Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 6 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Net als in de Bijbel zal volgens de islamitische traditie in de eindtijd een groot moslimleger, aangevoerd door Iran en Turkije, een ongekend bloedige oorlog voeren tegen Israël en Europa.


 

(Aantekening)
Zelfs het 7 jarige vredesverbond waar de profeet Daniël over spreekt kan worden teruggevonden in de islam. Toeval? Nauwelijks. Nadat hij aan de macht is gekomen zal de Antichrist, alvorens Israël aan te vallen, voor de periode van 7 jaar een vredesverdrag met Israël sluiten.


Een Vredesverdrag

Daniel 9:27

'Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.''

Eén profetische week duurt 7 jaar. Deze tekst laat zien dat de Antichrist een bestaand vredesverdrag zal bevestigen, en geen nieuw verdrag zal sluiten, zoals Westerse christenen veelal denken. Dit zou heel goed een bijgestelde versie van de 'Oslo akkoorden' (1993) of het Saudische vredesplan kunnen zijn. 

De Bijbel laat zien dat de Antichrist na 3,5 jaar het verdrag zal verbreken.
In de vorige delen zagen we hoe Satan erin geslaagd is moslims wereldwijd te overtuigen dat de Antichrist hun imam Mahdi is. De profeet Mohammed sprak reeds over het 7 jarige verdrag van de Mahdi, dat gesloten zou worden met een Jood van de stam Aäron (de broer van Mozes).
In een andere Hadith (Sunnah) wordt eveneens op vergelijkbare wijze gesproken over de heerschappij van de Mahdi:  'Hij zal het land verdelen en het volk door de Sunnah van hun profeet regeren, en de islam op aarde vestigen. Hij zal zeven jaren blijven en dan sterven, en de moslims zullen tot hem bidden.
De Mahdi zal de aarde, zoals het vol was met onderdrukking en tirannie, vullen met billijkheid en rechtvaardigheid ,en hij zal voor zeven jaar heersen.'


Vernietiging door ‘vrede'

De Bijbel waarschuwt ons dat de Antichrist door 'vrede' velen zal vernietigen. Klinkt dat bekend? Wie beweren er dat de islam een 'vreedzame' religie is? Als Westerse christenen nu maar nauwkeurig de Bijbel hadden gelezen, dan zouden we er nu niet zo slecht voorstaan! Het oosten heeft jullie hulp nodig. Miljoenen moslims bekeren zich tot het christendom. Velen beginnen te beseffen hoe kwaadaardig de islam is. Deze bekeerlingen kunnen veel kennis aan de Westerse christenen overdragen, maar ze hebben wel jullie hulp nodig.

Miljoenen christenen -zoals de Kopten in Egypte- lijden dagelijks onder islamitische onderdrukking. Hun vrouwen worden ontvoerd en verkracht. Walid Shoebats geboortedorp Bethlehem is door de Palestijnen vrijwel geheel 'gezuiverd' van christenen. Grondbezit is in beslag genomen, inclusief dat van Shoebat zelf. Voor christenen en joden heilige plaatsen worden door de moslims ontwijd en beschadigd.


Hudna, Jihad en Mein Kampf

'Vredes'demonstranten dragen altijd spandoeken mee met teksten die enkel gericht zijn tegen Israël, zoals 'stop de geweldsspiraal'. Het geweld in het Midden Oosten is echter vrijwel zonder uitzondering het gevolg van valse verdragen die nooit worden nagekomen. Sterker nog, deze verdragen worden steevast als opstapjes gebruikt voor nóg meer geweld, een principe wat moslims 'Hudna' noemen.  

Hudna is een term waar alle Westerlingen van op de hoogte zouden moeten zijn. De term 'jihad' is hier al wel bekend, al strijdt men er nog steeds over of jihad slaat op de heilige oorlog tegen alles en iedereen wat niet islamitisch is, of een 'innerlijke strijd' met je eigen karakter. Dat dit laatste een tamelijk dubieuze verklaring is onderschrijft zelfs de islamofilische wetenschapper R. Firestone: 'De bron (van jihad) wordt meestal niet gegeven, en wordt in feite nergens in de canonieke verzamelingen (van de Hadith) gevonden. Alhoewel het woord 'jihad' op zich genomen 'strijd' betekent...'
  Bij het lezen van de Hadith moeten Westerlingen zich bij de jihad van Mohammed een vergelijkbare voorstelling maken als bij Hitlers 'Mein Kampf' (Mijn Strijd). Vraagt u zichzelf eens af: strijd met wat? Uiteindelijk zullen degenen die nog steeds geloven dat jihad inderdaad 'innerlijke strijd' betekent het wel gaan begrijpen. Ze hebben alleen wat meer lessen nodig om dit door te krijgen. 

Het woord Hudna moet echter eveneens goed begrepen worden. In de moslim denkwereld is Hudna een wapenstilstand die bedoeld is om een rustige periode met de vijand in te lassen, om in die tijd concessies af te dwingen, te hergroeperen, jezelf te herbewapenen en uiteindelijk op het juiste moment opnieuw aan te vallen. Gedurende de hele islamitische geschiedenis is dit het doel van het sluiten van verdragen geweest. Gebaseerd op Mohammeds eigen uitleg van Hudna kan zo'n verdrag makkelijk 10 jaar duren.


Palestijnen bedriegen Israël en hele wereld

Een voorbeeld: de Oslo vredesakkoorden tussen Israël en de Palestijnen.
Yasser Arafat maakte gebruik van Hudna toen hij zich in 1994 uitsprak voor de Oslo vredesakkoorden. Slechts één maand nadat hij deze tekende verklaarde Arafat in de moskee van Johannesburg, zich niet realiserende dat zijn toespraak werd opgenomen: 'De akkoorden zijn enkel een manier om de jihad tegen Israël mogelijk te maken.' Toen hij hier later over werd ondervraagd draaide hij zich eruit door te beweren dat hij 'jihad' in de positieve zin had bedoeld, namelijk een strijd met je negatieve innerlijke krachten. Op die manier presenteerde de voormalige Palestijnse leider zich als een jihad-vechter voor 'vrede'!

Ook Faissal Husseini, een hoge PLO-official, legde in een interview met een Egyptische krant de ware betekenis van de Oslo akkoorden uit: 'Hadden de VS en Israël zich vóór Oslo gerealiseerd dat alles wat er nog van de Palestijnse nationale beweging en de Pan-Arabische beweging over was een onbuigzaam Trojaans paard genaamd Arafat was... dan hadden ze nooit hun versterkte poorten geopend en dit paard binnen hun muren toegelaten... De Oslo akkoorden, en ieder ander verdrag, is slechts een tijdelijke procedure, enkel een stap naar iets groters....'   

'Ons uiteindelijke doel is de bevrijding van heel historisch Palestina, van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee', vervolgde hij. Dat betekent de vernietiging van heel Israël. Faissals 'Trojaans paard' is synoniem aan islams Hudna. Tussen 1993 en 2003 ging Hamas akkoord met zeven staakt-het-vurens, waarvan er niet één werd nagekomen. Het Westen moet begrijpen dat deze overeenkomsten slechts tactische manoeuvres zijn om tijd de rekken, zodat militante groeperingen sterker kunnen worden om op een later tijdstip de strijd weer aan te gaan.


Islam: vrede gaat vooraf aan oorlog

Hoewel het er nu op lijkt dat Hamas ieder vredesverdrag met Israël zal verwerpen, kunt u ervan uitgaan dat ze dit in de toekomst wel degelijk zullen accepteren. Dan zal er echter opnieuw sprake zijn van Hudna en niet van een echt vredesverdrag. Nu u als Westerling het verschil weet zult u begrijpen dat ook dit toekomstige verdrag een Trojaans paard zal zijn. Zodra het gesloten wordt dan zult u zich dit herinneren. Wat het Westen nog niet begrijpt is dat het islamisme heel systematisch en in fases werkt. Als moslims de overhand hebben dan voeren ze de gewelddadige jihad. Als ze, zoals in het Westen, nog niet de overhand hebben, wordt deze jihad gevoerd met financiële en politieke middelen.

 

Omdat moslims in Amerika en Europa niet de overhand hebben, spreken ze met u over 'vrede', terwijl ze in hun achterkamertjes Hamas en Hezbollah steunen. Het hele idee dat de islam een vreedzame religie zou zijn komt voort uit deze 'stille' fase van de jihad. Eén van de meest prominente Soenitische moslimgeestelijken, Qaradawi, predikt op conferenties in Amerika en Europa openlijk deze vorm van misleiding. Hier zijn ook video opnames van gemaakt. Tijdens één zo'n conferentie gaf Qaradawi het voorbeeld van Saladin, die in Qur'an 8:61 gevraagd wordt akkoord te gaan met vrede: 'En als ze geneigd zijn tot vrede, neig hier dan naar en vertrouw op Allah'. Qur'an 47:35 stelt vervolgens: 'En wees niet traag om vrede te roepen, zodat u de bovenhand zult hebben.'


Het verdrag van Hudaibiya

Akkoord gaan met vrede betekent in de islam dat de Ummah, of het islamitische 'rijk' of 'gebied' of 'volk', zwak is. Zodra de islam echter de overheersende macht wordt schakelt het onmiddellijk in de hoogste versnelling over in oorlogsmodus. 

Om dit concept te begrijpen moet u eens naar het verdrag van Hudaibiya kijken, een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de islam. Tijdens de vroege jaren van Mohammeds kleine, maar groeiende beweging hadden de moslims een conflict met de stam van Quraysh, die heersten over de heilige stad Mekka. Mohammed en de moslims waren uit Mekka verdreven en leefden ruwweg 320 kilometer noordelijker in Medina. De diverse Arabische stammen maakten toen al regelmatig religieuze pelgrimstochten naar de zwarte Ka'aba steen in Mekka. Omdat de Quraysh en de moslims vijanden waren en de eerste groep veel sterker was, stonden ze niet toe dat Mohammeds volgelingen deze pelgrimsreis maakten.

 

Op zekere nacht zou Mohammed een visioen van Allah hebben gehad waarin deze hem beloofde dat hij de pelgrimsreis naar Mekka zou maken. Toen hij en zijn groep echter Mekka probeerden binnen te sluipen, werden ze onderschept door Quraysh troepen. Mohammed werd vervolgens in het bijzijn van zijn eigen mannen vernederd. Tevens werd het de moslims verboden Mekka binnen te gaan. Wel boden ze hen een genereuze overeenkomst aan, die bekend is geworden als het verdrag van Hudaibiya. Beide partijen kwamen overeen elkaar 10 jaar lang niet aan te vallen. Omdat de moslims toen veruit de mindere waren van de Quraysh, was dit verdrag voor hen buitengewoon gunstig.


Mohammed: Nederlaag = overwinning

Mohammed was echter vernederd en zijn moslims schaamden zich enorm voor hem, omdat hun grote profeet zich niet had verzet en niets anders had gedaan dan te buigen en een verdrag met de vijand te sluiten. Ook waren ze gedesillusioneerd omdat Mohammed klaarblijkelijk een valse profetie van Allah aangaande de pelgrimsreis had gehad. Mohammeds reactie was echter typerend voor die van een valse profeet. Hij zei hen dat Allah nooit had beloofd dat ze al in dát jaar de pelgrimsreis zouden gaan maken, maar ergens in de toekomst.

 

Omdat zijn mannen hierover morden beweerde Mohammed de volgende dag dat hij een nieuwe openbaring van Allah had gehad, namelijk dat wat er gebeurd was eigenlijk een grote overwinning was! Dit gedrag is typerend voor moslims. Ook in onze tijd beweren ze na iedere vreselijke militaire nederlaag gewonnen te hebben. Goed voorbeeld is de oorlog tussen Hezbollah en Israël in 2006, net als de eerdere oorlogen die de Arabisch-islamitische landen tegen Israël voerden (1948, 1967, 1973) en die ze allemaal verloren.

 

Naast dat Mohammed hun vernedering dus een 'grote overwinning' noemde, openbaarde hij hen dat alle schatten, vrouwen en kinderen van de daar levende Joodse stammen binnenkort aan hen toebehoren zou. De moslims werden de 'piraten' van de woestijn. Slechts enkele weken na zijn vernedering begon Mohammed de welvarende Joodse dorpen aan te vallen. De moslims verheugden zich in alle rijkdom die ze stalen, alsmede ook de vrouwen en kinderen die ze tot hun slaven maakten. In die tijd zou Mohammed van Allah te horen hebben gekregen dat het toegestaan was deze vrouwen als seksslavinnen te gebruiken. Dit 'recht' staat nog steeds overeind in de islam en wordt nog steeds verdedigd.   


Vredesverdragen zijn voor islam slechts tijdelijk

Toen andere Arabieren zagen hoe goed de moslims het kregen, stroomden de bekeerlingen toe. De jonge islamitische religie kon als gevolg van het vredesverdrag van Hudaibiya in slechts 2 jaar tijd onstuimig doorgroeien van 1500 naar 10.000 mannen. Plotseling waren de moslims groter en machtiger geworden dan de Quraysh. Ondanks het 10-jarige vredesverdrag dat Mohammed met hen had gesloten vielen hij en zijn mannen Mekka aan en overwonnen de Quraysh. Zo werden de moslims de onbetwiste heersers in zowel Mekka als Medina.

Deze geschiedenis leert ons dat Mohammed een brutale opportunist en een Nimrodiaanse revolutionair was. Tegelijkertijd is hij HET voorbeeld voor alle huidige moslims. Een gevolg is dat moslims niet op dezelfde manier naar vredesverdragen kijken dan de meeste andere mensen. In de moslim denkwereld zijn verdragen geen bindende overeenkomsten, maar gelegenheden om onder het mom van 'vrede' sterker te worden en zich voor te bereiden op oorlog. Vergis u niet: het sluiten van vredesverdragen met ongelovigen -zoals wij Westerlingen- enkel om wille van de 'vrede' is NOOIT het uiteindelijke doel. Het enige doel van de islam is de hele wereld te overwinnen!


Arafat gaf openlijk misleiding toe

Als u niet gelooft dat mensen zó schaamteloos subversief kunnen zijn, bedenk dan nog eens dat Yasser Arafat in mei 1994 in zijn toespraak in Johannesburg openlijk sprak over de jihad om Jeruzalem te 'bevrijden'. In die tijd hadden velen vanwege de Oslo akkoorden hoop op eindelijk blijvende vrede in het Midden Oosten. Arafat, niet wetende dat zijn woorden werden opgenomen, onthulde echter de waarheid dat de Palestijnen in werkelijkheid hele andere bedoelingen hadden. De Israëliërs, die hem hadden vertrouwd, waren geschokt toen ze vernamen dat Arafat, verwijzend naar het vredesakkoord dat hij nog maar net met Israël had gesloten, had verwezen naar het verdrag van Hudaibiya

'Ik zie deze overeenkomst (met Israël) als enkel de overeenkomsten die onze profeet Mohammed sloot met de Quraysh in Mekka. De profeet had gelijk dat hij dit verdrag sloot, want het hielp hem de Quraysh te verslaan en de stad Mekka over te nemen. In dezelfde geest accepteren wij nu het vredesverdrag, maar enkel om voort te kunnen gaan op onze weg naar Jeruzalem.'


Islam: Oorlog = vrede

Ondertussen blijven Westerlingen alle moeite doen om zogenaamd 'gematigde' moslims te vinden en om hun mening te vragen. Bestaan zij eigenlijk wel? En zo ja, waar zijn dan hun Arabische websites? Hoeveel zijn er van hen, en waarom zijn hun websites alleen in het Engels? Waarom citeren ze slechts gedeeltelijk moslim jurisprudentie?

Bij een nauwkeurige studie van de islam worden twee soorten 'codes' zichtbaar. In de ene, voor het Westen bedoelde 'code' worden Koranverzen waarin wordt opgeroepen tot geweld ongeldig verklaard. Dan is er nog een andere 'code' die exclusief voor moslims is bedoeld. Moslims geloven dat imperialistische oorlogen geen agressie zijn, maar 'liefde', want in hun ogen kan alleen de islam vrede brengen. Met andere woorden: 'Wij vallen jullie land binnen voor jullie eigen bestwil!' Ja hoor, vast!

Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog ('Harb'), maar het 'brengen van moslims in het huis van vrede', het 'openen' van de wereld voor 'de vrede van de islam'. Ironisch genoeg noemt de islam zichzelf het 'huis van vrede', Dar-al-Islam, ondanks het feit dat het woord 'islam' letterlijk 'onderwerping' betekent. De niet-moslimwereld, ook degenen die echte vrede willen met de islamitische wereld, zijn in hun ogen 'Dar-al-Harb', het 'huis van oorlog'.


Christus keert terug tijdens oorlog Zion-Turkije

Islam zegt dus tegen de niet-moslimwereld: 'Omdat jullie zulke vreselijke oorlogsvoerders zijn, vallen wij jullie aan en veroveren wij jullie.' Wie zetten dus de Apocalyps in gang - christenen, of moslims? De Bijbel beschrijft dat in de laatste dagen het herstelde Israël zal vechten tegen een coalitie van landen die worden aangevoerd door Turkije en Iran. God verklaart:

Zacharia 9:13

'Ik... wek uw kinderen, o Zion, op tegen uw kinderen, o Yavan...''

In deze passage vecht Israël tegen Ionia of Yavan, dat in diverse Bijbels is vertaald met 'Griekenland'. Yavan was historisch gezien echter een provincie aan de westkust van Turkije.

Dit is cruciaal, want de context van deze passage gaat over de terugkeer van Christus.

Zacharia 9:14

'Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten...'

Christus zal dus terugkeren op het moment dat de joden ('Zion') in een oorlog met Turkije ('Yavan') zijn verwikkeld. In Ezechiël 38 lezen we dat naast Turkije ook Iran een sleutelrol zal vervullen in de eindtijd:

Ezechiel 38:5

'... ook Perzië (Iran), Ethiopië en Libië met hen, allen met schild en helm...'

Iran dreigt met de regelmaat van de klok Israël met vernietiging.

Verbazingwekkend is het feit dat ook de islam eindtijd profetieën kent waarin precies hetzelfde conflict tussen deze landen en Israël wordt voorspeld. Het grote verschil is natuurlijk dat in de islamitische versie de legers van Turkije en Iran, aangevoerd door de Mahdi, de 'goeden' zijn, en de joden, Israël, of 'Zion', de 'slechten'. Eén islamitische profetie spreekt van een leger moslims die zwarte vlaggen dragen, met daarop de tekst: 'Er is geen god buiten Allah, en Mohammed is Allahs boodschapper.' De zwarte banier is altijd de vlag van de jihad geweest.


Mahdi voert Turkije en Iran aan tegen Israël

Volgens de islam zullen de legers vanuit Iran naar Israël optrekken en Jeruzalem voor de Mahdi veroveren, waarna deze vanaf de Tempelberg in Jeruzalem over de hele wereld zal regeren. De moslimgeestelijke al-Wahabi schrijft dat 'de laatste slag gevoerd zal worden door moslim getrouwen die op de rug van paarden zullen rijden en zwarte banieren zullen dragen. Ze zullen aan de oostoever van de rivier de Jordaan staan en daar een oorlog voeren zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt. De echte messias, de islamitische Mahdi, zal Europa verslaan en dit leger van Seljuks (Turken) aanvoeren. Hij zal vanuit Jeruzalem het leiderschap over de wereld krijgen, want Mekka zal dan vernietigd zijn.'

Het imperium van de Seljuken ging vooraf aan het Ottomaanse Rijk, en bestreek het gebied van Turkije, (noordelijk) Iran, Syrië, Irak en delen van de Kaukasus, zoals Azerbeidjan. Veel moslimgeestelijken geloven dat de Mahdi een leger van Turken zal aanvoeren en Israël zal verslaan. 'De Hadith geeft aan dat zwarte vlagen uit het gebied van Khorasan (Iran) zullen aangeven dat de verschijning van de Mahdi nabij is', aldus de zogenaamd gematigde sjeik Kabbani. Khorasan bevindt zich in hedendaags Iran, en sommige moslimgeestelijken hebben verklaard dat als er letterlijk zwarte vlaggen te zien zijn in dit centraal Aziatische gebied, de verschijning van de Mahdi inderdaad zeer nabij is.

Ziet u hoe al die 'toevalligheden' zich maar blijven opstapelen? Bij God bestaat er echter niet zoiets als toeval, noch ongelukken en gelukkig ook geen verrassingen. De Bijbel profeteerde al duizenden jaren geleden dat de Antichrist een leger van Turken en Iraniërs zal aanvoeren tegen Israël, en de islam verwacht precies hetzelfde!

* Nogmaals: alle Koran- en Hadith teksten zijn door Walid Shoebat rechtstreeks uit het Arabisch vertaald, waardoor deze vaak een geheel andere betekenis krijgen dan in de speciaal voor het Westen aangepaste en 'zachter' gemaakte versies!

 

Wordt vervolgd in deel 7 van 13Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net