Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 7 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Slechts weinig christelijke uitleggers zijn zich ervan bewust dat de zwarte steen die uit de hemel zou zijn gevallen, en die door moslims wordt aanbeden, letterlijk in de Bijbel wordt genoemd.

 

(Aantekening)
In de Bijbel staat geschreven hoe de volgelingen van de komende Antichrist zullen buigen voor het 'beeld' van het Beest. Hierbij moeten we allerlei overdreven sprookjes op het christelijke internet, waarin deze profetie steevast letterlijk wordt verklaard, links laten liggen. Door dit soort science fiction achtige verhaaltjes verwachten veel christenen een letterlijk standbeeld, een soort robot die kan spreken en waar iedereen voor zal moeten buigen. Als naar de context van andere Bijbelse eindtijd profetieën wordt gekeken komt er echter een geheel andere verklaring voor de identiteit van dit 'beeld' naar voren.


Opbenbaring 13:15

'En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.'
 
In het christendom wordt heel vaak de fout gemaakt letterlijke Bijbelse profetieën allegorisch te verklaren (zoals de vervangingstheologie het letterlijke herstel van Israël foutief toepast op de kerk) en allegorisch bedoelde profetieën juist letterlijk uit te leggen. Hierdoor is op veel gebieden een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken ontstaan. Profetieën en passages die duidelijk allegorisch zijn moeten dan ook allegorisch verklaard worden, en niet letterlijk, iets dat nog steeds zeer vaak gebeurt, met als gevolg dat er allerlei absurde eindtijd-varianten op christelijke websites te lezen zijn.

 
Het herleefde rijk van het Beest

Bij het bestuderen van de Bijbel moeten we alle relevante profetieën nauwkeurig bestuderen, en daarbij vooral de Bijbel zichzelf laten verklaren. Hoe moet de bovenstaande tekst uit Openbaring dan wél worden uitgelegd? Uit de context blijkt dat het eerder genoemde rijk van het Beest, dat de dodelijke hoofdwond heeft opgelopen, opnieuw tot leven zal komen. Het gaat hier dus niet om een individueel persoon, maar om een imperium.

De Bijbel geeft uitvoerige informatie om dit concept van een herleefd imperium en het 'beeld' van het Beest op de juiste manier te interpreteren. Als we in de Bijbel gaan zoeken hoe het woord 'beeld' (Engelse KJV: image, dus niet 'statue'= (stand)beeld) wordt gebruikt, dan kan er nauwkeurig inzicht worden verkregen in waar deze passage werkelijk over gaat. Er zijn meerdere aspecten aan de betekenis van het woord 'beeld (/image)'. Zo is het in de Bijbel een religieus of nationaal symbool dat bijvoorbeeld betrekking heeft op de Tempel:

Hosea 3:4

'Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen (KJV: image), zonder efod of terafim.'

Toen het koninkrijk Israël en de Tempel werden vernietigd raakte het volk alles kwijt, waaronder het gecentraliseerde nationale religieuze systeem. Daarmee verloor Israël zijn nationale symbolen: de ark van het Verbond, de menorah en de andere Tempel attributen.

De islam heeft ook een tempel, namelijk voor Allah: de Ka'aba, met daarin de zwarte steen. Jehova's Tempel in Jeruzalem, met alle attributen, waren een schaduw van grotere, toekomstige zaken: de komst van de Messias. Daarentegen zijn Allahs tempel en de zwarte steen juist een schaduw van de komst van de Antichrist, van Satan.

Een 'beeld' kan in de Bijbel ook slaan op een afgod of een 'medium' dat een levend wezen vertegenwoordigt. Zo richtte koning Nebukadnessar voor zichzelf een enorme afgod op, een beeld van zichzelf, waar iedereen verplicht voor moest buigen. Dit is een duidelijk voorbeeld van afgoderij, wat eveneens heel goed toe te passen is op Satan, die in de Bijbel ook Baäl, Bel of Beëlzebub wordt genoemd. Beelden van Baäl fungeerden als een medium, als een representatie van de aanbidding van Satan.


Efeziërs aanbaden zwarte steen uit de hemel

Zo'n 'beeld' is echter beslist niet beperkt tot een standbeeld, maar kan net zo goed een steen zijn, zoals de zwarte meteorietsteen in Mekka. De Bijbel zelf geeft hier een heel goed voorbeeld van:

Handelingen 19:35

'Maar de secretaris van de stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zeide: Mannen van Efeze! Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis (KJV: godin Diana) en van het beeld (image), dat uit de hemel is gevallen?'
 
Het 'beeld' van Diana dat in Efeze werd aanbeden was geen standbeeld, maar een zwarte steen. Deze 'beelden' zijn volgens de Bijbel allen een symbool van Satansaanbidding:

1 Korinthiërs 10:19-20

'Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten (KJV: devils, SV: duivelen, NBV: demonen) en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.'


De islamitische Jezus vs. de Gideon-Messias

Satan verzint afgoden als vertegenwoordigers van hemzelf, totdat hij zelf naar de Aarde komt en zichzelf in menselijke vorm als de Antichrist presenteert, om vervolgens ieder 'beeld' dat Jehova vertegenwoordigt, te vernietigen. Daarom willen moslims vooral joodse en christelijke symbolen verwoesten. De reden hiervoor is dat de islam zowel het judaïsme als het christendom totaal wil vernietigen. Volgens de islamitische traditie zal Jezus bij zijn terugkomst niet enkel christenen overhalen zich te bekeren tot de islam, maar vooral het hele christendom zelf vernietigen. De islamitische Jezus zal bij zijn terugkomst 'het kruis verbreken, varkens doden, en Jizyah afschaffen. Allah zal alle religies doen vergaan, behalve de islam'.

Daar waar de islam beweert dat Jezus zal terugkeren om alle symbolen van het christendom te verdelgen, zijn er in de Bijbel -zoals in Psalm 83 en Richteren 8:21- belangrijke parallellen te vinden waarin Jezus juist de symbolen van de islam zal vernietigen. In de psalmen 82 en 83 wordt een oorlog voorzegd tussen de Messias en de Antichrist. De 'Gideon-Messias', de oorlog-Messias, zal uit de hemel afdalen om een hele belangrijke taak uit te voeren, namelijk het redden van Israël:

Psalm 83:10-13

'Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, die zeiden: wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods' (SV: woningen Gods, NBV: het land waar God zijn woning heeft).

 
Maansikkel-cultus al in Bijbel genoemd

Na het opnoemen van een lijst van moslimlanden die in de eindtijd een alliantie zullen vormen om Israël te vernietigen, zegt de psalmist dat hun edelen als Zeba(c)h en Salmunna zullen worden. Wat gebeurde er eigenlijk met Zebah en Salmunna? Het antwoord staat in Richteren:

Richteren 8:21

'Toen zeiden Zebach en Salmunna: Sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen.'
 
Later staat in vers 26 dat de Midjanieten dezelfde maantjes rond hun nekken droegen. Nadat Gideon alle maantjes van de gedode koningen en van de kamelen afpakte, smolt hij het goud om. Zoals we in een eerder deel al zagen is ook Gideon een beeld van de komende Messias, net zoals het verhaal van David en Goliath een parallel is voor de toekomstige strijd tussen Christus en de Antichrist, die de God van Israël bespot, en waarvan God zegt:


Jeremia 50:31
NBG/SV/NBV

'Zie, Ik zál u, gij trotse! spreekt de Heere, de HEERE der heerscharen; want de dag dat ik je straf is nu gekomen.'
 
David lanceerde, als een voorloper van moderne precisie bommen, een steen in het voorhoofd van Goliath. Dat is ook wat er zal gebeuren met Babylon en de Antichrist:

Jeremia 50:9

'Want Ik breng grote volken samen en vuur ze aan om tegen Babel op te trekken. Ze komen uit het noorden, belegeren haar, ze wordt door hen veroverd. Ze hebben uitmuntende schutters, hun pijlen treffen altijd doel' (NBV, 'de stad' vervangen door 'haar', komt nl. niet in andere vertalingen voor).

Dit zijn moderne precisie-bombardementen; geen enkele raket zal zijn doel missen. Bel, de maangod, zal vernietigd worden, en samen met hem alle maansikkel afgoden en attributen:


Jeremia 50:2 SV

'Bel is beschaamd, Meródach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd!'

Bel of Baäl, de cultus van de maansikkel, zal eindelijk worden vernietigd. Hoewel moslims het ontkennen zijn er talloze verbanden met deze in de Bijbel genoemde cultus. Bel werd sowieso altijd al gesymboliseerd door de maansikkel. In Richteren 8:21 is het gebruikte woord voor 'maantjes' saharon, wat letterlijk maansikkel betekent. Dit woord stamt af van het woord sahar, dat in Jesaja 14 wordt gebruikt om Satan mee aan te duiden (Hilal-bel-Sahar). Zelfs het woord Hilal, of heylal, wordt in de KJV Bijbel vertaald met Lucifer. De volledige frase betekent 'morgenster / maansikkel', hét symbool van de islam.

Moslims ontkennen dat ze Baäl aanbidden, maar ze kunnen dus niet ontkennen dat hun symbolen van deze oude Baälsaanbidding afstammen. De in de Bijbel gebruikte symbolen voor Satan en het symbool van de islam zijn dan ook identiek. Dit is van groot belang en verschaft ons een zeer helder geestelijk inzicht in de oorsprong van de islam en de religie van de Antichrist. De oude vijanden van Israël aanbaden een god die werd gesymboliseerd door het beeld van de maansikkel. Tot op dag van vandaag is dit nog steeds het geval.


Allah = maangod Bel, Baäl

Daarnaast wijst al het bewijs erop dat Allah enkel een andere naam is voor Bel of Baäl, wat 'heer' betekent, en tevens een titel of referentie is naar de Babylonische maangod. De Romeinen aanbaden dezelfde god, net als de Grieken, die Gog (Gygez) aanbaden, een oorlogsgod die 'Men' (Maan) werd genoemd. Dit is tevens de god die Abraham afzwoer in ruil voor Jehovah, de enige ware God. Daarom is het geen verrassing dat Jezus Satan ook 'Beëlzebub' (of Baäl-Zebub) noemde (Mat.12). In de Hastings encyclopedie voor religie en ethiek wordt bevestigd dat de Arabische naam voor Allah samenhangt met Baäl:
 
'Allah is een pre-islamitische naam... die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel.' Gideon werd Jeru-bel genoemd, degene die streed tegen de maangod. Gideon was een type van de Strijder-Messias. Hij vocht tegen Bel / Baäl, en zo zal ook Christus, de ultieme 'Jeru-Bel', Baäl in het vlees bevechten en diens kop vermorzelen, waarmee de belofte van Genesis 3:15 in vervulling zal gaan.

Professor Jeffrey, professor islamitische studies aan de Universiteit van Columbia en één van 's werelds meest gezaghebbende wetenschappers aangaande de islam, schrijft dat 'de naam Allah, en diens vrouwelijk vorm Allat, alom bekend waren in het pre-islamitische Arabië, en ook werd gevonden in inscripties die in Noord Afrika werden ontdekt... Allah is een pre-islamitische naam die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel.' Bel betekent 'heer' en is een referentie naar en een titel van de maangod Sin.

 
Het beeld dat uit de hemel viel

Het belangrijkste afgodsbeeld van de islam, de zwarte steen en de verering hiervan, bestaat al sinds mensenheugenis. Ondanks de duidelijke overeenkomsten zijn er maar weinig profetie uitleggers die het verband leggen met waar al in het Bijbelboek Handelingen over gesproken wordt:


Handelingen 19:35

'Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis (godin Diana) en van het beeld (image), dat uit de hemel is gevallen?'

Dit 'beeld' van Artemis vertoont verbijsterend veel overeenkomsten met de zwarte steen in Mekka, waar volgens Allah alle 1,3 miljard moslims tijdens hun 5 dagelijkse gebeden minstens 17 keer voor moeten buigen.
 
Johannes van Damascus, die leefde in de tijd van de opkomst van de islam, diende aan het hof van de Kalief en was daarom heel goed bekend met de eerste 'geboorte'jaren van de islam. In zijn boek 'Aangaande Ketterij' schreef hij: 'Dit waren dus afgodenaanbidders die de morgenster en Aphrodite vereerden, die zij in hun eigen taal trouwens ook Akbar noemden, dat 'groot' betekent.' Het verband tussen de islam en Aphrodite is duidelijk hoorbaar in de moslimkreet 'Allahu Akbar!'. Aphrodite is feitelijk 'Allat', de vrouwelijke stam van 'Allah'. Ook de Griekse historicus Herodotus schreef in de 5e eeuw dat 'Allat' dezelfde is als 'Aphrodite': 'De Assyriërs noemende Aphrodite Mylitta, de Arabieren Alilat.'

De pre-islamitische Arabieren geloofden dat Allat in de Ka'aba verbleef. Ze hadden in het heiligdom ook een afgods'beeld' voor haar. 'De Quraysh, net zoals alle Arabieren, hadden de gewoonte Alla-t te vereren. Ze hadden ook het gebruik hun kinderen naar haar te vernoemen, zoals Zayd-Alla-t en Taym-Alla-t.' Dit soort vernoemingen worden zelfs door de Bijbel bevestigd. De naam Sanballat (Neh.2:19) is een afgeleide van twee woorden: Sin (de maangod), en Allat (Aprhodite), het vrouwelijke woord voor Allah en één van zijn drie dochters. Dergelijke namen bestonden reeds lang vóór de komst van Mohammed, wiens vader overigens Abd-Allah (modern: Abdullah) heette, wat 'slaaf van Allah', de maangod, betekent.
 
Sanballat viel het volk Israël lastig toen ze de Tempel probeerden te herbouwen. Vandaag de dag is er niets veranderd; dezelfde mensen met in de basis dezelfde religie hebben het nog steeds op Israël voorzien, en zijn het belangrijkste obstakel voor de herbouw van de Tempel.


Ster uit de hemel is geen object, maar een persoon

Maar hoe zit het nu precies met de verering van de meteoriet-steen in Mekka? Waar heeft dat 'beeld' nu eigenlijk betrekking op, en waarschuwt de Bijbel ons daar wellicht voor? Ja, de Bijbel is hier zelfs glashelder over. Jehova wil dat wij dieper op de materie ingaan. In Openbaring 8 en 9 staat dat het beeld van Lucifer, Satan, aanbeden moet worden. Hij is een ster die uit de hemel is gevallen:


Opbenbaring 9:1

'En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en hij kreeg de sleutel van de put des afgronds'

(KJV & NBV hebben correct 'hij' en niet 'haar', alhoewel dat voor de betekenis verder geen verschil uitmaakt).

Deze 'hij' kan dus géén object zijn, geen letterlijke ster. Het is Satan zelf, een levend wezen. 'Hij' werd uit de hemel geworpen, zoals beschreven is in Jesaja 14 en Openbaring 8:10. Het belangrijke vers in de Koran waarin Allah wordt omschreven komt perfect overeen met de beschrijving van Satan in Jesaja 14, waarin deze Lucifer, de drager des lichts wordt genoemd. In Allah wordt Allah eveneens als 'licht', 'lamp' of 'fakkel' omschreven: 'Allah is het licht van de hemelen en de aarde; zijn licht is te vergelijken met een nis met daarin een lamp, en de lamp is in een glas, (en) het glas is als een helder stralende ster' (Qur'an 24:35-36*).

Vergelijk dit eens met Openbaring 8:

Openbaring 8:10

'En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel (KJV: lamp), uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.'

Bedenk dat tijdens de opkomst van het laatste, achtste wereldrijk, een islamitisch imperium, één derde van de wereldbevolking gedood zal worden. Satan, de vernietiger, zal op de mensheid worden losgelaten en een 'berg' of rijk aanvoeren dat één derde van de mensheid zal uitroeien.


Zwarte steen Mekka is het beeld van het Beest

Volgens de islam is de zwarte steen in Mekka uit de hemelen gevallen, net zoals de zwarte steen van Aphrodite. Deze zwarte steen in Mekka is een duidelijk symbool van Satan. Dit Satanische 'beeld', dat gecreëerd wordt door het Beest in Openbaring 13:15 en kan 'spreken', zal ervoor zorgen dat iedereen die het niet aanbidt, gedood zal worden. Dit gegeven komt ook in de islam voor: 'Allah zal de steen (de zwarte steen) op de Dag des Oordeels opwekken, en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong waarmee het praat, en het zal getuige zijn voor allen die het in waarheid hebben aangeraakt.'

In de islam is de zwarte steen zelfs de 'verlosser' van de moslims: 'Vele jaren geleden was de Zwarte Steen witter dan melk; pas later werd deze zwart, omdat het de zonden van degenen die het aanraakten absorbeerde.' Het blijft echter niet bij deze godslastering. De zwarte steen, het beeld van Satan, de gevallen ster, die probeert de plaats van Christus, de Grote Verlosser, in te nemen, wordt door Mohammed -de zoon des verderfs- 'Yameen Allah' genoemd, oftewel 'de rechterhand van Allah', waarmee hij zijn dienstknechten aanraakt. 'Het is de zichtbare rechterhand van de onzichtbare Allah', zelfs de 'shekinah glorie' die in alle gelovigen woont.


Omcirkelen afgodsbeeld in Bijbel genoemd

Het aanbidden en zeven maal omcirkelen van deze steen reinigt volgens de islam de moslim van al zijn begane zonden. De verering van Satan door het omcirkelen van een afgodsbeeld staat zelfs in de Bijbel, maar wordt slechts zelden door Westerse Bijbel uitleggers begrepen.


Ezechiël 31:3-4

'Zie, de Assyriër (Oud Testamentische benaming van de Antichrist, Satan in het vlees), was een ceder in Libanon, met schone takken, en met een schaduwrijk kleed, een man van formaat; en zijn top reikte tot in de wolken (/was tussen de dikke takken). De wateren (volken) maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog, met zijn stromen (rivieren = mensen) rondom de plaats waar hij geplant was, en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds (alle landen ter wereld)'. (Ez.31:3-4, KJV vertaald, deels SV/NBG/NBV).

Passen we hetgeen we zojuist hebben gezien toe op Satan, de prachtige engel die gekleed is in mooie kleren, de engel met een hoge status ('top'), die 'groot' werd gemaakt door mensen en volken uit vele landen. Hij kwam op uit de onderwereld en zorgde ervoor dat enorme mensenmassa's rond zijn afgodsbeeld cirkelen en hem vereren. Dit is precies wat de moslim Hadj inhoudt, die moslims ieder jaar maken om van de 'rechterhand' van Allah, de zwarte steen, vergeving te krijgen voor hun zonden. Uit heel de wereld komen ze naar Mekka, naar de Ka'aba, en stromen erom heen.


Jeremia 51:44
NBV/SV/NBG/KJV

'Ik zal Bel, de god van Babel (/Babylon), straffen. Ik dwing hem heel zijn prooi weer uit te braken, en de heidenen (/volken) zullen niet meer naar hem toestromen; zelfs de muur van Babel zal vallen'.

Het huis van Jehova vs. het huis van Satan.
Kortom, de volken zullen niet meer naar Babylon stromen, en Bel / Baäl, zal beschaamd staan. Niet langer zullen de (moslim)volken in Mekka samenkomen om Satan te aanbidden. Deze straf ligt niet in de geschiedenis, maar verwijst naar Jeruzalem en de invasie van de Tempelberg:


Jeremia 51:51

'...want vreemdelingen zijn gekomen in de heiligdommen van het huis des HEREN'.

In de eindtijd zullen er dan ook twee recht tegenover elkaar staande 'huizen' zijn: het ene huis zal gewijd zijn aan Jehova, en het andere aan Satan.

Wordt vervolgd in deel 8


* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net