Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 10 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Het achtste en laatste wereldrijk zal volgens de Bijbel islamitisch van aard zijn.

 

(Aantekening)
In de afgelopen 9 afleveringen hebben we een hele lading Bijbels bewijs aangehaald waaruit blijkt dat in de allerlaatste fase van de eindtijd God Zelf oorlog zal voeren tegen de islam. Deze letterlijke profetieën uit het Oude Testament, die zonder uitzondering gaan over Arabische en/of islamitische landen, kunnen nu worden toegepast op de allegorische passages in onder andere het Nieuw Testamentische boek Openbaring, zodat er een compleet profetisch plaatje ontstaat van de huidige en toekomstige gebeurtenissen in de 'eindtijd'.
Wat is de sleutel waarmee we deze allegorische passages kunnen uitleggen en waarmee we de Bijbelse symboliek kunnen verklaren? De Bijbel staat vol met prachtige figuratieve teksten, historische verhalen, poëzie en profetieën. Bijbelwetenschappers moeten dan ook over veel vaardigheden beschikken om hier een juist begrip van te krijgen. Zo moeten ze kennis hebben van in de Bijbel gebruikte metaforen, gelijkenissen, allegorieën, personificaties en symboliek, en niet te vergeten een grondige kennis van de tijd (en cultuur) waarin de schrijvers van de Bijbelboeken leefden.

Maken zij hier geen voldoende studie van dan zijn hun Bijbelverklaringen en -uitleggingen te vergelijken met die van een luie student die zegt dat 'het gedicht de betekenis heeft die ik er aan wil geven'. Maar zo werkt het niet! Het 'gedicht' heeft namelijk alleen de betekenis die de schrijver eraan wilde geven. Het doel van iedere Bijbelstudie moet dan ook een juiste uitleg zijn van de oorspronkelijke betekenis van iedere tekst en passage die de schrijvers er aan wilden geven. De Bijbel is het via mensen geopenbaarde Woord van God, en Hij wil dat we dat Woord begrijpen zoals Hij het bedoelde - niet de bedoeling die wij er aan zouden willen geven door bijvoorbeeld onze eigen ideeën over de toekomst en de eindtijd erin te leggen.

 
Jezus voorkomt wereldregering

Daarom waarschuwt de Bijbel dat 'geen profetie der Schrift een eigenmachtige (privé / persoonlijke) uitlegging toelaat' (2 Petrus 1:20). De Bijbel is constant en bevat geen met de tijd en heersende populaire theologie veranderende betekenis. Zo hebben bijvoorbeeld de Protestantse kerken de laatste 500 jaar volgehouden dat de 'antichrist' uit de Rooms Katholieke Kerk zal komen en/of dat we op de één of andere manier een één-wereldregering zullen krijgen.

Hoewel het klopt dat er duistere en satanische krachten zijn die de wereld graag willen verenigen om zo hun eigen doelstellingen te verwezenlijken, laat nauwkeurige bestudering van de Bijbel zien dat satan daar niet in zal slagen. Deze theorie over een antichrist die de hele wereld zal overheersen is compleet verkeerd. Tijdens de bouw van de toren van Babel, die satans eerste poging was om de wereld te verenigen en te controleren, greep God in. Dit zal in deze eindtijd opnieuw gebeuren als Jezus Christus tussenbeide komt om tijdens 'Armageddon' te verhinderen dat de antichrist een één-wereldregering -een islamitisch Kalifaat- opricht!


Laat de Bijbel voor zich spreken

We moeten de Bijbel zijn eigen taal laten spreken. Laten we dus naar de symbolen kijken en daaruit de sleutel verkrijgen die nodig is om de profetische eindtijdpuzzel te ontcijferen. Veel van de in Bijbelse tijden gebruikte symbolen worden in diverse culturen in onze eigen tijd nog altijd heel goed begrepen. Omdat deze voor veel Westerlingen echter niet eenvoudig te verklaren zijn, hebben we wat achtergrond informatie nodig.


Bergen zijn koninkrijken

In de Bijbel worden koninkrijken of (wereld)rijken vaak voorgesteld als bergen. 'En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen,' (Jesaja 2:2-4). Met andere woorden: Gods Koninkrijk zal heersen over álle andere landen en koninkrijken. Deze symbolische taal is in het Oosten heel normaal, maar Westerse onkunde en onbegrip hiervan hebben al voor veel verwarring gezorgd.

Zo wachten velen in het Westen nog steeds op de machtsgreep van de Katholieke Kerk. Rome is tenslotte de 'stad op de zeven bergen (/ heuvelen)'? Maar luister nu eens naar één van de vele 'ik heb een droom' toespraken van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad: 'Twijfel niet! Allah zal overwinnen, en de islam zal de bergtoppen van de hele wereld veroveren.' Met deze bergtoppen bedoelde Ahmadinejad het Westen en met name de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Dit is de juiste uitleg van het in het Oosten volkomen normale gebruik van het allegorische woord 'bergen'.

In veel Bijbelse passages wordt bevestigd dat met 'bergen' koninkrijken worden bedoeld:

Ezechiël 34:6

'Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt'

Daniël 2:35

'Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde'

De steen -dat is de Messias- zal dus de 'grote berg', het Koninkrijk van Christus, oprichten. Deze 'berg' zal de gehele aarde 'vullen': dit Koninkrijk zal over de hele Aarde heersen.

Psalm 46:3-4+7

'Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wandelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid... Volken woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt'

Deze teksten zijn eenvoudig te begrijpen als voor 'bergen' koninkrijken wordt gelezen en voor 'wateren' volken, stammen en talen. In Psalm 46 geeft de Bijbel nota bene zélf de verklaring voor wat 'bergen' en 'wateren' zijn, namelijk volken en koninkrijken!

Jezus sprak over het geloof van een mosterdzaadje waarmee we 'bergen' kunnen verzetten. Bedoelde Hij daar letterlijke bergen mee? Natuurlijk niet, dat zou onzin zijn. Hij duidde op overheden, landen en koninkrijken. Dat was dan ook precies wat de discipelen en de eerste christengemeenten deden. Ze veranderden het aanzien van het Midden Oosten omdat talloze mensen zich bekeerden tot het christelijke geloof.

 
Wateren zijn volken

In Openbaring 17 staat eveneens uitgelegd dat 'wateren' en 'rivieren' staan voor volken:

Openbaring 17:5

'En hij (de engel) zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen'.
 
De belangrijkste bron om te begrijpen wat met een woord of symbool wordt bedoeld is dus altijd de tekst zélf. Soms wordt een tekst pas begrepen aan de hand van een andere tekst die elders in de Bijbel staat.


Daniël 7:14

'en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is''
 
En ...

Psalm 72:8

'Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde'

De zeeën en rivieren waar de Psalmist over spreekt zijn de door Daniël genoemde letterlijke volken, natiën en talen. Hoewel andere termen worden gebruikt zeggen beide teksten dus hetzelfde.

Zo geldt het voor de hele Bijbel. Als u eenmaal gaat begrijpen wat met de gebruikte symbolen wordt bedoeld, zijn de teksten ineens makkelijk te verklaren. Bovendien komt hun boodschap op deze manier altijd overeen.


Jesaja 42:15

'Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal Ik doen verdorren; Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal ik doen opdrogen'

Jesaja 43:2

'Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden'


Wat is de dodelijk wond?

Naast bergen worden in de Bijbel ook 'hoofden' of 'koppen' gebruikt om koninkrijken aan te duiden:

Openbaring 17:9-10a

'Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen:'

Zowel een berg als een kop is dus een koninkrijk. Het is duidelijk dat een koninkrijk wordt geregeerd door een koning (of een republiek door een president). Er staat niet voor niets: 'ook zijn het zeven koningen'.


Openbaring 113:3a

'En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas;'

Eén van de koninkrijken wordt dus verwoest, maar komt later weer tot leven. Het koninkrijk kun je niet los zien van de koning. De dodelijk wond van de kop is dus het einde van een koninkrijk.


Het beest en de bruid

Een onder christenen breed geaccepteerde uitleg is dat het 'beest' uit Openbaring een man is. Uit de Bijbel blijkt echter duidelijk dat een enkelvoudige entiteit beslist niet op één persoon hoeft te slaan. Een voorbeeld:

Openbaring 19:7

'Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw (/bruid) heeft zich gereedgemaakt'

De 'vrouw' of 'bruid' slaat hier op een groot aantal mensen die uit verschillende volken en landen afkomstig zijn. Op dezelfde wijze vertegenwoordigt 'het beest' uit Openbaring een volk, een groep volken of een imperium.

Het metaforische gebruik van 'beest' en 'bruid' komt overeen met de figuurlijke wijze van spreken die je in de hele Bijbel terugvindt. Iedere keer als Daniël (hoofdstuk 7, 11, 19, 23) het woord 'beest' gebruikt bedoelt hij een imperium, een rijk, een heerser of meerdere heersers, die door hem als 'hoornen' (op de kop van een beest) worden voorgesteld. Hetzelfde geldt voor 'het beest dat uit de aarde' komt. Daar worden eveneens heersers mee aangeduid: 'die grote dieren (rijken), die vier, zijn vier koningen (hoornen) die uit de aarde zullen opkomen;' (Dan.7:17)

Een 'beest' in de Bijbel staat altijd voor een 'menigte', voor 'volken en talen' die een valse religie en hun leiders (de hoornen) achterna lopen. 'Het beest' en de 'valse profeet' staan dus voor een imperium en zijn leider, die na de terugkeer van Jezus Christus in het vuur zullen worden gegooid (zullen worden verwijderd / vernietigd).


Tegengestelde koninkrijken

Vanuit de Bijbel weten we dat satan als God wil zijn en met zijn eigen koninkrijk over de hele aarde wil heersen. Met dit in gedachten wordt een islamitische herleving -waar satan zoveel mogelijk mensen toe probeert te verlokken- een heel plausibele verklaring. De 'bruid' in de Bijbel is door Jezus Christus verzoend met God en is het onderwerp van Zijn eeuwige liefde. Daarentegen wil de duivel zijn koninkrijk enkel gebruiken om te vernietigen. Met andere woorden: beide koninkrijken hebben twee totaal tegenovergestelde doelstellingen.

Net zoals de bruid wacht op de komst van de Bruidegom wacht de islam op zijn grote leider, de Mahdi, die de moslims in de voetstappen van zijn voorganger Mohammed zal leiden. Het beest uit openbaring 13 zien we dan ook 'wachten' om het hiervoor verschenen eerdere beest, wiens dodelijke gewond genas, te volgen.


Naam = eigenschappen

In de Bijbel wordt de term 'naam' als een geloofsbelijdenis gebruikt. In Psalm 83:16 staat bijvoorbeeld: 'opdat zij uw naam zoeken, o HERE'. De Bijbel geeft ons niet de letterlijke Naam van God, maar de definitie of betekenis van Zijn Naam, bijvoorbeeld Immanuël, wat 'God met ons' betekent.

Jesaja 9:5

'Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst'

Dit zijn geen letterlijke namen van God, maar Zijn eigenschappen.

In de oosterse wereld staan namen dus altijd voor eigenschappen en/of een (geloofs)belijdenis. Het zijn omschrijvingen van de aard van een bepaald persoon. Op dezelfde wijze is de 'naam (of het getal) van het beest' een godslasterlijke verklaring waarin iemand anders in de plaats van Gods Zoon wordt vereerd. Dit begrijpen is van cruciaal belang, omdat de 'hoer' in Openbaring eveneens bepaalde 'namen' op haar voorhoofd heeft, die niets anders dan godslasterlijke verklaringen en belijdenissen zijn.

Hetzelfde geldt voor de volgelingen van de antichrist. Zij zullen volgens de Bijbel ook een godslasterlijke naam = verklaring op hun voorhoofd en/of hand (lett. 'arm') hebben - precies wat in deze tijd veel moslims doen met hun hoofd- en schouderbanden met daarop hun gelofte van trouw aan Allah.


De Draak en het Beest

Volgens de Bijbel is de draak niemand minder dan satan zelf:

Openbaring 12:9

'En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem'


Openbaring 12:3

'En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen'

In het boek Openbaring geeft de apostel Johannes ons een zeer levendige beschrijving van het beest in de eindtijd:

Openbaring 7:3

'En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens'


De zeven koppen zijn zeven imperiums die in de loop van de geschiedenis hebben bestaan. Zoals gebruikelijk verklaart de Bijbel zélf deze allegorische passages:

Openbaring 17:9-11

'Hier is het verstand dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven (KJV: 'hij behoort tot de zeven') en het vaart ten verderve'.


Er zijn meerdere redenen waarom Openbaring 17 niet over de Roomse Kerk of over de Europese Unie kan gaan, maar wel over het islamitische rijk. De zeven hoofden, die zeven bergen en zeven koningen worden genoemd, zijn niet Rome of het Vaticaan. Veel christelijke kerken in het Westen leren nog altijd dat dit een verwijzing naar Rome ('de stad op zeven heuvelen') is. In de eigenlijk context is deze verklaring echter uitgesloten. Immers, hoe kan Rome nu op zeven bergen zitten die tevens zeven koningen zijn, elk met een godslasterlijke naam erop? Een poging om in deze passage een verwijzing naar Rome te zien is gebaseerd op een slordige en onverantwoordelijke tekstinterpretatie.


Acht imperiums

Deze passage laat zien dat er op het moment van de terugkeer van Jezus Christus in totaal 8 'beest'-koninkrijken zullen zijn geweest. Het achtste imperium zal door de antichrist ('het beest dat was en niet is, is zelf de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve') worden geleid. Hoe kunnen we ontdekken waar het laatste koninkrijk van de antichrist uit zal bestaan?

In de tekst staat duidelijk dat vijf imperiums tijdens de tijd van Johannes al waren gevallen. Dit waren achtereenvolgens Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië en Griekenland. Eén 'berg', dus imperium, bestond op dat moment nog: het Romeinse rijk. Het doel van het noemen van deze specifieke, reeds gevallen imperiums is laten zien waar het zevende, en na diens wederopstanding tevens het achtste imperium uit zal bestaan.

Het vers laat duidelijk zien dat het achtste imperium een herleving van het zevende imperium zal zijn. Het zevende rijk is dus na Johannes gekomen, maar zal op zeker moment weer ophouden te bestaan. In de eindtijd zal dit imperium echter voor zeer korte tijd terugkeren op het wereldtoneel en het achtste imperium -dat van de antichrist- worden.


Géén hersteld Romeins Rijk

Aangezien het zevende imperium in Johannes' dagen nog niet bestond, kan het laatste, achtste imperium, dat van de antichrist, NIET het herstelde Romeinse Rijk (de EU en/of het Vaticaan) zijn, maar zal dit rijk (delen van) álle zeven imperiums omvatten. Als we in onze tijd nog het achtste imperium moeten krijgen, wat was dan het zevende?

Nogmaals: de in het Westen meest gehoorde verklaring is dat het rijk van de antichrist het herstelde Romeinse Rijk zal zijn. Probleem: Rome wordt in de Bijbel duidelijk het zesde imperium genoemd, niet het zevende. Als Rome, het zesde imperium, herleeft als het zevende, waar blijft dan het achtste rijk? Krijgen we soms een derde herleving van het Romeinse Rijk?

Nee! Deze uitleg wordt noch door de Bijbel, noch door de geschiedenis, noch door een gezonde tekstverklaring ondersteund. Desondanks wordt dit enorme probleem door de meeste Westerse Bijbelprofetie uitleggers compleet genegeerd.


Alle rijken heersten over Jeruzalem

En dan is er nog een heel belangrijk punt: alle zes voorafgaande imperiums overheersten het Midden Oosten, inclusief Jeruzalem. We moeten niet vergeten dat de Bijbel geheel en al geconcentreerd is op Israël en Jeruzalem, niet op Amerika, noch op Europa! In heel de Bijbel zien we dat (het letterlijke) Jeruzalem het centrum van de aarde is. Alle profetische teksten moeten dan ook in deze context worden gelezen, een punt dat niet genoeg benadrukt kan worden willen we een juiste visie op de eindtijd krijgen. Verklaringen die een hersteld Romeins Rijk, de EU, in het centrum van de eindtijd stellen, zijn dan ook vreemd aan de Bijbel en moeten daarom van de hand worden gewezen.

Derde punt is dat ieder genoemd rijk het hieraan voorafgaande rijk vernietigde of absorbeerde. Alle zes in de Bijbel genoemde imperiums voldoen aan deze eisen: ze heersten over Jeruzalem, én ze vernietigden het voorafgaande heersende imperium, of slokten dit op. Het Egyptische rijk heerste over heel Egypte maar ook Israël. Het Assyrische rijk versloeg de Egyptenaren en heerste vervolgens over grote delen van het Midden Oosten, inclusief Israël. De Assyriërs werden op hun beurt verslagen door de Babyloniërs, die een nóg groter rijk kregen. Ook zij heersten over Israël.


Het zevende en achtste rijk

Na de Babyloniërs kwamen de Perzen, de Grieken en vervolgens de Romeinen. Het Romeinse Rijk was het zesde rijk. Door wie werden zij uiteindelijk verslagen? Wat was het zevende imperium, dat het overgebleven Oost Romeinse Rijk versloeg en eveneens over Israël en Jeruzalem heerste, en dat in de eindtijd het laatste, achtste imperium van de antichrist zal worden? Dat waren de Ottomaanse Turken, oftewel: de moslims.

 

Wordt vervolgd in deel 11


* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net