Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 12 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

Naast Iran (Perzië) zullen volgens de Bijbel ook onder andere Turkije, Libië, Egypte en Soedan deelnemen aan een laatste frontale aanval op Israël.


(Aantekening)
Eén van de meest besproken en populairste Bijbelse profetieën is de 'Gog/Magog' oorlog die door de profeet Ezechiël werd voorzegd. In hoofdstuk 38 staat dat in de eindtijd een coalitie van verschillende landen een massale aanval op de herstelde Joodse staat Israël zal uitvoeren. De leider van deze coalitie wordt aangeduid als 'Magog', volgens veel Westerse Bijbeluitleggers het moderne Rusland, dat volgens deze visie tijdens deze oorlog samen met zijn islamitische bondgenoten zal worden vernietigd. Pas enige tijd daarna zou de beruchte 'slag bij Armageddon' plaatsvinden die zal worden gestopt door de terugkeer van Jezus Christus. Maar is 'Magog' inderdaad Rusland, en staat de Gog/Magog oorlog écht los van 'Armageddon'?
Volgens de tot het christendom bekeerde Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat bestaat de in het Westerse evangelische christendom algemeen geaccepteerde uitleg 'Magog=Rusland' uit enkel ongefundeerde speculaties. Het veelgehoorde argument dat Rusland grote hoeveelheden wapens levert aan diverse moslimlanden -zoals Iran ('Perzië)- kan geen standhouden. Levert Amerika immers niet al jaren wapens aan Saudi Arabië? Bovendien hielp de VS in de jaren '80 de Afghaanse mujahedeen tegen de Russische bezetter te vechten, waarmee indirect de Taliban werden gecreëerd.


VS niet beter dan Rusland

Het was de VS dat Israël dwong verkiezingen in Gaza te accepteren, dat sindsdien gecontroleerd wordt door de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Ook dwong Amerika Israël zich terug te trekken uit Libanon, waar vervolgens het door Iran aangestuurde terreurleger Hezbollah de baas werd. President Carter liet destijds de Iraanse Shah vallen en ondernam niets toen Ayatollah Khomeini en zijn islamisten de macht overnamen.

In Joel Rosenbergs bestseller 'Epicenter' wordt echter dit soort 'bewijs' aangehaald voor de stelling dat Rusland de sleutelspeler zal zijn in de komende Gog/Magog oorlog tegen Israël. Indirect bewijs kan echter nooit vervangen worden door degelijk bewijs dat direct door de Bijbel zelf geleverd wordt. Volgens de redenatie van Rosenberg en tal van andere profetie experts zou de VS dus net zo goed 'Gog' of de 'Antichrist' kunnen zijn als Rusland.

Hoewel het er inderdaad soms op lijkt dat Amerika zich onder een antichristelijke 'betovering' bevindt, is dat geen bewijs dat de VS 'Gog' is. Natuurlijk wil de duivel niets liever dan de nog enigszins 'rechtvaardige' Westerse landen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van het evangelie over de wereld en nog steeds achter Israël staan verzwakken en in diskrediet brengen. Westerse naïeviteit en politieke kortzichtigheid zijn echter totaal niet opgewassen tegen 14 eeuwen islamitische misleiding.


Profetie experts hadden het vaker mis

De Bijbel waarschuwde de eerste christenen al om op te passen voor de pathologische leugens van de vijand: 'weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven' (Mat.10:16). De enige die écht zeker weet wat voor toekomst Rusland tegemoet gaat is God. Toen Rusland aanvankelijk een bondgenoot werd van Nazi Duitsland concludeerden veel gelovigen dat Hitler de lang verwachte Europese Antichrist was. Ze hadden het mis, want zodra Stalin door Hitler verraden was begon Rusland tégen Duitsland te vechten.

Aangezien een groot aantal profetie analisten het destijds helemaal mis hadden, zouden ze het dan ook nu bij het verkeerde eind kunnen hebben? Tijdens de Koude Oorlog focusten veel Bijbeluitleggers zich op de communistische Sovjet Unie. Dat was dé vijand van Amerika en in hun ogen daarmee automatisch ook dé vijand van God. Maar toen viel het communisme en creëerden de afgescheiden islamitische Sovjetstaten hun eigen Gemenebest, daarbij gesteund door de CIA. Slechts weinigen hebben er oog voor gehad dat al deze landen in de Bijbel worden genoemd en dat al deze landen worden beheerst door moslims.


Rosh = Vorst

'Maar wordt Rosh dan niet in de Bijbel genoemd? En betekent Rosh niet Rusland?' zullen sommigen onmiddellijk tegenwerpen. Al jaren wordt gediscussieerd over de juiste vertaling van het woord 'Rosh' in Ezechiël 38:2. De ene Bijbel vertaalt Rosh als een zelfstandig naamwoord, de andere als 'prins'. Dr. Charles Ririe schrijft bijvoorbeeld dat 'de prins van Rosh' beter vertaald kan worden met 'de oppervorst van Meshech en Tubal'.

Zowel de Statenvertaling, de NBG vertaling als de Nieuwe Bijbelvertaling schrijven in Ez. 39:1 inderdaad de 'hoofdvorst', 'grootvorst' en 'oppervorst' van Meshech en Tubal. Toch wordt deze 'prins' in de Bijbel nergens in verband gebracht met een plaats of land genaamd 'Rosh'. In de rest van het Oude Testament (bijv. Genesis 10:2, 1 Kronieken 1:5, Jesaja 66:19, Ezechiël 27:13) heeft het Hebreeuwse woord 'Rosh' enkel de betekenis van 'hoofd van', 'vorst' of 'prins'. Het woord 'Rosh' komt bijna 600 x in de Bijbel voor en wordt op één uitzondering na altijd op deze wijze vertaald. Het is dus niet logisch om voor deze één of twee verzen in Ezechiël plotseling een geografische locatie aan 'Rosh' te verbinden.

Het woord 'Rosh' is hetzelfde woord als in 'Rosh Hashana', de 'eerste' dag van het Joodse nieuwe jaar. Daarnaast bestaat er volgens taalexperts geen enkel aantoonbaar verband tussen 'Rosh' en Rusland. 'Rosh' is dus géén land maar een algemene aanduiding voor een leider, een prins, een vorst.


Magog nu bewoond door moslims

Welke landen zullen er volgens de Bijbel dan wel deelnemen aan de Gog/Magog aanval? Magog omvat het hele gebied van Klein Azië, maar sommige profetie uitleggers zeggen dat het ook Rusland omvat. Tim Lahaye, auteur van de populaire 'Left Behind' serie, wijst in dit verband op Flavius Josephus die Magog identificeerde als het land van de Kittiërs (Scythians), de nomadenstammen die de tot aan de zuidelijke steppen van het moderne Rusland zouden hebben gewoond. Hoewel deze aanname klopt bewijst dit slechts dat 'Magog' zich in het uiterste zuidelijke deel van de voormalige Sovjet Unie bevond, maar NIET in het oorspronkelijke -en huidige- Rusland.

Naast Turkije zijn ook de landen die zich na de val van het communisme afsplitsten van Rusland in dit gebied te vinden. Voorbeelden zijn Turkmenistan, Kazachstan, Azerbeidjan, Tadzijikistan en Oezbekistan. Dit zijn zonder uitzondering islamitische landen. Bijbelwetenschappers die de Magog=Rusland theorie hanteren gebruiken daarom de correcte referenties, maar trekken de verkeerde conclusies. Dat bleek duidelijk toen de communistische Sovjet Unie tot ieders verrassing uit elkaar viel.


Kittiërs leefden NIET in Rusland

Niettemin bleven Westerse profetie experts massaal vasthouden aan de Magog=Rusland theorie. De onlangs overleden Grant Jeffrey, een grote naam in de evangelisch-christelijke wereld, haalde terecht de Britse archeoloog Rawlingson aan, die schreef dat het gebied van de Kittiërs 'ten zuiden van Rusland bevond en in de zuidelijke republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (G.O.S.).' Desondanks week ook Jeffrey niet af van de breed geaccepteerde uitleg dat Magog Rusland is.

Er zijn ook historici die het gebied van de Kittiërs nog zuidelijker plaatsen, namelijk in Turkije en Syrië. Flavius Josephus schreef dat 'Magog de Magogiërs oprichtten, die door de Grieken Kittiërs werden genoemd.' En waar bevond zich het Kittische gebied 'Magog'? Niet in Rusland. Ook uit oude Assyrische teksten blijkt dat de Kittiërs ergens tussen het oude Armenië en Medië leefden, met andere woorden: in de landen tussen Rusland en Israël in, en niet behorende tot Rusland zelf. In onze tijd hebben deze landen één ding gemeen: ze zijn allemaal islamitisch.


Gog/Magog past niet in 'Europese antichrist' theorie

Veel Bijbelwetenschappers leren dat de in Ezechiël 38 en 39 beschreven landen die Israël zullen aanvallen niet dezelfde zijn als de legers van de Antichrist, die pas ná de verwoesting van deze landen zou opstaan en pal voor de terugkeer van Jezus Christus zal worden vernietigd. De reden is simpel: het feit dat Ezechiël een coalitie van uitsluitend islamitische landen beschrijft past niet binnen hun tientallen jaren geaccepteerde visie dat de Antichrist uit Europa moet komen. Om deze theorie overeind te houden zagen ze zich gedwongen om de Gog/Magog oorlog los te koppelen van de Wederkomst en Armageddon, de laatste confrontatie tussen Jezus Christus en de legers van de Antichrist.


Israël en wereld zullen weten wie de ware God is

In de meeste Westerse christelijke boeken en artikelen over de eindtijd zult u daarom nog steeds lezen dat de Arabische landen rondom Israël zullen worden vernietigd, waarna de Antichrist in Europa zal opstaan als de nieuwe en laatste wereldleider. Ezechiël 38 beschrijft daarentegen om meerdere redenen wel degelijk de laatste veldslag bij Armageddon:


1. Er staat dat Israël 'zuiver', gereinigd zal zijn:


Ezechiël 39:7+8

'En ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.'
... 'Zie, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE, dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.'


2. God Zelf zegt dat pal na de vernietiging van Gog en zijn legers zowel Israël als alle landen overtuigd worden van hun ongeloof en zullen weten dat Hij (Jehovah) God is:

Ezechiël 38:23 + 39:6

'Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben... Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.'


Volgens Ezechiël zullen de 'heidenen' eindelijk beseffen wie de ware God is:


Ezechiël 38:16

'... en gij (Gog) zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.'


Moslims zijn Bijbelse heidenen

Hoe kunnen deze volken 'heidenen' worden genoemd als al de landen die tegen Israël zullen optrekken islamitisch zijn? Waarom zou de Bijbel de volken die beweren in Abraham en Jezus te geloven 'heidenen' noemen? Voor Walid Shoebat was dit een groot dilemma toen hij als moslim deze tekst voor het eerst las. 'Ik realiseerde me dat ik aan de verkeerde kant moest staan,' aldus Shoebat. 'Het aanbidden van Allah is volgens de Bijbel niet hetzelfde als het aanbidden van Jehovah... Ik moest een keuze maken: Allah of Christus. Ik koos Christus.'

De oorlog tussen Israël en deze 'heidenen' zal in 'het laatste der dagen' plaatsvinden. Moslims noemen niet-moslims overigens standaard 'kfar', ongelovigen, omdat wij niet in Allah en Mohammed geloven. De Bijbel noemt echter juist moslims heidenen. Shoebat: 'De islam keert ALLES om!'

3. Christus is zowel bij de Gog/Magog oorlog als Armageddon persoonlijk aanwezig. Zijn komst gaat gepaard met de grootste aardbeving ooit:

Ezechiël 38:20

'Zodat van Mijn aangezicht (KJV: voor Mijn aanwezigheid) beven zullen... alle mensen, die op den aardbodem zijn;'

God Zelf zal hierbij in het vlees aanwezig zijn. Dit is dus de laatste grote veldslag die namens zijn volk door Jezus zal worden gewonnen.


Wereld beeft voor God IN Israël

Voor degenen die twijfelen dat hier de letterlijke aanwezigheid van de Messias op aarde wordt bedoeld, zou vers 7 alle twijfel moeten wegnemen:

Ezechiël 39:7

'.. en de heidenen zullen weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.'

Ziet u het? De Heilige zal IN Israël zijn. In andere Bijbelgedeeltes staat meestal 'de Heilige VAN Israël', maar hier is de Messias IN Israël. Dit 'IN" is cruciaal bewijs dat de Messias persoonlijk aanwezig zal zijn op Aarde, IN het land Israël.

Geen enkele serieuze Bijbelonderzoeker kan daarom ontkennen dat hier de laatste strijd tussen de teruggekeerde Messias en de Antichrist wordt omschreven. In 38:18 staat bijvoorbeeld ook:

Ezechiël 38:18

'Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen... Mijn grimmigheid (woede) in Mijn neus (KJV: face = gezicht) zal opkomen.'

Dit is een letterlijk gezicht en Hij is buitengewoon woedend. Waarom zou Zijn 'gezicht' hier allegorisch zijn bedoeld, terwijl Zijn voeten die neerkomen op de Olijfberg (Zacharia 14) door de meeste uitleggers wél letterlijk worden opgevat? Geen enkele christen kan ontkennen dat God die in Zacharia 14 op de Olijfberg staat Christus zelf is. Dus als de teruggekeerde Jezus letterlijk met zijn voeten op de Olijfberg staat, waarom zou zijn 'gezicht' in Ezechiël 38 dan ook niet letterlijk zijn?


Zwaarste aardbeving ooit

Daarnaast gaat de verwoesting van zowel Gog als de Antichrist gepaard met een onvoorstelbaar hevige aardbeving:

Ezechiël 38:19

'Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dagen, een groot beven zal zijn in het land Israëls! Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds... en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.'

'Van Mijn aangezicht zullen beven', KJV; 'shake AT my presence'. Dit is dezelfde aardbeving als in Zacharia 14, die ontstaat zodra de voeten van de teruggekeerde Messias de Olijfberg zullen raken. Dit zal een onvoorstelbare gebeurtenis zijn; ieder levend wezen zal beven voor de aanwezigheid van Christus. In het boek Openbaring wordt bevestigd dat dit plaatsvindt op het moment dat de legers van de Antichrist zich tegen Israël hebben verzameld:

Openbaring 16:18+20

'... en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.... En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.'


Gods letterlijke voeten op de Olijfberg

Zowel Ezechiël 38 als Openbaring 16 spreken over het neervallen van de bergen. Met andere woorden: er zullen geen landen meer overblijven. Er blijft maar één Koninkrijk over, dat van de Messias. Zacharia beschrijft exact dezelfde gebeurtenissen:


Zachachria 14:2a+3-4

'Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen... Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger deed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg... dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;''

'Zijn voeten'. Wanneer had de HERE (Jehovah) letterlijke voeten? Zacharia beschrijft zowel de grote aardbeving als de uiteindelijke overwinning van de teruggekeerde Jezus Christus. Ezechiël 38 beschrijft dezelfde gebeurtenis. De oorlog die in Ezechiël wordt genoemd is enorm; alles wijst erop dat de Gog/Magog oorlog niet slechts het begin is van de 'Grote Verdrukking', maar de laatste beslissende en afsluitende veldslag is, die enorme gevolgen voor alle volken op de Aarde zal hebben.


Eén eindtijdoorlog, geen twee

Als de Gog/Magog oorlog vlak voor de Wederkomst van Christus wordt uitgevochten en apart van 'Armageddon' moet worden gezien, dan zou dat betekenen dat Christus persoonlijk aan twee verschillende oorlogen deelneemt: één tegen Gog en de volgende tegen de Antichrist. Dit kan niet zo zijn aangezien er volgens de Bijbel maar één zichtbare terugkeer van Jezus Christus zal zijn. Ook de profeet Joël beschrijft Zijn terugkomst met de woorden:

Joël 3:12+16

'De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom... En de HEERE zal uit Zion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.'

Veel Westerse Bijbelgeleerden zijn het er over eens dat Zacharia 14 en Joël 3 de terugkeer van Jezus Christus beschrijven. Omdat in Ezechiël 38:39 de genoemde landen die oorlog tegen Israël zullen voeren niet overeenkomen met hun theorie dat de Antichrist uit Europa zal komen, worden deze verzen plotseling apart gezet van hun overduidelijke context van de Wederkomst. Hiermee proberen deze uitleggers de profetieën in hun eigen eindtijdvisie te persen. Het zou echter beter zijn als ze hun profetische scenario's kloppend maken met wat de Bijbel zegt.


Openbaring verwijst naar Oude Testament

Het boek Openbaring staat letterlijk bomvol citaten en verwijzingen naar honderden passages in het Oude Testament. Feitelijk is zelfs bijna ieder vers in Openbaring gebaseerd op een Oud Testamentische passage. Openbaring 19, waar de slag bij Armageddon is omschreven, is dan ook gebaseerd op de Gog/Magog oorlog zoals beschreven in Ezechiël 38. Bijna iedere Bijbelcommentator bevestigt dit, behalve degenen die blijven vasthouden aan hun 'Europese Antichrist' theorie. Ezechiël geeft nog een krachtig argument dat Gog de Antichrist is:


Ezechiël 38:17

'Zo zegt de Here HERE: Zijt gij (Gog) het, van wie Ik in vroeger dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken?'

Met andere woorden: God Zelf bevestigt hier dat 'Gog' degene is die door alle profeten werd voorzegd als dezelfde persoon als de Antichrist. Degene die dit ontkent kan voor zijn afwijkende visie echter geen enkele duidelijke Bijbelse passage aanhalen waaruit blijkt dat Gog NIET de Antichrist is.


Laatste fase eindtijd nabij

De stelling dat Gog dezelfde is als de Antichrist wordt echter in talloze passages in de Oud Testamentische profeten bevestigd. Conclusie: de Gog/Magog oorlog is geen andere, aparte oorlog die los staat van Armageddon, maar is dezelfde veldslag in de eindtijd waarin een coalitie van moslimlanden zal optrekken naar Israël met als doel de Joodse staat volkomen te vernietigen. Het feit dat deze doelstelling in onze tijd keer op keer door talloze hoge moslimofficials in diverse islamitische landen wordt herhaald geeft aan hoe dicht we deze allerlaatste fase van de eindtijd -en daarmee de terugkeer van Jezus Christus- zijn genaderd.


Wordt vervolgd in deel 13


* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net