Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 4 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

2 Korinthiërs 11:14

'De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts'

(Aantekening )


Wie zijn het die de mens boven God stellen - christenen of moslims?

Spreuken 16:18

'Hovaardij (trots) gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed (lett. een arrogante geest) komt voor de val'.

Moslims beschuldigen christenen er altijd van een mens -Jezus- boven God te verheffen. Moslims zijn er trots op dat hun religie de enige is die op de juiste wijze enkel Allah de eer geeft en hem niet verbindt met een sterfelijk mens, zoals de christenen doen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Stellen moslims Allah werkelijk boven de mens en engelen? Geven moslims Jezus voldoende eer, zoals ze beweren? Beschouwen moslims alleen Allah als 'perfect'? Laten we eens kijken naar het meest trotse wezen ooit: de duivel zelf. Satan wil zoals God zijn en zal kosten nog moeite besparen om dit te bereiken.


Jesaja 14:14

'Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden' .

Deze verklaring laat meer dan alle andere zien hoe onvoorstelbaar arrogant de duivel is, en laat zien dat trots de essentie is van wie Satan is.

In een eerder deel lieten we al zien dat wat het meest heilig is in de islam, het meest onheilig is in de Bijbel, en dat wat het meest heilig is in de Bijbel, het meest onheilig is in de islam. Moslims geloven dat de geest die de Koran aan Mohammed openbaarde de engel Gabriël was. De totale godslastering van de islam blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Gabriël hier Ameer Al-Wahi -de prinselijke geest- wordt genoemd, en ook Khazen Al-Quds -de bewaarder van heiligheid-; Al-Ruh Al Ameen -de vertrouwde geest- en zelfs Al-Ruh Al-Qodos -de heilige Geest. Al deze benamingen behoren in Bijbels perspectief enkel God toe, en God alleen.
 
In de islam worden ze echter gegeven aan de engel die aan Mohammed verscheen. Als moslim geloofde Shoebat dat het idee dat Jezus God zou zijn volkomen godslasterlijk is. Vanuit het standpunt van een moslim was Jezus slechts een mens.
'Ik zag echter niet de hypocrisie van mijn eigen geloof; de islam leert dat de engel die Mohammed tegenkwam de heilige Geest was. Zou er iets nog godslasterlijker kunnen zijn?'

 
Islam stelt Mohammed zelfs boven Allah

Terwijl moslims christenen beschuldigen van godslastering als ze Jezus God noemen, behandelen ze Mohammed -wiens naam 'de geprezene' betekent- met een mate van respect die enkel toebehoort aan God. Toch zien ze dit niet. Waarom zou hem anders de titel 'de glorieuze' worden gegeven? In de Bijbel hebben de namen van profeten altijd betrekking op het verheerlijken van God, nooit een mens. Moslims verheerlijken Mohammed echter boven ieder ander wezen, in zowel de hemel als op aarde.
 
Toen er in Denemarken een cartoon over Mohammed werd gepubliceerd reageerden moslims over de hele wereld met een onvoorstelbare verontwaardiging. Gebouwen werden in de brand gestoken en tientallen christenen werden vermoord. De cartoon tekenaar moest met zijn gezin onderduiken omdat zijn leven werd bedreigd. Hoewel moslims onvermurwbaar blijven ontkennen dat ze Mohammed de plaats van God geven, zie je -als moslim literatuur in het Engels wordt gelezen- altijd de acroniem PBUH achter Mohammeds naam staan: 'peace be upon him' (vrede zij met hem). Deze vertaling is echter misleidend en niet accuraat. In het Arabisch staat hier namelijk: 'Salla Allahu `A'layhi wa sallam', wat 'de gebeden en begroeting van Allah zij met hem' betekent. *
 
'Mohammed Salla Allahu' betekent 'Allah bad'. Hoe kan Allah tot Mohammed bidden? Ibn Kathir, de klassieke Koran verklaarder, legde uit dat de grondbetekenis van Salla in het Arabisch 'smeekbede' is. In religieuze termen wordt 'Salla' gebruikt als verwijzing naar 'buigen' en 'aanbidding'. Waarom laten moslims het woord 'gebed' uit deze zin weg? Dat komt omdat deze zin, die dagelijks door miljoenen moslims wordt herhaald, eigenlijk betekent dat Allah zelf buigt voor Mohammed en tot hem bidt!
 
Dit staat zelfs in de Koran: 'Allah en zijn engelen bidden tot de profeet. O gij die gelooft, bidt tot hem en huldig hem met een waardige begroeting' (Qur'an 33:56). Mohammed is dus het centrum dat geprezen wordt, zowel in de hemel als op aarde. 'Hij (Allah) heeft aan u (Mohammed) alles in de hemel en alles in de aarde onderworpen', zegt de Koran. Ondanks deze totaal godslasterlijke claims zijn het juist de moslims die de christenen voortdurend van godslastering beschuldigen.

We zien in de verheerlijking van Mohammed, die in de Bijbel enkel aan Christus of God toebehoort, de hypocrisie en Luciferiaanse aard van de islam. Zoals Lucifer graag zoals God wil zijn, heeft de islam op vergelijkbare manier geschapen wezens -die zowel demonen als valse profeten zijn- op de plaats van God gesteld. Waarom? Het antwoord staat in de Bijbel:

2 Tessalonisenzen 3:4

'... want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is'.

 
Mohammed en Mahdi 'perfect'

De islam bevindt zich in een vicieuze cirkel. Satan moet het God-zijn van Jezus ontkennen omdat hij Hem wil vervangen. Maar hoe kan Satan die positie van Messias overnemen en aanbeden worden zonder dat hij éérst het God-zijn van Jezus accepteert? Het beste argument dat hij kon bedenken was dat Jezus slechts een mens was. Satan moet het God-zijn van Jezus vernietigen en zichzelf voor Hem in de plaats stellen. Tegelijkertijd wil Satan als God aanbeden worden. Hij kon dus niet beweren dat Mohammed God was als hij het God-zijn van Jezus ontkende. Satan probeert de aanbidding dus op zichzelf te laten richten.
 
De Bijbel waarschuwt ons dat de Satan ons zal proberen over te halen om 'zijn man', de Antichrist, te aanbidden, in plaats van Christus. De islam plaatst Mohammed boven Christus en kent Jezus een lagere plaats toe. Op deze wijze zal de Mahdi de 'geest' van Mohammed hebben en dus dezelfde kenmerken hebben, en in die hoedanigheid de Tempelberg bezetten. Dit staat allemaal beschreven in de islamitische annalen.
 
Vanaf hun geboorte tot aan hun sterfdag horen moslims miljoenen keren dat Mohammed de meest perfecte mens is die ooit heeft bestaan. Moslims geloven niet alleen dat hij superieur is aan Christus, maar ook dat hij veel kenmerken en namen met God zélf deelt. Volgens de Koran is de naam Mohammed niet zomaar een naam. Allahs naam, die 'de glorieuze' of 'de geprezene' betekent, zou Mohammed naar zichzelf hebben vernoemd. Dat is nogal een claim! Dit is een grotere verhoging dan de naam Yeshua (Jezus), wat in het Engels 'Jehovah is onze Redder' betekent.


Islam vervangt Christus door Mohammed

Mohammed betekent letterlijk 'de (meest) geprezene'. Hij wilde dan ook graag als Christus zijn. De Bijbel leert dat alleen Jezus, in zijn positie aan de rechterhand van God, de enige is die voorspraak doet voor de mensheid.


Romeinen 8:34

'Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit'.

Nergens in de Bijbel worden profeten zoals Ezechiël, Daniël, Amos, Habakuk of Jeremia 'de geprezene' genoemd. Vanuit Bijbels perspectief is dat namelijk godslastering.

De Koran zegt echter over Mohammed: 'Het moge zijn dat uw Heer u verhoogt tot een geprezen status' (Qur'an 17:79), wat volgens dr. Hadad, een moslim geestelijke, een plek is die in de ogen van Mohammed enkel hijzelf zou kunnen krijgen. Dit is de positie van voorbidder aan de rechterzijde van de glorieuze troon, aldus Hadad. Mohammed kan zelfs voorbede doen en op de glorieuze troon van God zitten.
 
Ziet u nu hoe de islam de unieke positie van Christus overneemt en toepast op Mohammed? Islam zal hetzelfde doen met de Mahdi, Mohammeds ultieme opvolger. Ziet u hoe listig Satans plan is? Net zoals Mohammed zal de Mahdi beweren boven de hele schepping verheven te zijn, en letterlijk in de tempel van God in Jeruzalem plaatsnemen en zichzelf dezelfde titels geven die enkel aan God toebehoren. Islam heeft de zondeloze (Christus) vervangen door een profeet van Satan.
 
Bedenk dat de islam, de snelst groeiende religie ter wereld, al vanaf zijn ontstaan in essentie de geest van de antichrist is geweest, waar de apostel Johannes al voor waarschuwde. En in deze tijd komt die vloek over ons heen.


Lucifers en Mohammeds opvaring ten hemel

Omdat hij wenste de ten hemel opgevaren Christus te imiteren, was de gevallen ster volgens de Koran dezelfde die Mohammed van Mekka naar de Al Aqsa moskee in Jeruzalem bracht. Mohammed omschreef dit als zijn opvaring naar de zevende hemel en de aanwezigheid van de veelgesluierde Allah. Deze reis staat bekend als Al-Isra-Wal-Mirajj, de opvaring ten hemel, Mohammeds 'nachtelijke reis'. Volgens de Koran beval Allah Jibraeel (Gabriël) met 70.000 engelen naar Mohammed af te dalen en bij zijn deur te wachten. Allah gaf deze engelen het bevel om Mohammed op te dragen om hem te vergezellen naar de tegenwoordigheid van Allah.

Volgens dit verhaal werd Mohammed 's nachts wakker gemaakt door een engel, die Mohammed op een vreemd wezen genaamd Al-Buraq zette, of 'de bliksemflits'. Iedere Buraq had een kroon op zijn voorhoofd met daarop de woorden 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah'. 'Sta op, mijn meester, en maak jezelf gereed,' riep de Buraq. 'Rij op de rug van de Buraq, het hemelse wezen, dat u op uw reis door het land der engelen naar de Rabb (heer) van macht zal brengen.' Mohammed ging vervolgens naar het paradijs der buraqs, waar hij 44 miljoen buraqs aantrof.

Dit verhaal bevat veel overeenkomsten met de geschiedenis van Lucifer, de 'heer van het universum', de stralende gevallen engel die in de Bijbel wordt genoemd.


Jesaja 13:13-14

'En (gij) zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden'.

Op diverse plaatsen in de Bijbel beweert Lucifer dat hij ten hemel is opgestegen.

 
Mahdi = Lucifer de Antichrist

Dit verhaal slaat niet alleen op de engel Lucifer die uit de hemel werd geworpen, maar ook op Lucifer de Antichrist. Hij is tevens de Antichrist-man die beweert dat hij ten hemel is opgevaren. In zijn hart zei hij dat hij als God zou zijn, maar we moeten ook onthouden dat de tekst eveneens zegt dat hij 'een man' was, en niet God. Lucifer wordt hier dus 'een man' genoemd:


Jesaja 14:16

'Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;'

Wanneer was Lucifer een man? Wanneer beweerde hij naar de hemel te zijn opgestegen? Deze omschrijving is identiek aan het verhaal van Mohammeds opvaring naar de hemel.

Het zal tevens de claim van de Mahdi zijn, omdat die in de islam dezelfde is als Mohammed. In het klassieke islamitische gedicht over Mohammeds nachtelijke reis staat: '... en moge uw oosten en westen onder zijn voeten komen, en toog voor hem de Buraq op, en deed hem opstijgen naar uw hemelen...' (Dua'a Nudbah, het gebed der tranen). Net zoals Nimrod op de toren van Babel beweert Mohammed, als ultieme uitdrukking van trots, daadwerkelijk ten hemel te zijn opgevaren. Zo zal ook de Mahdi, die de geest van Mohammed zal hebben en in wie Lucifer zal wonen, hetzelfde beweren.

 
Mohammeds engel en Satan identiek

In veel oude culturen, van de Egyptische tot de Maya, vinden we de aanbidding van een gevederde vogel terug. De Bijbel beschrijft vogelen in termen van zowel duivelen als demonen:


Opbenbaring 18:2

'Gevallen, gevallen is de grote Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid (SV: hatelijk) gevogelte'.

Tawoos al-Maleka, de 'pauw der engelen' is één van de namen die in de islamitische annalen wordt gegeven aan Mohammeds hemelse 'transportmiddel', die hem tot in de zevende hemel zou hebben gebracht, en waar hij de opdracht zou hebben gekregen over de hele mensheid en de hele menigte demonen te heersen.
 
In de Bijbel zegt God over Satan:


Ezechiël 28:12

'Volmaakt waart gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon'.

De beschrijving is identiek aan die van de engel die Mohammed tegenkwam en die 'een geweldige in macht, degene bekleedt met wijsheid' wordt genoemd (Qur'an 56:5,6). Is dit slechts toeval? Zelfs de kostbare stenen waarmee het hemelse transportmiddel Buraq zou zijn versierd, komen overeen met wat in de Bijbel over Satan wordt gezegd. De Koran:
 
'Zijn kleur was dat van een pauw wiens veren versierd waren met rode robijnen en koralen, waar een witte kop van muskus op een nek van amber op zat. Zijn oren en schouders waren van pure witte paarlen die met gouden kettingen waren vastgemaakt, iedere ketting versierd met glinsterende juwelen. Zijn zadel was gemaakt van linnen zijde met zilveren en gouden zettingen. Zijn rug was bedekt met groene emerald en zijn bovenstuk was pure peridoot (transparante olivijn edelsteen).'

Vergelijk deze beschrijving van Mohammeds vreemde geleidegeest met de beschrijving van Satan in de Bijbel:


Ezechiël 28:13

'je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen'.


Stralende ster, bliksem uit de hemel

Veel van Satans omschrijvingen komen vrijwel perfect overeen met Mohammeds vaartuig / geleidegeest waarmee hij naar de hemel reed en opsteeg. Bovendien wordt dit wezen beschreven als een 'engel des lichts', precies zoals de duivel in de Bijbel. Uiteindelijk zal Satan worden beoordeeld vanwege zijn ongerechtigheden, zijn 'onrechtvaardige handel'. En waar handelt Satan in? In valse religies en sekten. De moslim Soefi's beschrijven het wezen dat de Koran heeft geïnspireerd als de engel Gabriël en noemen hem een 'engelachtige pauw'. Volgens de islam zou God deze geest dus in de vorm van een pauw hebben geschapen.

Het stamwoord van Buraq -Mohammeds geleidegeest- is 'Brq' wat 'bliksemflits' of 'gloeiend licht' betekent. De Bijbel beschrijft Lucifer als


Opbenbaring 8:10

'brandend als een fakkel' (of lamp).

Dit is exact zoals Allah in de Koran wordt omschreven. 'Het licht' wordt in de Koran beschouwd als de meest belangrijke omschrijving van Allah. 'Licht' en/of 'stralend', de 'stralende ster' zijn Satanische titels. Lucifer betekent letterlijk 'de stralende' of 'de lichtgevende'. Satan wenst een 'heldere, stralende ster' te zijn.

Ook de Mahdi wordt door de profeet Mohammed omschreven als de 'pauw van alle engelen en van de bewoners van de hemelse gewesten, hij is gekleed en versierd met de mantels des lichts'. Deze door Mohammed beschreven 'bliksemflits' wordt ook door Jezus genoemd:


2 Korinthiërs 11:14

Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen'

('Buraq U Bama' oftewel 'Barak O'Bama, zoals in eerdere artikelen besproken). Het woord Lucifer betekent 'drager des lichts' of 'de morgenster'. De Bijbel waarschuwt ons voor hoe Satan zichzelf vermomt, namelijk 'als een engel des lichts'.

Johannes over Satan:


Openbaring 9:1

'... ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar (KJV: hem) werd de sleutel van de put des afgronds gegeven'.

Deze ster wordt dus omschreven als een 'hem' (KJV & grondtekst), een persoon, en dus géén echte 'ster' of asteroïde zoals vaak wordt gedacht. In de Koran wordt Allah 'de heer van de ster Sirius' genoemd (Qur'an, hoofdstuk van de Ster, 53;49). Dezelfde ster wordt beschreven in Openbaring 8:


Openbaring 8:10

'En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.'

Dit is zeer waarschijnlijk een allegorische omschrijving voor de volkeren, naties en talen die door Satan spiritueel zullen worden vernietigd (Opb.17:15).

 
Allah de Meest Trotse

Van alle zondige en kwaadaardige daden en gedragingen die in de Bijbel worden veroordeeld is trots de allergrootste. De Koran beschouwt Allah als Al-Mutakabbir, wat letterlijk 'de Meest Trotse' of 'degene vol van trots' wordt genoemd, één van de 99 'prachtige' namen die Allah heeft. Allah omhult zich zelfs met trots: 'Trots is mijn kledij, suprematie mijn kleed, ik zal iedereen breken die met mij wedijvert, en om hen niets geven.' En ook: 'Glorie aan hem die rechtmatig de Meest Trotse genoemd verdiend te worden. Hij is Allah.'
 
Zo'n houding is echter een gruwel in de ogen van God:


Jesaja 10:12

'Ik zal de vrucht van het hooghartige hart van de koning van Assyrië (= de Antichrist) straffen, en de trots van zijn hovaardige ogen' (deels aangepast aan KJV).

Zoals Allah zichzelf op één lijn stelt met trots, verbindt God 'trots' met de bedrieger, de grootste tegenstander ooit: Satan.


Ezechiël 28:2

'Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus (de Antichrist): zo zegt de Here HERE: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god...'
 
Dat moslims Allahs trots verheerlijken blijkt overduidelijk uit hun kreet 'Allahu Akbar', wat 'Allah is groter' betekent. Vooral jihadisten gebruiken deze kreet als een uiting van triomf. Het zijn tevens de eerste woorden van het dagelijkse gebed dat vanuit de minaretten over de dorpen en steden geroepen wordt. Het is de 'ontsteking' van iedere demonstratie: 'Allahu Akbar', Allah is groter, Allah is de meest Trotse. Iedere moslim verheerlijkt Allah op deze wijze: 'Majesteit en glorie behoren alleen Allah toe. Dit is de trots in een god in de puurste zin van het woord'.

 
Goden van de onderwereld

Een andere titel van Allah is 'Malek-rab-Al-A'Alameen, wat 'de heer der werelden' betekent: deze wereld en de 'onderwereld': 'O Allah, heer van de zeven hemelen en van alles wat het overschaduwt. Heer van de twee werelden en van alles wat daar in is. Heer van de wind en waar deze ook heengaat. Heer van de duivelen en van ieder die niet geleid wordt.'

In de Bijbel lijkt Allah al te worden omschreven als


2 Korinthiërs 4:4

'de god van deze wereld, die de gedachten van de ongelovigen heeft verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien'.

Het oordeel van de wereld komt als de prins van deze wereld wordt uitgeworpen. Mohammed heeft dus absoluut een band met deze 'overste der macht der lucht' en de 'heerser / god over demonen'.

In de Koran wordt Allah ook omschreven als de 'heer der dageraad' en de 'brenger van kwaad': 'Zeg dat ik mijn toevlucht zoek bij Allah, de heer van de dageraad, van het onheil van het kwaad dat hij (Allah) heeft geschapen... van het kwaadaardige onheil der Duisternis dat intens duister wordt' (Qur'an 114:1-3). Je toevlucht zoeken bij de 'heer van de dageraad' voor de kwaadaardige wezens die hij heeft geschapen is hetzelfde wat sjamanen doen om het kwaad af te weren. Dit is dezelfde 'zoon des dageraads', die volgens de Bijbel de oorzaak is van alle kwaad, verwoesting en de vernietiging van de aarde:


Jesaja 14:12

'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!'


 

Wordt vervolgd in deel 5

 _______________
* Walid Shoebat vertaalt de Koranteksten rechtstreeks uit het Arabisch, waardoor deze de werkelijke, vaak totaal andere betekenis krijgen dan de meeste in het Westen in omloop zijnde aangepaste ('zachter' of aanvaardbaar gemaakte) Koran vertalingen!


Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net