Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 8 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten... een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand (/arm) of op hun voorhoofd...' (Opb.13:16)


(Aantekening)
In deze tijd van ongekende technologische vooruitgang zijn er nogal wat christenen die geloven dat het niet lang meer duurt voordat alle mensen verplicht worden een geïmplanteerde microchip of een onzichtbare barcode tatoeage op hun rechterhand of voorhoofd te accepteren. Velen zijn ervan overtuigd dat iedere uithoek van deze wereld met deze moderne technieken zal worden bereikt omdat dit in de Bijbel zou worden voorzegd. Er is echter een andere, meer logische verklaring voor het in Openbaring 13 omschreven beruchte 'teken van het beest'.
Het 'teken van het beest' staat volgens Openbaring 13:17 gelijk met de NAAM van het Beest. Ten eerste moeten we goed begrijpen dat in de Bijbel een 'naam' niet altijd een letterlijke naam is zoals wij in het Westen kennen en begrijpen. In de Bijbel is iemands naam een referentie naar de aard, het karakter en de opdracht / missie van degene die deze naam draagt. Het hoeft niet persé om een letterlijke naam te gaan zoals in het Westen gebruikelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende omschrijvingen van Jezus:


Opbenbaring 19:13

'En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods'


Opbenbaring 19:16

'En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren'

Daarnaast is er de bekende passage in het evangelie van Mattëus, afkomstig uit de profetie van Jesaja:


Mattheüs 1:23

'... en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.'

In al deze passages zijn de namen die aan Jezus worden gegeven nooit letterlijke namen. Stel dat we letterlijk aan de profetie van Jesaja zouden vasthouden, dan hadden we Jezus niet Yeshua maar 'Immanuël' moeten noemen. Jozef en Maria noemden de Messias echter niet Immanuël en Jezus' vrienden noemden hem niet 'het Woord Gods'. Natuurlijk niet, want dit zijn enkel titels en omschrijvingen die specifiek verwijzen naar de aard en het karakter van Jezus; titels en omschrijvingen die in dit geval een 'belijdenis' zijn van het geloof in de Messias. Immers: wij geloven dat Hij Immanuël is, dat God in Hem met ons is.


Jesaja 9:5

'Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

Deze namen bewijzen dat Jezus de vleesgeworden God is, Die voor onze redding uit de hemel afdaalde en in Maria verwekt werd door de heilige Geest. Hij is het 'Woord dat vlees is geworden' en dat 'onder ons heeft gewoond' (Joh.1:14). Kortom, Zijn namen zijn een geloofsbelijdenis, een dogma en de bevestiging van de leer van de Drie-eenheid. Het beest wil groter zijn dan God. Kijken we op vergelijkbare wijze naar de naam van het beest dan zien we dat deze de naam van 'godslastering' (Opb.13:1) wordt genoemd. Bijbels gesproken is godslastering een anti-Jahweh of anti-Christus 'belijdenis', waarbij aan het beest Messias-kenmerken worden toegedicht, de heilige Geest wordt gelasterd en zowel het Kruis, het Woord, als de Drie-Eenheid worden ontkend. Satan maakte zich aan godslastering schuldig toen hij verklaarde:


Jesaja 14:14

'ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden'

De duivel heeft altijd als God willen zijn en wil als gelijkwaardig of zelfs groter dan Jahweh worden beschouwd. In de islam wordt de naam van Allah altijd in verband gebracht met de verklaring 'de allerhoogste'.

De naam van het beest is in Openbaring 13 echter niet enkel een godslasterlijke naam, maar DE godslasterlijke naam. Het is dus meest godslasterlijke naam van alle. Het beest beweert namelijk eigenschappen te bezitten die alleen aan Jahweh, de God van de Bijbel, kunnen worden toegeschreven. De 'naam van het beest' is daarom een verklaring van het gelijkwaardig of groter willen zijn dan God en de Messias. Bij de naam van het beest behoort dan ook een bepaalde doctrine, een leer en een bepaalde 'taal' waarin iemand anders bóven Jahweh wordt gesteld en vereerd.Belijdenis islam = ultieme godslastering in Bijbel.

Behalve de Drie-Eenheid ontkent de islam ook de Goddelijke incarnatie van Jezus Christus als zijnde de Zoon van God. Tevens ontkennen moslims zijn sterven aan het Kruis en zijn wederopstanding. De islam heeft zijn anti-Jahweh en anti-Christus theologie zelfs in een specifieke geloofs'formule' of geloofsbelijdenis gevat. Dit is de Shahadatan, de belangrijkste pilaar van de islam. In het Arabisch luidt deze: La ilaha il Allah, Muhammadan Rasul-Allah, oftewel 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de door Allah gezondene'. De islam beweert dus dat Allah de enige ware god is en dat Mohammed zijn (laatste) boodschapper is.

Deze beide elementen vervullen perfect, beter dan welke geloofsbelijdenis dan ook, de Bijbelse omschrijvingen van DE grootste godslastering. Ten eerste beweert de islam dat een andere god dan Jahweh de enige ware god is. Ten tweede wordt Mohammed de positie gegeven die alleen Jezus de Messias kan vervullen. Moslims omschrijven Mohammed als 'de perfecte mens', 'een genade voor de hele mensheid', 'de grootste van alle door God gezondenen', 'de genezer', 'de redder', 'de verlosser', 'de prins', 'de eerste', 'de laatste', 'de boodschapper van de (veld)slag der laatste dagen' en 'de geprezene'.

'De geprezene' is absoluut geen omschrijving die op een gewoon mens van toepassing kan zijn, maar een uitdrukking die alleen aan God toebehoort. Ondanks de essentiële godslasterlijke aard van de Shahadatan wordt deze iedere moslim al vanaf de geboorte ingeprent. Het is de woordelijke uitdrukking van het zichtbare teken dat iemand tot de islam behoort. Volgens de Bijbelse theologie is de Shahadatan echter de meest godslasterlijke verklaring ooit.

Daarom verwijzen in de Bijbel het teken, de naam, het getal én het beeld van het beest naar de onderwerping aan het beest:


Openbaring 14:9-12

'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.'


Teken van het beest is bewuste keuze tegen Christus

Het teken van het beest is dan ook het symbool of het teken waarmee het komende koninkrijk van het beest zal worden aangeduid. Door het dragen van dit teken zullen mensen zich identificeren met het koninkrijk van het beest en met de regels en waarden van het anti-christelijke geloofssysteem van dit koninkrijk. Het 'teken van het beest' krijgt iemand dan ook niet per ongeluk of toevallig. Het is juist een uiterlijk merkteken van innerlijke overgave en onderwerping aan het beest, een teken waar men bewust voor moet kiezen.

De Bijbel maakt ondubbelzinnig duidelijk dat iedereen die ervoor kiest dit teken te dragen of te ontvangen de eeuwigheid in de hel zal moeten doorbrengen. Iemand kan het teken van het beest niet ontvangen zonder expliciet Christus te ontkennen. Bijbels gesproken is namelijk alleen het ontkennen of verwerpen van Christus en het evangelie de reden waarom een persoon in de hel zal worden geworpen. Triest genoeg zijn er mensen die, hoewel ze geen enkele ruimte in hun leven voor Christus hebben, zweren dat ze nooit en te nimmer het teken van het beest zullen accepteren.

Het teken van het beest is echter geen 'achterdeurtje' dat door Satan wordt gebruikt om heimelijk Gods wetten en de Bijbelse gerechtigheid te ontduiken en bij wijze van spreken zoveel mogelijk mensen de hel in te 'lokken' zonder dat ze dit beseffen. Toch zijn er veel mensen die denken dat het teken van het beest inderdaad op deze manier zal worden opgedrongen en ingevoerd. Het ontvangen van het teken van het beest gaat echter gepaard met de gewillige acceptatie van en identificatie met de specifieke anti-Jahweh en anti-Christus theologie.


Het teken: symbool van slavernij

Het Griekse woord Charagma, dat in de Bijbel wordt gebruikt voor het 'teken', betekent 'stempel, een ingeprent (merk)teken'. Een volgeling van de antichrist zal dus iets dragen met daarop een speciaal stempel of teken wat om de arm of het voorhoofd wordt bevestigd. In de tijd van Johannes werd het woord charagma vooral gebruikt voor slaven en verwees het naar een 'symbool' of 'embleem' van dienstbaarheid, van slavernij. Het teken van het beest is dus een symbool dat staat voor slavernij, voor het feit dat iemand een meester toebehoort. Volgelingen gebruiken het symbool om hun trouw en verbondenheid aan deze meester te laten zien.

Dit is heel goed toe te passen op de islam, aangezien moslims volgens de islamitische theologie 'slaven van Allah' zijn. Islam is de religie van onderwerping. Islams volgelingen hebben de keuze om het embleem van hun religie om hun voorhoofd of om hun arm te dragen. Westerse Bijbelanalisten denken dat het teken op (of in) de rechterhand zal worden geplaatst. Het Griekse woord Dexios -vertaald met hand'- kan echter ook met 'de rechterkant' of 'rechterarm' of 'rechter schouder' worden vertaald.


De naam van het beest: Allah

Verbazingwekkend genoeg is dit symbool of embleem -precies zoals de Bijbel voorzegd heeft- een gebod van de profeet Mohammed zelf:

'Allah zal op de dag des oordeels een man van mijn volk boven de hele schepping stellen. Voor hem zullen 99 lijsten met zijn zonden worden gelegd. Iedere lijst is zo lang als het oog kan zien. Dan zal hem gevraagd worden 'Ontken je één van deze (zonden)?' Dan zegt hij 'Nee, o heer'. Dan wordt hem gevraagd: 'Heb je enige verontschuldiging?' Hij antwoordt: 'Nee, heer'. Dan wordt hem gezegd: 'Je hebt één goede daad verricht, en daarom zal er geen veroordeling voor je zijn.' Dan wordt er een symbool/embleem getoond met daarop de woorden 'Geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper'. Dan wordt hem gevraagd zijn daden te tonen. Hij vraagt 'O heer, wat is dit teken bij deze lijsten?' Hem wordt verteld 'Je zal niet veroordeeld worden. De daden worden in de ene hand en het teken in de andere hand gelegd. Dan zullen de lijsten gaan zweven en zal het embleem (het teken) zwaarder wegen dan de lijsten.' (Tirmuthi 2639)

Samengevat: De naam van het beest zal uit verschillende variaties op de naam van Allah bestaan en om de rechterarm of om het voorhoofd worden gedragen, als teken van onderwerping aan deze vreemde god. Vanuit Bijbels oogpunt is de Shahadatan de ultieme godslastering. Deze banden worden door veel moslims om hun hoofden en armen gedragen en vervullen dus naadloos de Bijbelse profetieën over het 'teken van het beest'.


Moslims krijgen teken van het beest uit de aarde

En mocht u nog twijfelen: zelfs het gedeelte in de Bijbel waar over het teken van het beest op het voorhoofd of de arm wordt gesproken kan worden teruggevonden in zowel de Koran als de Hadith. Ook de islam kent namelijk een 'beest uit de aarde', zoals dat in Openbaring 13:11 wordt beschreven. Terwijl in de Bijbel dit beest kwaadaardig is, krijgt hij in de Koran juist de heilige opdracht om de islam te doen herleven en alle ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te markeren! In de islamitische traditie zal dit beest in de laatste dagen op aarde verschijnen: 'En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.' (Qur'an 27:82*)

Ook de Hadith verklaart dat 'de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.'

Ziet u hoe Satan voor moslims alles omgekeerd heeft? Het beest dat uit de Aarde komt en volgens de Bijbel kwaadaardig is, zal volgens de islam juist een teken aan de voorhoofden van alle ware moslimgelovigen aanbrengen. Moslims willen juist dit teken van het beest ontvangen! Niet zo vreemd, want volgens de islamitische traditie komt dit beest uit Mekka: 'De profeet nam mij mee naar een plek in de woestijn, bij Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest zal uit deze plaats verrijzen. Het was een heel klein gebied.'


De 'hoer': Niet het Vaticaan en ook niet de VS

Zoals de religie van de eindtijd uit Mekka is voortgekomen leert de islam dus dat 'het beest' eveneens uit Mekka zal verrijzen. In de Bijbel wordt Johannes niet voor niets door een engel naar de woestijn meegenomen om daar deze 'vrouw', deze 'hoer' op 'het beest' te aanschouwen, die dus naar alle waarschijnlijkheid uit de woestijn van Arabië zal komen.

Jarenlang hebben veel kerken geleerd dat de in Openbaring genoemde hoer de Rooms Katholieke Kerk is, het Vaticaan. Inmiddels zijn de meeste Westerse Bijbeluitleggers hier echter vanaf gestapt, en terecht. Toch wisten ze nog niet met een goed en aannemelijk alternatief te komen. Een veelgehoorde moderne uitleg is dat de hoer een soort politiek geaarde wereldgodsdienst is waarin alle grote religies in verenigd zullen worden. Noch Rome, noch een verenigde wereldreligie voldoen echter aan de talloze Bijbelse omschrijvingen van de 'hoer'.

De hoer moet namelijk banden hebben met Arabië, niet met Rome, New York of enig ander land.


Jesaja 21:9

'Babylon is gevallen, is gevallen'


Exact dezelfde aankondiging vinden we terug in Openbaring 18:1-2. Overigens gaat deze profetie niet over het huidige Irak (de locatie de oude stad Babylon), maar over het mysterie Babylon. Het oude Babylonische rijk was slechts een voorafschaduwing van het Babylon in de eindtijd. De namen die in deze profetie worden gebruikt liggen allen in Arabië! 'De Godsspraak (lett.'last') over Dumah.' 'De Godsspraak tegen Arabië' (vs.13). 'zo zal de heerlijkheid van Kedar ten ondergaan'. Dumah en Kedar (of Kidar) liggen in Arabië.


Babylon is een woestijn temidden van zeeën

Alle locaties die in Jesaja 21 worden genoemd bevinden zich in de woestijn van (Saudi) Arabië, het gebied dat in Openbaring 17 wordt genoemd en omringd is door 'vele wateren'. In vers 1 staat letterlijk 'De Godsspraak over de woestijn aan de zee', een woestijn temidden van zeeën en oceanen. Alle Arabieren noemen Arabië dan ook Al-Jazeera Arabiya, letterlijk 'het woestijn eiland' of 'de woestijn aan de zee'.

Er wordt heel veel gegist naar de identiteit van het 'mysterie Babylon'. De één zegt dat het de Verenigde Staten zijn en een ander houdt het toch op het Vaticaan. Niet één van deze versies wordt echter door Bijbelteksten ondersteund. Veel uitleggers vormen en kneden de Bijbel echter op zo'n manier zodat deze hun eigen versie en uitleg lijkt te ondersteunen. Glasheldere teksten zoals in Jesaja 21 -er staat immers duidelijk 'een woestijn aan de zee'- worden hierbij gemakshalve 'vergeten' of bewust weggelaten. Dit zijn niet de rivieren Tigris en Eufraat in Irak, maar een letterlijke woestijn die omgeven wordt door wateren: de Perzische Golf, de Rode Zee en de Indische Oceaan (de kusten van Jemen en Oman).

'De zee' zou ook een verwijzing kunnen zijn naar een virtuele 'oceaan' van enorme 'verdoemde' zandvlakten. De kameel wordt niet voor niets het 'schip' van de woestijn genoemd, vaak het enige bruikbare vervoermiddel om de 'zee van zand' over te steken.

Messias strijdt tegen Arabië

Sommigen zouden kunnen zeggen dat de context van Jesaja 21 enkel historisch is en bijvoorbeeld slaat op de Babylonische invasie. De meerdere verwijzingen in Jesaja naar Kedar, Temah, Dedan en Dumah zijn echter moeilijk te negeren. Dumah ligt bij Medina in Saudi Arabië en wordt tegenwoordig Al Jandal* (*onduidelijk) genoemd. Dumah, één van de zonen van Ismaël, wordt in Jesaja 21:11 in verband gebracht met Edom en Seir. Kedar (/Kidar), één van Ismaëls zonen, is de lijn waar Mohammed van afstamt. Daarom is het waarschijnlijk dat met de in vers 16 genoemde 'glorie van Kidar' Mekka wordt bedoeld. In Jesaja 34 staat een cruciale tekst over de vernietiging van Edom, inclusief zijn olie. Het is onmogelijk om Jesaja 34 in de historie te plaatsen, aangezien het doel van de vernietiging van Edom duidelijk omschreven wordt, namelijk vanwege de allerlaatste strijd om Jeruzalem, waar de Heer Zelf aan deel zal nemen. Volgens Habakuk 3 zal het gevecht van de Heer onder andere plaatsvinden in Midian, het huidige (Saudi) Arabië. Verder wordt in de Psalmen een letterlijke verwijzing naar Edom gegeven:

Psalm 137:7-8

'Reken, o HERE, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee! Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde...'

Babylon (Arabië) verwoest in de eindtijd

Arabië is zonder twijfel de 'dochter van Babylon', want Nebunidis breidde het rijk van Babylon uit tot onder andere Medina. Dit is een historisch goed gedocumenteerd feit, net zoals het feit dat de Babylonische maangod door hem werd geïntroduceerd bij de Arabieren. Alle Oud Testamentische profetieën over de uiteindelijke totale verwoesting van Babylon kunnen niet op de oude stad Babylon slaan, omdat deze stad nog maar circa 500 jaar nadat de profetieën werden gegeven bewoond was, totdat het Parthische rijk het overnam en de stad werd ontvolkt. Hierna kwijnde Babylon weg, maar onderging de stad nooit het lot van een totale verwoesting zoals Sodom en Gomorra, toen er vuur uit de hemel regende, iets wat volgens vele Bijbelse profetieën ook met Babylon zal gebeuren.

Over de verwoesting van het mysterie Babylon staat geschreven dat...

Jesaja 13:20

'geen Arabier daar zijn tent zal opslaan en geen herders daar zullen legeren'

Dit kan onmogelijk op Rome (/het Vaticaan) slaan aangezien de Arabieren daar nog nooit hun tenten hebben neergezet. De vervulling van dit vers zal dus de vernietiging van het moderne Babylon van de eindtijd zijn. Vers 9 geeft onmiskenbaar aan dat dit tijdens de 'dag des HEEREN' zal gebeuren, als de sterren en sterrenbeelden hun licht niet laten schijnen' (vers 10). Met andere woorden: deze profetieën gaan niet over iets dat al is gebeurd, maar over zaken die nog moeten gebeuren, in het allerlaatst der dagen - in deze eindtijd.


Wordt vervolgd in deel 9

* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net