Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 5 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

In de islam kun je alleen door je eigen -liefst gewelddadige- dood verzoening krijgen voor je zonden, en zelfs voor die van 70 familieleden.


(Aantekening)
Wat voor Westerse analisten van de Bijbelse profetieën schokkend zou kunnen zijn is het feit dat de islam zélf de Bijbelse teksten over de Antichrist bevestigt. In Openbaring 6:1 wordt de Antichrist omschreven als zittende op een wit paard. Dit is niemand anders dan de imam Mahdi van de islam. Dit wordt in de vroege moslimvertalingen van de Hadith bevestigt: 'Ik zie de Mahdi beschreven in de boeken der Profeten... Het boek Openbaring zegt bijvoorbeeld: En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat... trok uit, overwinnende en om te overwinnen' (Ka'b al Ahbar).
Twee Egyptische moslimauteurs schrijven: 'Het is duidelijk dat deze man, die op een wit paard zal rijden en rechtvaardig zal oordelen volgens de Qur'an, en die vergezeld zal worden door mannen met merktekens van aanbidding op hun voorhoofden, de Mahdi is' (Muhammad Ibn 'Izaat & Muhammad 'Arif). Zelfs het teken op het voorhoofd (Openbaring 13:17) is onderdeel van dit systeem!


De Antichrist is hun messias

Moslimgeestelijken verwerpen de rol van de islam als zijnde (de) Antichrist dan ook niet. Ze accepteren dit niet alleen, maar zijn zelfs trots op de merktekens op hun voorhoofd. Dit zal het werk zijn van de Antichrist op het witte paard:

Openbaring 6:1

'En ik zag, toen het Lam (Jezus) een van de zeven zegels opende... een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende om te overwinnen'.

De zegels die na het witte paard komen bevatten oorlog, plagen, hongersnood, dood, vervolging, het martelaarschap van Gods volk, een grote aardbeving en zelfs de wraak van God. De ruiter op het Witte Paard trekt uit om te overwinnen, waardoor de hele wereld in chaos belandt. Deze ruiter krijgt een wit paard omdat hij zal proberen Jezus te imiteren (Openbaring 19:11). Deze bedrieger, de Antichrist, draagt een boog zonder pijlen. Hij is de brenger van valse vrede. Onze Antichrist is hun messias. Moslim geestelijken openen de Bijbel, lezen over de Antichrist, en zien hun redder! Dat is niet alleen heel ironisch maar ook volkomen profetisch.

'Begint u te begrijpen waar ik doorheen moest toen ik de Bijbel, het ware Woord van de Almachtige God, begon te bestuderen?' vraagt de voormalige Palestijnse moslimterrorist Shoebat vervolgens aan zijn publiek.


Religie van vrede?

Wie zijn de echte imperialisten: christenen, of moslims? Wie wil er over de hele wereld heersen en daarbij iedereen onderwerpen, of anders vermoorden? De islam, of het christendom? Wat is nu eigenlijk een 'religie van vrede'?

Een religie van vrede is dat als je hun (ware) volgelingen vervloekt, zij voor je bidden. Dat staat in de Bijbel, dat is het christendom. De gewelddadige religie is de religie die zegt: je kunt maar beter zeggen dat onze religie een religie van vrede is, want anders vermoorden we je.

Volgens de profeet Daniël zal

Daniël 7:25

'hij (de Antichrist) woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen...'.

Hier vinden we een belangrijke aanwijzing. Zijn handelingen verraden namelijk zijn afkomst. Veel Bijbel uitleggers -niet wetende hoe met dit stukje van de profetische puzzel om te gaan- hebben gespeculeerd dat de Antichrist kosmische wetten -of religieuze dagen of feesten- zal proberen te veranderen. Dat staat echter niet in de tekst. Het enige wat er staat is dat hij zal proberen twee zaken te veranderen: 'tijden', dus de geaccepteerde wereldkalender, en 'wetten'.


Antichrist wil Sharia invoeren

Als we de tekst gewoon letterlijk lezen, dan staat hier een duidelijke waarschuwing dat de Antichrist zal proberen de kalender en de wetten -het gerechtelijke systeem, de grondwetten- te veranderen. Hij zal proberen de kwaadaardige islamitische wetgeving (Sharia) wereldwijd te introduceren en op te leggen, en uiteindelijk alle andere wetten te vervangen. Alleen God kan kosmische wetten veranderen, dus waarom wordt dit door sommige Westerse Bijbeluitleggers dan zo geleerd? We moeten altijd heel voorzichtig zijn kenmerken die bij God horen niet aan Satan toe te schrijven!

De Mahdi past perfect in het in Daniël geschetste plaatje. Hij zal proberen de bestaande wetgeving in landen te vervangen door de Sharia wetgeving. Wie anders dan de moslims proberen dit te doen? Iedere islamitische organisatie streeft hier openlijk naar! De boodschap van de islam aan de wereld is dat de islam uiteindelijk alles wil vervangen: aanbidding, wetten, zelfs de kalender. Dit streven vindt je inmiddels in ieder land op aarde terug. Achter alle maskers willen ze allemaal de bestaande niet-islamitische wetten vervangen door de islamitische Sharia wet, en iedere grondwet vervangen door de grondwet van het Kalifaat.

Denkt u dat dit overdreven is? In een eerder deel noemden we al Siraj Wahhaj, de eerste 'gematigde' moslim die het openingsgebed in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mocht uitspreken. Voor een moslimpubliek in New Jersey zei hij echter dat 'de moslims de Verenigde Staten moeten overnemen en de grondwettelijke regering moeten vervangen door het islamitische Kalifaat.' Geloof het maar: deze islamitische drang om overal het Kalifaat op te richten wordt veel breder gesteund dan de meeste Westerlingen denken.

Nu wat betreft de 'tijden', de kalender. Naast de Gregoriaanse kalender in het Westen bestaat er ook onder andere een Joodse, een Hindoeïstische en een Moslim kalender. Is er echter ooit een moment in de geschiedenis geweest waarop joden en hindoes probeerden hun religieuze kalender en wetten aan de rest van de wereld op te leggen? Nee. De islam heeft zowel een eigen kalender als eigen wetten, wat de eerste zaken waren die in ieder land waar de islam de baas werd, gedwongen werden ingevoerd.


Antichrist zal NIET over de HELE wereld heersen

De Antichrist zal dus de bestaande kalender en wetten proberen te vervangen, maar daar slechts ten dele in slagen. Het zal niet lukken om de islamitische Sharia wet in ieder land ter wereld in te voeren. Waarom niet? Omdat God nooit zal toestaan dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen. Het werd Nimrod op de toren van Babel ook niet toegestaan. In tegenstelling tot de meeste Westerse Bijbeluitleggers, die nog steeds denken dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen, zal God de poging van de Antichrist een wereldregering op te richten tegenhouden. Jezus is de enige Koning die een één-wereldregering zal stichten en die vanuit Jeruzalem over de Aarde zal regeren.

Kortom: de religie van de islam vervult perfect de profetie in Daniël dat de Antichrist de bestaande tijden (kalenders) en wetten zal proberen te vervangen door zijn eigen kalender en wetten.


Antichrist haat vrouwen

Een tweede kenmerk van de Antichrist is dat deze zich niet zal bekommeren om de rechten van vrouwen. Vrouwen zullen in zijn imperium geen stem hebben. De Bijbel zegt hierover:

Daniël 11:37

'En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen;'

In talloze islamitische landen zien we hoe vrouwen het onvoorstelbaar moeilijk hebben om enige rechten te krijgen. In Saudi Arabië strijden vrouwen al jaren voor het recht om auto te mogen rijden. In Afghanistan vechten ze ervoor om een opleiding te mogen volgen. In Turkije verzetten vrouwen zich tegen de geleidelijke invoering van de hijab (hoofddoek).

De Antichrist zal dus niet alleen proberen de bestaande wetten, maar ook de mensenrechten te veranderen. In de hele moslimwereld worstelen vrouwen met het feit dat ze niet gelijk zijn aan hun mannelijke tegenhangers. In de islam zijn de rechten van vrouwen letterlijk maar een fractie van de rechten van moslim mannen. Zo erft een vrouw in de islamitische wetgeving slechts de helft van wat een man erft, en is in een rechtbank het getuigenis van twee vrouwen nodig om gelijkwaardig te zijn aan dat van één man. Waarom? Omdat Mohammed ooit verklaarde dat vrouwen slechts de helft van de mentale capaciteiten van een man bezitten.

Veel Westerse Bijbeluitleggers beweren dat Daniël 11:37 zegt dat de Antichrist geen acht zal geven op dat wat het verlangen van alle joodse vrouwen geweest zou zijn (namelijk moeder worden van de Messias). Het geen acht slaan op vrouwen door de Antichrist komt echter voort uit de zondeval:


Genesis 3:15

'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen'.

In deze profetie, die al aan het begin van de mensheid werd gegeven, wordt gezegd dat Satan de vrouw -en haar zaad, dat de kop van de Antichrist zal vermorzelen- zal haten.

Met andere woorden: de Antichrist koestert een speciale haat tegen vrouwen. Vrouwenrechten zijn vrijwel nul in het imperium van de Antichrist. De tekst in Daniël moet dan ook letterlijk worden geïnterpreteerd, zonder er iets 'in' te willen leggen. Er staat eveneens niet dat hij vrouwen niet zal begeren, zoals sommigen lezen en daaruit afleiden dat de Antichrist homoseksueel zou zijn. Er staat wél dat hij geen acht zal slaan op 'het begeren', oftewel de wensen en verlangens, van vrouwen. De rechten, verlangens en behoeften van vrouwen zullen hem een zorg zijn.


Moslimvrouwen hebben geen rechten

Moslim-goedpraters beweren nogal eens dat vrouwen in de islam wél een hoge status hebben. Als dit zo is, waarom heeft een moslimvrouw dan niet het recht om met een niet-moslim te trouwen? Het komt maar zelden voor dat een moslimvrouw met bijvoorbeeld een christelijke of joodse man trouwt. Reden: de islam verdoemt vrouwen tot de dood als ze 'buiten' hun geloof trouwen, maar staat tegelijkertijd wél toe dat moslim mannen met niet-moslim vrouwen trouwen.

In het christendom worden gelovigen van beide seksen er enkel toe aangespoord niet met een ongelovige te trouwen. Er bestaat echter geen enkele christelijk bevel om vrouwen die met een ongelovige trouwen te vermoorden. Integendeel: de Bijbel geeft zulke vrouwen de opdracht door hun goede karakter aan hun ongelovige man te laten zien hoe mooi het christendom is.

Voor iedereen met een beetje kennis van de islam is de bewering dat er in de islam enige gelijkheid voor vrouwen bestaat dan ook volstrekt belachelijk. 'Mannen hebben de leiding over vrouwen,' zegt de Koran, 'omdat Allah één van beide beter heeft gemaakt dan de ander, en omdat ze hun bezit gebruiken om vrouwen te onderhouden. Goede vrouwen zijn daarom gehoorzaam en bewaken in de afwezigheid van hun echtgenoten dat wat Allah hen had laten bewaken. Voor de vrouwen van wie u ontrouw en onbehoorlijk gedrag vreest - waarschuw hen eerst. Weiger dan met hen te slapen. Sla hen vervolgens, maar als ze weer gehoorzaam worden, doe dan niets om hen te hinderen, want Allah is de Meest Hoge, groter boven u allen' (Qur'an 4:34).*


Beiden uit de hemel gegooid

Bij Shoebats nauwkeurige bestudering van de Bijbel ontdekte hij dat alle in de Bijbel genoemde kenmerken van Satan overeenkomen met die van Allah in de Koran. Zo lijkt de beschrijving van de engel Lucifer in de Bijbel precies op die van de engel die aan Mohammed verscheen. Lucifer beweerde (als) God te zijn, net zoals Mohammeds engel beweerde eigenschappen te hebben die alleen God heeft. Hij is, zoals de islam beschrijft, 'onzichtbaar door Allah', die door Allah in al het leven wordt geademd en daarmee een scheppend middel wordt.

Bovendien lijkt de Bijbelse beschrijving van het uit de hemel werpen van Lucifer eveneens in de Koran te worden genoemd. In de Koran is Allah 'Rabul-Falaq', de 'heer der dageraad'. Dit is dezelfde titel die in de Bijbel aan Lucifer wordt gegeven. De Koran beweert dat het moment waarop zijn (Allahs) geest, het engelachtige medium, met zijn engelachtige gastheer naar de aarde afdaalde, de meest heilige dag in de islam is. In de Bijbel staat een vergelijkbaar verslag, waarin de draak, de oude slang, die de duivel wordt genoemd, Satan, samen met zijn engelen uit de hemel op aarde wordt geworpen en de hele wereld misleidt (Openbaring 12:9).


Beiden eren een oorlogsgod

Geen enkele serieuze intellectueel kan ontkennen dat Allah in de islam niet de grootste oorlogsgod uit de hele geschiedenis is, en dat zijn glorie vermeerderd werd door oorlog. In Daniël 11 wordt over de Antichrist gesproken. Veel Westerse Bijbeluitleggers geloven dat de Antichrist een atheïst is. Als de tekst echter nauwkeurig bestudeerd wordt dan blijkt dit echter niet te kloppen. De Antichrist gelooft wél in een god; hij volgt een god, een god van oorlog:


Daniël 11:38

'Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen (KJV: 'forces' of 'fortresses'; SV: Mauzzim: forten - moskeeën worden in de islamitische geschiedenis ook als forten gezien) vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden'.

In de islam moet een moslim zeker eens per jaar aan Allah van zijn welvaart (geld, goud, etc.) offeren. 'En hij zal optreden tegen de versterkte (KJV: meest sterke) vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning' (11:39). De tekst spreekt hier tot de gelovigen en zegt dat de Antichrist in een vreemde god zal geloven, dus niet de God van de gelovigen. Allah is inderdaad een vreemde god en tevens een god van oorlog.


Antichrist vecht vooral tegen joden en christenen

De Antichrist zal dus oorlog voeren tegen de 'meest sterke' vestigingen, wat inhoudt dat hij niet eens de sterkste militaire macht ter wereld zal zijn. Iedere moslim is er trots op dat de islam in zijn gloriedagen over de oude wereld heerste. De god van de Koran eist dan ook een eindeloze oorlog en het bloedvergieten van de ongelovigen. 'Gelovigen! Voer oorlog tegen zulke ongelovigen, zoals uw buren zijn, en laat hen voelen dat u hard bent' (Qur'an 9:124). Met andere woorden: terroriseer de ongelovigen. Ook op dit vlak komt de Koran overeen met de Bijbelse Antichrist. De 'jihad', heilige oorlog, is namelijk vooral gericht tegen christenen en joden:

'Voer oorlog tegen degenen aan wie de geschriften werden gegeven (m.a.w. de joden en christenen), want ze geloven niet in Allah en hebben zijn apostel (de profeet Mohammed) verboden,' (Qur'an 9:29). Er is dus een verschil tussen de 'goden' waar beide partijen (joden/christenen tegenover moslims) in geloven. De islam gelooft dus volgens de islam zelf in een andere god dan de joden en christenen. Met andere woorden, de christenen doen van alles (zoals varkensvlees eten) wat in de islam wordt verboden en geloven volgens de islam niet in dezelfde God, dus moet hen de oorlog worden verklaard.

Deze ingebouwde haat die in de islam wordt gepropageerd komt voort uit de satanische instructies van de islam zelf. In het Westen wordt de gewelddadigheid van de islam echter verhuld doordat men beweert dat islam 'vrede' betekent. De Bijbel waarschuwt dat

Spreuken 10:18

'wie (zijn) haat verbergt een huichelaar (of 'leugenlip', leugenaar) is'.

Wat de islam betreft moet u daarom altijd aan 'cavalry' (cavalerie, kanonnen) denken, niet aan Calvary (Golgotha).


Jihad is islams boodschap van redding

Hoe is Satan erin geslaagd om miljoenen moslims over te halen te sterven voor Allah? Dit kernpunt wordt door de meeste Westerlingen niet begrepen. Waarom blaast een moslim-zelfmoordterrorist zichzelf op? Waarom moeten ze sterven? Het is de listigheid van Satan hen te overtuigen dat God nooit voor hen is gestorven op Golgotha. Daarom moeten zij in gewelddaden en militaire veroveringstochten voor hem sterven. Moslims worden hierbij gemotiveerd door het feit dat jihadisme een boodschap van 'redding' is, want als je voor de zaak van Allah sterft, ben je verzekerd van je redding en de toegang tot het paradijs.

Dit is een verdraaiing van de christelijke leer. Het verschil is dat in de islam de moslim martelaar zelf zijn eigen zonden kan verzoenen. Sterven in de jihad is daarom de ultieme manier om je ziel onmiddellijk in het paradijs te doen komen. In het christendom is er echter alleen redding door de dood van één volmaakte Mens: Jezus Christus. De islam verwerpt het feit dat Christus is gestorven voor de hele mensheid. Deze verwerping is zelfs één van de belangrijkste redenen waarom de islam werd opgericht. De islam beschouwt deze christelijke leer juist als een verdraaiing van het oorspronkelijke geloof, en ziet zichzelf als het herstel van dat oorspronkelijke geloof.


Verzoening door je eigen dood

Toch heeft de islam in zekere mate het christelijke verlossingsconcept, waarbij er verzoening door middel van de dood plaatsvindt, overgenomen. Het grote verschil is dat het in de islam niet de dood van Christus is waardoor je toegang tot de hemel kan krijgen, maar... je eigen dood! Dit is zó belangrijk in de islam dat een shahid, een martelaar/zelfmoordterrorist, kan bemiddelen voor maar liefst 70 familieleden. Zonder een jihad-dood kun je er in de islam maar beter voor zorgen in je leven voldoende te hebben verdiend om te kunnen compenseren voor je zonden, anders ga je niet naar het paradijs.

Dit is een dilemma in de islam dat alle moslims feitelijk verwart. Een zelfmoordmartelaar wordt een 'Fida'e' genoemd, dat afstamt van het woord 'Fidyah', dat 'offerlam' betekent, de functie van Jezus in het christendom. Voor een moslim is de meest zeker manier om gered te worden de jihad-dood sterven. Vanuit christelijke perspectief is dit echter godslastering, want door te stellen dat je jezelf door je eigen dood kunt verlossen stel je je gelijk aan God. Dan beweer je dat je zelf eigenschappen hebt die alleen aan God toebehoren. De Antichrist zegt niet voor niets 'ik zal als God zijn'.

De redding in de islam hangt dus af van de dood van de moslim, vooral als dit gebeurt als hij (de vijanden van de islam) bevecht. 'Een martelaar heeft zes beloningen: Bij de eerste druppel bloed zal hij vergeven worden; Hij zal in het paradijs komen als hij sterft; Hij zal gered worden van de 'grote verschrikking' (op de dag des Oordeels);...'


Zelfmoordterrorist bemiddelt voor 70 familieleden

Mohammed onderwees niet alleen dat er 70 maagden op je zitten te wachten als je in het paradijs komt -iets waar de meeste Westerlingen zich op focussen-, maar ook de mogelijkheid om een bemiddelaar te worden voor 70 familieleden. Dat is de reden waarom er een groot feest werd gehouden toen Shoebats 16 jarige neefje toen hij een bom wilde plaatsen werd gedood door Israëlische soldaten. Waarom dat feest? Omdat hij nu bemiddelaar is geworden voor zijn hele familie, zodat deze ook toegang zullen krijgen tot het paradijs.

Allah bevestigt in de Koran deze verlossing: 'En denk nooit dat degenen die voor de zaak van Allah zijn gestorven als doden zijn. Nee, ze leven met hun Heer, voor hen wordt gezorgd' (Qur'an, Al-'Imraan:169). En om iedere gedachte aan pijn te verlichten: 'De pijn die een martelaar voelt op het moment van zijn dood zal zó verminderd worden, dat het slechts als een muggenprik zal worden gevoeld.'


Verlossing in islam totaal anders

Als voorbeeld voor deze verzekering van verlossing en het concept van martelaarschap in de islam wees de profeet Mohammed op een bedoeïen die de islam had geaccepteerd en zei dat hij met de profeet naar Madeenah (Medina) wilde gaan. Nadat de moslims terugkeerden van de strijd gaven ze de bedoeïen een deel van de oorlogsbuit, waarop de man antwoordde dat hij niet om die reden moslim was geworden, maar om te sterven als een martelaar, zodat hij het paradijs binnen zou kunnen gaan. Mohammed beloofde hem Allah zijn wens zou verhoren als hij oprecht was. Bij een volgend gevecht liet de bedoeïen inderdaad het leven.

In het christendom is verlossing echter geheel anders.


Johannes 6:53-56

'Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem'.


Meest perverse ketterij ooit

Islam verwerpt het bloed van Christus. Mensen kunnen echter ALLEEN gered worden door het bloed van Jezus. Natuurlijk waren dit symbolisch bedoelde zinnen van Jezus -we drinken immers niet letterlijk Zijn bloed. De islam kent echter het verhaal dat Mohammed tijdens de slag bij Uhud bloed over zijn gezicht had lopen, en dat Malik Ibn Sinan met zijn mond aan deze wonden begon te zuigen, waarop zijn zoon vroeg: kan bloed gedronken worden? Waarop Malik antwoordde: 'ja, ik drink het bloed van de profeet als een drank'. De profeet zei toen dat iedereen die zijn bloed letterlijk mengt met dat van hem, onkwetsbaar is voor het vuur van de hel. Met andere woorden: iedereen die letterlijk het bloed van Mohammed dronk zou automatisch worden gered.


Zo zijn er nog talrijke vergelijkbare bizarre redenaties in de islam. Wat bijvoorbeeld te denken van het drinken van Mohammeds urine en het eten van zijn uitwerpselen? Moeten zulke walgelijkheden worden verkozen boven het kostbare bloed van het zondeloze Lam van God? Mohammed wilde zelf een verlosser zijn. Het moge duidelijk zijn dat er in de hele geschiedenis nog nooit eerder zo'n perverse ketterij als de islam heeft bestaan.

Wordt vervolgd in deel 6Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net