Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 11 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

In tegenstelling tot wat veel christenen denken voorzegt de Bijbel geen hersteld Romeins, maar een hersteld Ottomaans (islamitisch) rijk dat in de eindtijd een nieuwe Wereldoorlog zal ontketenen. Dat doel wordt openlijk op talloze islamitische websites en hoge islamitische geestelijken bevestigd.


(Aantekening)
Aangezien deel 10 van deze serie 5 1/2 maand geleden werd geplaatst eerst een korte introductie. In tegenstelling tot wat de meeste christenen denken wordt de komst van de islam wel degelijk in de Bijbel voorzegd. Sterker nog, de islam lijkt in de laatste jaren van de 'eindtijd' zelfs een cruciale rol op het wereldtoneel te gaan spelen en de belangrijkste oorzaak te zijn van het ontstaan van de Derde Wereldoorlog, die zal worden beëindigd door de terugkeer van de Messias, Jezus Christus.
Voor velen is het idee dat de islam zo'n grote rol zal spelen in de door de Bijbel voorzegde eindtijd een radicaal nieuw idee. Althans, dat geldt voor de overgrote meerderheid van de hedendaagse uitleggers van de Bijbelse profetieën. Diverse klassieke theologen geloofden namelijk ook al in de komst van een islamitische Antichrist. Daarentegen leren de meeste moderne Bijbelexperts dat de antichrist zal voortkomen uit een hersteld Romeins Rijk in Europa, de Europese Unie.

Voor hen is de uitleg dat niet Europa, maar een islamitisch rijk centraal zal staan in de eindtijd echter volkomen nieuw en velen van hen bekijken deze visie dan ook met een behoorlijke dosis achterdocht. 'Als ik met een nieuwe theorie over de aard van Christus of over de verzoening (van zonden) zou komen, dan kan ik verwachten gestenigd of op zijn minst genegeerd en vermeden te worden vanwege mijn ketterse visie,' betoogt Walid Shoebat, de voormalige Palestijnse moslimterrorist die zich jaren geleden bekeerde tot het Christendom. 'Maar ik introduceer geen ketterij en stel, in het licht van de huidige wereldgebeurtenissen, de algemene gezichtspunten slechts bij.'


Islam als antichrist geen nieuwe visie

Overigens heeft de Kerk wat betreft de eschatologie -de leer van de 'laatste dingen'- nooit een éénduidige visie gehad. Dat geldt ook voor de identiteit van de Antichrist en voor de theorie dat het rijk van 'het Beest' enkel in Europa kan ontstaan. In 2 Petrus 1:19 wordt reeds voorzegd dat de Kerk (de gemeenschap van alle gelovigen wereldwijd) naarmate de eindtijd dichterbij komt steeds meer duidelijkheid hierover zal krijgen.

Desondanks is de 'nieuwe' visie die de islam centraal stelt eigenlijk helemaal niet nieuw. Al sinds de eerste dagen beschouwden veel christelijke leiders de islam als de vervulling van de Bijbelse profetieën over de Antichrist. Talloze gezaghebbende christelijke en joodse Schriftgeleerden hebben erop gewezen dat de Bijbel een grote hoeveelheid bewijs levert dat niet Europa, maar het Midden Oosten het belangrijkste toneel van de eindtijd is en dat daar het rijk van de Antichrist zal ontstaan.


Westerse expert missen dubbele vervulling

Is de traditionele Westerse verklaring dus fout? Ja - en nee. In de moderne Westerse verklaringen worden terecht de oude imperiums uit het verleden herkend, maar wordt de dubbele vervulling gemist. Zo werd de leeuw historisch gezien hoofdzakelijk in verband gebracht met Babylon. De Bijbelse profeet Jeremia doet dit bijvoorbeeld ook. Het leeuw-motief komt veelvuldig terug in de oude Babylonische kunsten en architectuur.

Op dezelfde manier staat de Beer symbool voor het Medo-Perzische Rijk, waarbij één helft van het Rijk -de Perzen- veel sterker werd dat de andere helft, het Medische gedeelte. In onze tijd zien we in die regio hetzelfde gebeuren: Iran '(Perzië) wint fors aan invloed en wordt steeds sterker, maar Koerdistan (Medië) bestaat niet eens als onafhankelijke staat.

De luipaard, een snel en sluipend roofdier, lijkt een heldere verwijzing te zijn naar de bliksemsnelle verovering van de Oude Wereld door Alexander de Grote. Tenslotte staat het vierde beest duidelijk in verband met het vierde rijk zoals dat werd uitgebeeld in het standbeeld in de droom van Nebukadnezar en in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel.


Europa een verwoestende oorlogsmachine?

Veel Bijbeluitleggers zien in de opkomst van Europa en de Europese Unie de vervulling van de profetie van de komst van het afschrikwekkende beest met ijzeren tanden (Daniël 7:7). In deze visie zal Europa op zekere dag veranderen in een woeste en niet te stoppen militaire machine die de hele wereld in een oorlog zal storten die ontelbare miljoenen slachtoffers zal maken.

Als deze theorie klopt, wat is in onze tijd dan de meeste tandeloze groep landen in de geschiedenis? Is dat niet Europa, dat te midden van de huidige crisis helemaal geen tanden lijkt te hebben en onderling ruziet over de te volgen koers? Is het logisch te veronderstellen dat dit zwakke en verdeelde Europa zal veranderen in het meest gruwelijke en harde -'ijzeren'-Rijk dat de wereld ooit gekend heeft?


Wie zijn de 10 hoornen?

De visie dat niet Europa, maar de islam het rijk van 'Het Beest' is, is niet ontsproten aan de gedachten van één bekeerde moslimterrorist, die overigens wel een groot deel van zijn leven midden in het islamitische systeem heeft geleefd en gefunctioneerd. In Openbaring 17 wordt een hint gegeven naar de identiteit van de 'elfde hoorn', het laatste Antichrist-imperium. Toen Johannes deze eindtijd profetieën kreeg waren vijf rijken reeds gekomen en gevallen. De 10 hoornen bestaan daarom uit: 1. Egypte 2. Assyrië 3. Babylon 4. Perzië 5. Griekenland (4 hoornen) 6. (9) Rome 7. (10) Islam Het achtste en laatste imperium -de elfde hoorn- zal volgens de Bijbel een herleving van het zevende Rijk zijn, de tiende hoorn. Deze laatste, elfde hoorn zal worden vernietigd door de terugkeer van Jezus Christus.


Vierde koninkrijk en vierde beest zijn hetzelfde

Het Griekse rijk van Alexander de Grote brak inderdaad in 4 aparte koninkrijken uiteen (Daniël 2 en 7). Dat het vierde koninkrijk van Nebukadnezars standbeeld en het vierde Beest van Daniëls nachtelijk visioen één en dezelfde moeten zijn blijkt tevens uit het feit dat alle andere genoemde koninkrijken historisch perfect met elkaar in verband staan en dit dus ook voor het vierde koninkrijk moet gelden. Bovendien wordt in beide gevallen 'ijzer' onderstreept als het belangrijkste kenmerk van dat koninkrijk. Ook staat geschreven dat beide koninkrijken -die in het verleden en die in de toekomst- alle andere koninkrijken die voor dit laatste rijk kwamen zullen verpletteren. Het vierde rijk uit Nebukadnezars droom bestaat uit 'ijzer' dat alle voorgaande rijken zal verwoesten:


Daniël 7:7

''Daarna zag ik... een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.''

Duidelijk hetzelfde koninkrijk dus, wat tevens blijkt uit de manier waarop beide koninkrijken vallen. Zowel het vierde rijk als de elfde hoorn worden compleet vernietigd bij de terugkomst van Jezus Christus. In de droom van Nebukadnezar wordt het standbeeld geraakt door een grote rots die het Koninkrijk van God voorstelt en die het laatste rijk -alsmede alle eerdere rijken- compleet verwoest:

Daniël 2:34-35

'Terwijl gij bleeft toezien raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen (het Koninkrijk van God) los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.'

Zowel de eerste drie koninkrijken als het vierde worden tegelijkertijd vernietigd. Na de val van het vierde rijk houden ook de eerste drie rijken op te bestaan. Ook in Daniël 7 wordt ons verteld dat de eerste drie 'beesten' nog bestaan als het vierde beest wordt gedood:

Daniël 7:11-12

'Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle.'


Vierde rijk niet in verval maar verwoest

Velen hebben dit vers niet begrepen en zeggen dat de andere beesten pas van hun macht worden beroofd als het vierde beest is gedood. De verzen laten echter slechts zien dat het vierde rijk op een andere manier zal vervallen dan de eerste drie rijken. Met andere woorden: terwijl de eerste drie imperiums overgingen in de imperiums die hen opvolgden, zal het vierde en laatste rijk voor altijd een eeuwig compleet worden vernietigd als Christus terugkeert.

Her vierde rijk zal dus niet zoals de eerste drie imperiums geleidelijk in verval raken of door een ander imperium opgeslokt of veroverd worden. Dit is precies wat er gebeurde met het Babylonische rijk, dat door koning Cyrus werd veroverd, maar waarvan de bevolking en cultuur grotendeels bleven voortbestaan in het Medo-Perzische rijk. Hetzelfde geldt voor het Medo-Perzische rijk nadat het was verslagen door Alexander de Grote, wiens rijk op zijn beurt weer door Rome werd veroverd.

Een belangrijk historisch aspect van het Romeinse Rijk is dat het zeer langzaam 'dood' ging. Dat kan -zoals de 'preteristen' (christelijke aanhangers van de preteristische eindtijd visie) beweren- bepaald niet gezegd worden van het vierde beest, dat volgens de Bijbel compleet verslagen en totaal vernietigd zal worden. Dit historische feit is daarom volledig in tegenspraak met de preteristische uitleg dat het laatste rijk in Europa zal opkomen.


Vierde rijk zal eerdere drie omvatten

Omdat er staat dat de eerdere drie rijken op hetzelfde moment ten onder zullen gaan, bewijst dit dat het laatste rijk de eerdere drie rijken zal omvatten. Zodra dat het geval is zullen deze koninkrijken worden gegeven aan de heiligen:

Daniël 7:27

'En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.'

Daniël kreeg dus een nachtelijk visioen waarin hij vier bizarre beesten zag (hoofdstuk 7). Elk beest komt voort uit de zee, een Bijbels symbool voor 'volken en landen (of 'talen')'. De meeste Bijbelwetenschappers zijn het erover eens dat deze vier beesten overeenkomen met de vier koninkrijken in de droom van Nebukadnezar.


Daniël 7:4-7

'Het eerste (beest) geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven.

En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en man sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.

Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven.

Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.'

De koperen klauwen van het vierde dier (vs. 19) wijzen op een Antichrist die afkomstig is uit het Griekse deel en niet uit het Romeinse deel:

Daniël 7:19

'Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad,'

We hebben Schriftuurlijk bewijs voor de Griekse aard van het rijk van de antichrist in de eindtijd: de koperen klauwen. 'Koper' -het derde metaal dat wordt genoemd in de in Daniël 2 omschreven droom van het standbeeld- wordt door Bijbelwetenschappers algemeen gezien als het symbool van het Griekse rijk. Niemand betwist dat brons 'Griekenland' is. Het Griekse imperium bestond echter hoofdzakelijk in het Midden Oosten, en niet in Europa.


Griekse en Ottomaanse Rijk overlappen elkaar

Velen twijfelen er niet aan dat de twee ijzeren benen van het standbeeld symbool staan voor het Romeinse Rijk, maar beseffen niet dat de benen uit de bronzen dijen ('lendenen') van het standbeeld voortkomen, dus uit het Griekse Rijk. Als we kijken naar het gebied dat het Griekse Rijk omvatte en dit vergelijken met het hieruit voort gekomen Ottomaanse -islamitische- Rijk, dan zien we dat ze elkaar vrijwel overlappen! Het grootste deel van het Romeinse Rijk bevond zich echter in een totaal ander gebied, met slechts een kleine overlapping met het Griekse rijk, dat helemaal tot aan India reikte. Het Romeinse Rijk had kwam op zijn verste punt echter maar heel eventjes nèt tot aan de rivier de Eufraat.

Het is een feit dat 'ijzer' over het algemeen wordt geassocieerd met 'Rome', maar dit kan niet kloppen omdat de Bijbel deze visie niet ondersteund. Maar zelfs al zouden we er wél vanuit gaan dat het laatste eindtijd rijk van de antichrist uit Rome voort zal komen, dan nog zou de passage wijzen op een Grieks Romeinse Antichrist die voort zal komen uit het Griekse deel van het Romeinse Rijk - en dat bevond zich vrijwel NIET in Europa maar in het Midden Oosten.


11 hoornen komen voort uit 'brons'

Het ijzer moet niet los van de andere metalen worden gezien. Zoals het zilver voortkwam uit het goud, het brons uit het zilver, komt het ijzer voort uit het brons. Het brons zit 'in' het ijzer. Het vierde rijk in Daniël 7 kunnen we niet loskoppelen van de uitleg in vers 19: koperen of bronzen klauwen. Hieruit zullen 10 koningen voortkomen, in het visioen gesymboliseerd als 10 hoornen (vers 7). Dit zijn dezelfde 10 hoornen als in Openbaring 17. Deze 10 koningen zullen worden veroverd door een 11de koning, de 'kleine' 11de hoorn, de Antichrist, de heerser van het complete vierde koninkrijk.

Daniël 7:8+11

'Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak...
... terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.'

Aangezien het vierde koninkrijk in Nebukadnezars droom (Daniël 2) en het vierde rijk (Daniël 7) dus één en dezelfde zijn, kunnen we nu concluderen dat het vierde rijk het islamitische imperium is dat in de 7e eeuw door Mohammed werd opgericht. De 10 horens en kleine 11de hoorn staan voor de laatste fase van het islamitische rijk in de eindtijd, waarmee de Bijbelse profetieën over het rijk van de Antichrist zullen worden vervuld.


Rome heerste niet over Babylon

Als het standbeeld dat Nebukadnezar zag Babylon, Perzië, Griekenland en -zoals algemeen wordt aangenomen- het (Grieks-)Romeinse Rijk voorstelt, waarom zien ze dan dat al deze imperiums tegelijkertijd worden vernietigd bij de terugkeer van Jezus Christus, dus ook het 'goud', het oude Babylonische rijk? De tekst toont aan dat het ijzer alle voorafgaande metalen vernietigd. Als het ijzer volgens de meeste Westerse Bijbelexperts Rome moet zijn, zou Rome dus het (gebied van) het oude Babylonische Rijk moeten hebben verwoest (het huidige Irak). Maar dat was historisch niet het geval! De Romeinse keizer Trajanus wist in het jaar 116 slechts enkele maanden zijn Rijk uit te breiden tot (de grenzen van) Babylon, voordat hij weer werd teruggeslagen.


Hersteld Ottomaans-islamitisch rijk

Het Romeinse en Babylonisch Rijk overlapten elkaar nauwelijks. Het Romeinse Rijk bevond zich hoofdzakelijk in het Westen en heeft nooit geheerst over bijvoorbeeld Perzië (het huidige Iran). Dat betekent dat als Rome inderdaad het vierde rijk zou zijn dat in de eindtijd zal worden vernietigd, het overgrote deel van de eerdere imperiums ongeschonden zal blijven. Maar de Bijbel is glashelder: zodra het vierde rijk wordt verwoest, zijn alle eerdere imperiums hierbij inbegrepen. En daarom kan het vierde koninkrijk, het rijk van de Antichrist, alleen maar het herleefde Ottomaanse en dus islamitische rijk zijn.


Wordt vervolgd in deel 12


* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net