd en kinderen gekregen.
God heeft blijkbaar andere maatstaven dan wij. Voor ons mensen, is dood, dood. Voor God zijn er minstens twee soorten 'dood'. Een sterven van het aardse lichaam en de geestelijke dood, die ook het eeuwige leven in de weg staat. De aardse dood doet dat niet.
De mensen die geestelijk dood zijn, zijn dat niet pas als ze gestorven zijn, maar kunnen al dood zijn tijdens hun aardse leven. Over zulke doden heeft Jezus het in Mattheus.


Mattheüs 8:22

22 "Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven."
.
Er is dus een onderscheid tussen een 'lichamelijk gestorvene' en een 'geestelijke dode'. Twee hoofdstukken verder spreekt Jezus over die twee verschillen.


Mattheüs 10:28

28 "En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel."

Gestorven mensen kunnen levend gemaakt worden door God, Lazarus is daar een voorbeeld van, en zo staan er verschillende verhalen van mensen die weer levend werden nadat ze gestorven waren in de bijbel.
Maar die mensen zijn allemaal weer gestorven.
De eerste en tot nog toe de enige mens die gestorven en opgestaan is en nog steeds leeft, is Jezus.


Kolossenzen 1:18

"18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is."

Jezus is de 'eerstgeborene uit de doden'. De bijbel laat dus zien, dat 'uit de dood opstaan' te maken heeft met geboren worden. Opnieuw geboren worden.

Nicodemus had moeite met het idee dat mensen opnieuw geboren kunnen worden.


Johannes 3:1-8

"1 En er was iemand uit de Farizeeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is."

Diegenen die het Koninkrijk van God willen zien (en er dus aan deel willen hebben) moeten wederom geboren worden. Niet uit het vlees, ofwel zoals ze eens geboren zijn, maar uit de Geest.


Romeinen 8:11

"11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont."


1 Korinthiërs 15:35

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij?

Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe, maar ook wanneer zullen de doden opgewekt worden?
Hetzelfde hoofdstuk geeft al een deel van het antwoord. Laten we dat maar eens lezen.


1 Korinthiërs 15:36-53

36 ..."Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders.
38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen.
40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.
51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen."

Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
Dat geestelijke lichaam wordt dus opgewekt.
Wanneer?
Dat hangt af van het feit of iemand 'geestelijk wederom geboren' is.
Heb je geleefd naar de 'eerste Adam', dan ben je een 'geestelijke dode'. Heb je geleefd en daarmee je overgegeven aan de tweede Adam (Christus), dan zul je veranderd worden naar Zijn beeld.
Maar dat beeld is geen beeld van vlees en bloed, want dat kan geen deel krijgen aan het Koninkrijk van God. Wij, die in Christus Jezus geloven zullen het beeld van de hemelse dragen. Het onvergankelijke, het eeuwige leven.

Paulus legt in dit gedeelte uit, dat niet iedereen zal sterven. Er zullen nog mensen leven, en wie weet zijn wij dat wel, als de Heer terugkomt. En diegenen die dan leven zullen veranderd worden. Wanneer? Als de laatste bazuin klinkt.
Die bazuin zal klinken en dan zullen de doden (in Christus) onvergankelijk opgewekt worden, en wij, als wij dan leven, zullen veranderd worden. We zullen een onsterfelijk lichaam krijgen.

In een ander bijbelboek schrijft Paulus daar nog wat meer bijzonderheden over.


1 Thessalonisenzen 4:13-17

"13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. "

Er waren blijkbaar wat mensen die bedroefd waren dat hun dierbaren al gestorven waren. Ze dachten misschien wel, dat die pas veel later, of helemaal geen deel zouden krijgen aan die verandering.
Paulus stelt hen gerust: indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
Niet veel later, maar de gestorvenen zullen eerst opstaan, pas daarna zullen wij, levenden, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. Dat alles zal gebeuren in een 'oogwenk', of zoals het in Corinthe staat: in een ondeelbaar ogenblik.
Wat een fantastische gebeurtenis zal dat wezen.

Wat opvalt in dit gedeelte is, dat er weer gesproken wordt over een bazuin. Maar ook over een teken.
Welke bazuin is dat? En over welk teken gaat het?
In de brief aan de Corinthiers hebben we gelezen dat het gaat om de 'laatste bazuin'.

In de brief van Johannes waarin hij de openbaring beschrijft die Jezus hem gaf, lezen we ook over bazuinen. Er zijn er zeven.
Laten we dat stukje over die zevende bazuin maar eens lezen.


Openbaring 11:15-19

"15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
16 En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17 zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel."

Wat een beangstigende tijd. Het zal een tijd zijn van grote verdrukking voor de gelovigen, maar we mogen een ding zeker weten: Jezus is overwinnaar! -->

Als de zevende engel op de bazuin blaast, dat is de laatste bazuin, dus de bazuin uit Corinthe 15, dan gaat de hemel hemel open en wordt de ark van het verbond zichtbaar in de hemelse tempel.
De ark van het verbond is reeds in het Oude Testament het teken van de Messias. Het teken van Jezus. Als we dan in Mattheus 24 lezen over diezelfde tijd en over dat teken, dan weten we, dat het om hetzelfde gaat.


Mattheüs 24:29-31

"29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere."

Er zal een grote verdrukking komen, daar spreekt niet alleen Mattheus 24 over, maar ook Openbaringen 12:13 t/m Opb.14.
Direct na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de machten der hemelen zullen wankelen. Vergelijk hiervoor Openbaring 12:7-12.

En dan zal het teken van de Zoon des mensen (Jezus) aan de hemel verschijnen. (de ark). Dan zal niet alleen het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen, maar de Zoon des mensen Zelf! Op de wolken, met grote macht en heerlijkheid!
Als we dan weer even teruggaan naar 1 Thess. 4, dan zien we het volgende:


1 Thessalonisenzen 4:16-17

"16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

Vrijwel onbegrijpelijk wat hier allemaal bedoeld wordt, maar vooral wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook, wat heerlijk, dat wij, die geloven in Jezus, daar deel aan zullen krijgen!

Er staat van alles te gebeuren voordat die dag er is, we kunnen het daar nu niet over hebben, want dat heeft niet meer met het fundament van het geloof te maken.

Nadat Paulus die Thessalonisenzen had geschreven over de komst van de Heer (1Thes.4) vindt hij het belangrijk om die mensen nog wat nadere informatie te geven.

We lezen daar in zijn tweede brief over:


2 Thessalonisenzen 2:1-4

1 "Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is."

Voordat de Heer komt en voordat wij verenigd worden met Hem, en aan Hem gelijk zullen worden, moet er eerst nog het een en ander gebeuren. Voordat de dag des Heren begint zal er eerst nog een grote afval van gelovigen plaats hebben, maar wat het duidelijkst voor ons zal zijn, als wij dan leven, is dat de mens der wetteloosheid zich in de tempel van God zal zetten. Hij zal zich voordoen als de Messias.
Jezus heeft dat ook duidelijk gemaakt in Mattheus 24.
Jezus noemt die persoon: de gruwel der verwoesting. Het is de antichrist die zich (tijdelijk) zal voordoen als de Christus.

Die antichrist, die zich eerst zal voordoen als de Messias, zal uiteindelijk een grote vervolging opzetten om Gods volk uit te roeien. Maar na die 3,5 jaar durende grote verdrukking, zal het toch gebeuren: De Here Jezus zal op de wolken terugkomen. De laatste bazuin zal klinken en wij, als wij dan leven, zullen in een ogenblik veranderd worden en samen met alle opgestane heiligen zullen wij Hem tegemoet gaan in de lucht.
Wat een majestueuze tijd zal dat zijn, maar ook: hoe moeilijk zullen die jaren van grote verdrukking zijn. Helaas zullen vele christenen het leven er bij laten en anderen God verlaten. Maar God zal kracht geven.
En dan zal het zover zijn. Jezus komt ons halen. We gaan Hem tegemoet de lucht in. En dan zullen we altijd bij Hem zijn.

Staan dan alleen de gelovigen in Christus op? Ja, de anderen moeten nog duizend jaar wachten. Dat zullen de duizend jaar van de Godsregering zijn op deze aarde. Het duizendjarig vrederijk. In die duizend jaar zullen wij met Jezus meeregeren als koningen.

Er valt nog veel te zeggen over deze dingen, maar dat valt buiten het fundament van het geloof. -->


Hoe zit dat nu met het oordeel? Maar ook met die 'anderen' die geen deel hebben aan die eerste opstanding?

Eerst nog even over de gelovigen. Komen die ook in het oordeel?


Johannes 5:24

"24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven."

Diegenen die in God geloven, door Jezus Christus, hebben eeuwig leven en komen niet in het oordeel. Het oordeel is er voor hen die Jezus niet hebben aangenomen als hun Heiland en Zaligmaker.
Er zal een dag zijn waarin iedereen, behalve diegenen die niet onder het oordeel vallen: de gelovigen in Christus, geoordeeld zullen worden.
We lezen daar over in Openbaringen 20.
Om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal gaat gebeuren is het goed het hele hoofdstuk te lezen.


Openbaring 20:1-15

"1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.
15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs."

Een zeer boeiend bijbelgedeelte. Ook hier valt weer veel over te zeggen. Nu zullen we het laten bij het gedeelte over het oordeel.
De gelovigen zijn al zo'n duizend jaar 'levend' en regeren samen met Jezus over de aarde. En dan is het de tijd van het oordeel. Het grote oordeel voor de grote witte troon.
Alle doden staan voor de grote witte troon. En er worden boeken geopend. Niemand wordt veroordeeld voordat duidelijk is of zijn, of haar, werken in overeenstemming waren met Gods wet, of niet. Pas als blijkt, dat dit niet zo is, worden ze veroordeeld.
Er zijn ook doden die niet veroordeeld worden, die staan in het boek des levens. Die krijgen dan ook eeuwig leven. Niet zoals de zonen Gods (wij gelovigen), maar wel eeuwig leven.

Ook hier valt nog veel over te zeggen, en dat doen we in andere studies op deze site.
Dat Gods woord in jouw hart mag doorwerken.


© BijbelOpen.org - Laurens Hoddenbagh

Openbaring 12:7-12

7 And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. 8 But he was not span enough, and they lost their place in heaven. 9 The great dragon was hurled down--that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. 10 Then I heard a loud voice in heaven say: "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. 11 They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from death. 12 Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them! But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you! He is filled with fury, because he knows that his time is short."