Wat de Bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Deel 13 van 13 van deze bijbelstudie - artikelreeks

 

2/3 van alle moslims staat achter het streven naar het Kalifaat, waarin de hele wereld zal worden veroverd door de Mahdi en onderworpen wordt aan de islam.


(Aantekening)
Zelfs als je er niet in gelooft laat de huidige toestand in de wereld overduidelijk zien dat de Bijbel exact heeft voorzegd wat er in deze eindtijd zal gebeuren. Waren de Bijbelse profeten simpelweg goede voorspellers of waren het wel degelijk echte profeten? De roep om een verenigde islamitische coalitie met één islamitische dictator aan het hoofd begint immers razendsnel realiteit te worden.
Op 17 september 2005 concludeerde de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zijn toespraak voor de VN met de woorden: 'Vanaf het begin des tijds heeft de mensheid verlangt naar de dag waarop gerechtigheid, vrede, gelijkheid en medeleven de wereld zal omvatten... Als die dag komt zal de ultieme belofte van alle goddelijke religies vervuld worden in de komst van een perfecte mens die de opvolger van alle profeten en vrome mannen zal zijn. Hij zal de wereld naar gerechtigheid en absolute vrede leiden. O machtige heer, ik bid dat u de komst van uw laatste bewaarder, de beloofde, die perfecte en pure mens, degene die deze wereld met gerechtigheid en vrede zal vullen, bespoedigt.'


Ahmadinejad en de komst van de moslim messias

Bijna 7 jaar geleden bad Ahmadinejad voor de ogen van de hele wereld tot zijn god Allah om de komst van de islamitische messias, de Mahdi, die er volgens de moslims voor zal zorgen dat de islam over de hele mensheid zal heersen en die iedereen die weigert zich te onderwerpen zal vernietigen.

Voor veel Westerse journalisten was deze zowel Shi'itische als Soenitische toekomstverwachting volkomen nieuw. Op 16 november 2005 hield Ahmadinejad in eigen land een uitzinnige menigte voor dat het zijn grootste opdracht is als president van Iran de weg te bereiden voor de 'glorieuze komst van imam Mahdi'. Bovendien zou hij persoonlijk in contact staan met de moslim messias, die al binnen enkele jaren op het toneel zou verschijnen.


Mahdi-instituut

In 2004 had Iran al een compleet instituut opgezet dat uitsluitend studie maakt van de komst van de Mahdi. Hiervoor geeft de instelling zelfs kindertijdschriften uit, waarin de Iraanse jeugd op Hitlerjugend achtige manier gehersenspoeld wordt met de bijzondere taak die Iran van de Mahdi zou hebben gekregen. Met massavernietigingswapens zoals kernbommen zou er zelfs 'bliksem uit de hemel' kunnen neerdalen, zoals de Mahdi volgens de voorspellingen zal doen.


Het aftellen is begonnen

De drager van deze kernkop zou een Iraanse Shahab raket kunnen zijn die van een gewoon vrachtschip pal voor de kust van bijvoorbeeld New York zal worden gelanceerd. 'Shahab' betekent letterlijk 'bliksem'. Alles is gereed om het Iraanse nucleaire programma te voltooien en de Mahdi te verwelkomen. Een moskee vlak buiten de stad Qom, locatie van één van Irans nucleaire installaties, werd speciaal voor dit doel voor $ 20 miljoen dollar gerenoveerd. Kortom: de grote finale kan beginnen, het aftellen is begonnen. Pal na de weeën van de Holocaust (in de Bijbel de 'tijd van benauwdheid voor Jakob' genoemd (Jer.30:7)) 'werd Israël geboren. Moslims beschouwen deze geboorte van de joodse staat als een 'zichzelf vervullende profetie'. 'Waren het soms de Joden zelf die 6 miljoen van hun eigen volk de dood injaagden om dit voor elkaar te krijgen?' wijst Walid Shoebat de onzinnigheid van deze redenatie aan.


Komst Mahdi bespoedigen door oorlog

En wat te denken van Irans Hojjatieh genootschap, dat ervan overtuigd is dat de komst van de 12de imam, de Mahdi, versneld kan worden door het creëren van zoveel mogelijk chaos op Aarde, een opdracht die Iran moet vervullen? Deze groep is zo extreem dat zelfs Ayatollah Khomeini zich er in 1983 van afkeerde. Dit is dezelfde Khomeini die via het ministerie van Justitie liet verklaren dat 'iedereen die tegen mij is, tegen Allah is en ter plekke moet worden gedood.'

Het is dus niet zo vreemd dat velen denken dat Ahmadinejad lid is van Hojjatieh. Zijn mentor en spirituele adviseur, Ayatollah Mesbah Yadzi, wordt door velen als het belangrijkste lid van het Hojjatieh genootschap beschouwd. Hojjatieh is ervan overtuigd dat de Aarde eerst in een enorme oorlog met massaal bloedvergieten moet worden gestort voordat de Mahdi kan komen en de wereld door hem in een tijdperk van (islamitische) vrede zal worden geleid.


'Gestoorde sekte met kernbom'

De Israëlische premier Benyamin Netanyahu omschreef Hojjatieh bijzonder treffend: 'Ik zocht naar een analogie waarmee ik de Amerikanen zou kunnen uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een Iraanse kernbom. Herinnert u zich die gestoorde groep in Waco, Texas? Stelt u zich dan eens voor dat (sekteleider) David Koresh kernwapens en niet slechts enkele honderden, maar miljoenen volgelingen zou hebben gehad die niets liever wilden dan Amerika en het Westen te vernietigen en de olievoorraad van de wereld over te nemen. Als gestoorden uit het gekkenhuis ontsnappen is dat nog niet zo erg, maar als ze de beschikking krijgen over kernwapens wél. Dit is zo'n soort sekte, de sekte van de Mahdi.'

Dit bewijst dat niemand Ahmadinejad als een soort Johannes de Doper -die de weg bereidde voor de Messias- moet zien, maar meer als een Judas Iskariot, die -zoals velen denken- door middel van zijn verraad Jezus probeerde te dwingen zijn positie als koning van Israël op te eisen. Op vergelijkbare wijze denken de Hojjatieh leden dat ze Allah kunnen manipuleren en hem kunnen dwingen de Mahdi te laten verschijnen.


Mahdi koorts verspreidt zich

Slechts weinigen weten dat de Mahdi 'koorts' niet alleen Iran in zijn greep heeft maar zich inmiddels ook verspreid in buurland Irak, zowel onder Shi'itische als Soenitische moslims. In 2007 doodden de Amerikaanse troepen in Irak een moslimgeestelijke die beweerde dat hij de lang verwachte Mahdi was en enkele honderden volgelingen had verzameld, waaronder een groot aantal Soenitische moslims. Volgens Zeyad, dat Arabische websites in de gaten houdt, zijn er inmiddels 7 verschillende Mahdi sektes in Irak.


Valse moslimprofeten

Jezus voorzegde dat er in de eindtijd vele valse profeten zullen komen die beweren de Messias te zijn en die velen zullen misleiden. Het exploderende messianisme onder moslims is een duidelijk teken dat we in de laatste dagen leven. Het gaat daarbij niet alleen om de komst van de Mahdi, maar ook om de herleving van het Kalifaat. Moslims beschouwen zichzelf als leden van de 'Ummah', één wereldgemeenschap van alle volgelingen van de islam. Trouw aan Allah en zijn profeet Mohammed wordt door hen belangrijker geacht dan gezin, familie en andere sociale banden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat moslims over de hele wereld niet aarzelen hun naaste familie te vermoorden als deze zich afkeren van de islam.


Wereld veroveren voor de islam

De islamitische tradities zitten bomvol profetieën die voorspellen dat op een dag de islam over de hele wereld zal heersen. De verovering van andere landen en werelddelen is voor de meeste moslims dan ook een volkomen normale en vanzelfsprekende toekomstverwachting. Veel moslims vinden zelfs dat ze hier recht op hebben, dat het onderwerpen van de rest van de wereld aan de islam hun doel en lot is. Sinds de ondergang van het Kalifaat een kleine 100 jaar geleden zijn veel moslims dan ook gefrustreerd dat de islamitische landen zich niet verenigd hebben in één imperium, maar veeleer het toonbeeld zijn van verdeelde en achtergebleven landen die keer op keer in oorlogen worden verslagen. Het kwaadaardige Westen krijgt hier (natuurlijk) de schuld van, alsmede ook het christendom, omdat moslims de seculiere landen in het vrije Westen beschouwen als christelijk.


'Jeruzalem hoofdstad Kalifaat'

Tegelijkertijd worden veel islamitische landen overheerst door corrupte leiders en dictators, die zelf in weelde leven terwijl hun volk in armoede verkeert. Islamitische leiders en geestelijken roepen de moslimlanden dan ook regelmatig op om zich te verenigen en het Kalifaat mogelijk te maken door gezamenlijk oorlog te voeren tegen de 'ongelovigen'. 'Jeruzalem zal spoedig de hoofdstad van een moslim Arabisch Kalifaat zijn. Alle pogingen van de Israëlische gevestigde orde om de stad te Judaïseren zullen op niets uitlopen,' verklaarde Sheikh Raed Salah van de Islamitische Beweging in Israël zo'n 5 jaar geleden. Recenter gaf ook de nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi tijdens de verkiezingscampagne zijn publieke instemming aan een hooggeplaatste moslimgeestelijke die tegenover tienduizenden aanhangers beloofde dat Mursi degene zal zijn die dit doel zal verwezenlijken.


2/3 moslims achter Kalifaat en Sharia

Veel studies tonen aan dat moslims de Amerikaanse invasie van Irak beschouwen als een oorlog tegen de islam. Uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit in Maryland onder 4348 moslims uit Marokko, Egypte, Pakistan en Indonesië bleek dat 65,2% van hen achter het streven naar het Kalifaat staat - nauwelijks de 'kleine groep extremisten' zoals ze door de Westerse politici en media worden genoemd. 65,5% van hen is het er ook mee eens dat de Sharia wetten overal strikt moeten worden nageleefd.

Hoe vaak heeft u al niet gehoord en gelezen dat de meeste moslims 'gematigd' zijn en geen bedreiging vormen voor het Westen? Hoe vaak wordt ons niet voorgehouden dat het slechts gaat om een 'kleine minderheid' van moslims die het Westen willen verslaan? Is een 2/3 meerderheid die achter dit streven staat niet overtuigend genoeg?


Kalifaat eist oorlog tegen alle niet-moslims

Het is dus de hoogste tijd om onze ogen te openen. Het Kalifaat legitimeert de jihad. Volgens de islamitische wetten is het echter niet mogelijk om zonder het Kalifaat een echte, legitieme pan-islamitische jihad te voeren. Hiervoor moet er een Kalief komen die namens de islam officieel de oorlog verklaart aan de niet-moslim wereld. Dit is dan ook de werkelijke reden waarom veel moslims het terrorisme veroordelen: er is geen Kalifaat - nog niet.

Zodra dit Kalifaat echter officieel is opgericht is het zelfs de plicht van iedere moslim om oorlog te voeren tegen alle niet-moslims. Natuurlijk voeren sommige moslims al jaren een gewelddadige jihad tegen het Westen, maar tot nu toe gaat het hier voornamelijk om kleine groeperingen. Jihad die bevolen wordt door de toekomstige Kalief is echter legitiem en op dat moment de opdracht van iedere moslim, waar ook ter wereld. En die oorlog moet doorgaan totdat iedere Aardbewoner zich onderwerpt aan Allah en zijn profeet Mohammed.


Tijd is nabij

De geopolitieke situatie op de wereld laat zien dat de duizenden jaren oude Bijbelse eindtijdprofetieën en de toekomstverwachting van de moslims snel realiteit aan het worden zijn. Het dan ook de hoogste tijd dat christenen zowel hun harten als hun zaken op orde krijgen voor wat er spoedig komen gaat. Bent u geen christen dan zou u toch eens moeten overwegen of de Bijbel -gezien de talloze profetieën die nauwkeurig zijn uitgekomen en voor onze eigen ogen aan het uitkomen zijn- misschien niet toch gelijk kan hebben.


Antichrist moslimcoalitie

Goed voorbeeld is de door de profeet Ezechiël voorzegde eindtijdcoalitie van moslimlanden, die zich op dit moment aan het vormen is. In Ezechiël 38 lezen we over het laatste rijk, dat van de Antichrist, dat zal bestaan uit 10 landen -waaronder Turkije, Iran, Libië, Soedan en Syrië- en dat een enorm leger op de been zal brengen dat Israël zal aanvallen. De precieze volgorde van gebeurtenissen is niet met zekerheid te voorspellen, maar van andere profetieën weten we dat ook Libanon en de Palestijnen deel zullen uitmaken van deze coalitie. Andere kandidaten zijn moslimlanden zoals Afghanistan, Pakistan, Marokko, Algerije, Turkmenistan, Oezbekistan, etcetera.

In de Gog/Magog profetie worden een aantal landen met name genoemd: Iran, Syrië, Libië, Soedan en Turkije. De meeste analisten zijn het er inmiddels over eens dat het gevolg van de Amerikaanse oorlog in Irak de opkomst van de Shi'itische moslims is. Zij werden door Saddam Hussein onderdrukt, maar zijn door diens verdwijning een machtige groepering geworden. Dit heeft de machtsbalans in het Midden Oosten dramatisch veranderd.


Soenitisch en verdeeld Shi'itisch/Soenitisch blok

De afgelopen 50 jaar is 's werelds grootste olieproducent Saudi Arabië met afstand het meest invloedrijke moslimland in het Midden Oosten geweest. En wie de olie heeft, heeft het geld en daardoor ook de macht. Tegenover het Soenitische Saudi Arabië staat aan de andere kant van de Perzische Golf het Shi'itische bolwerk Iran, de op één na grootste olieproducent in de regio. Sinds de islamitische revolutie in 1979 streeft Iran ernaar het machtigste moslimland ter wereld te worden. Deze machtsstrijd tussen de Soenitische en Shi'itische islam wordt slechts overtroffen door de gezamenlijke haat van alle moslimlanden tegen Israël en het Westen.

Hun verzet tegen de Shi'itische islam is de enige reden dat landen zoals Saudi Arabië, Egypte en Jordanië zich (tijdelijk) hebben opgesteld als 'partners' van het Westen. Het is echter niet zo simpel als het lijkt. Veel moslimlanden kijken bij het kiezen van een partij niet zozeer naar het Soenitische of Shi'itische karakter, maar of deze landen 'vrienden' van het Westen zijn. Aan de ene kant hebben we dus een zogenaamde 'gematigde' Soenitische coalitie die met het Westen samenwerkt, en aan de andere kant hebben we een verdeelde Shi'itische/Soenitische coalitie die extreem islamistisch en fel anti-Westers is.


Vrede Midden Oosten belachelijk naïef

Deze verdeelde coalitie is een perfecte kandidaat voor de in de Bijbel voorzegde Antichrist-coalitie in de eindtijd. In Daniël 2:41 staat dat dit laatste rijk verdeeld zal zijn (ijzer en leem). In het licht van de regelmatige antisemitische uitspraken die worden gedaan door talloze moslimleiders in het Midden Oosten lijkt het Westerse optimisme over de 'Arabische lente' en vrede in de regio dan ook belachelijk naïef. Palestijnse leiders verklaren met de regelmaat van de klok dat het de opdracht van de islam is om Israël te vernietigen en dat zij daarom nooit vrede met de Joden zullen accepteren.


Herhaling 1938

Niettemin geloven Westerse en ook Israëlische leiders nog altijd dat er vrede met de Palestijnen kan worden gesloten. Dit zal niets minder dan een herhaling van 1938 blijken te zijn, het beruchte 'eeuwige' vredesverdrag dat de Britse premier Chamberlain met Adolf Hitler sloot omdat deze beloofde 'nooit meer een oorlog' in Europa te zullen beginnen en 'alles in het werk te stellen onze verschillen op te lossen en de vrede in Europa te verzekeren.'


Waarschuwing aan alle christenen

De dringende waarschuwing van de apostel Johannes aan het adres van de christenen moet dan ook in dit angstwekkende perspectief worden gezien:

1 Tessalonisenzen 5:1-3

'Maar over de tijden en gelegenheden (rond de terugkomst van Jezus Christus) is het niet nodig, dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, plotselinge vernietiging, en zij zullen geenszins ontkomen' (NBG deels aangepast aan KJV).


Antichrist-imperium in de maak

Het al jaren besproken Saudische vredesinitiatief is niet alleen een absolute aanfluiting maar is zelfs niet eens een Arabisch voorstel. Het is enkel een plan van de Soenitische landen om zich op deze wijze te beschermen tegen de opkomst van Iran en zijn Shi'itische bondgenoten. Het gevolg is echter dat de verdeelde 'Ezechiël' Gog/Magog coalitie almaar sterker wordt en het laatste rijk van de Antichrist, een radicaal islamistisch imperium, in de maak is*. De tijd om ons hier op voor te bereiden is korter dan menigeen zou willen. Haast u zich dus om zowel fysiek als spiritueel klaar te zijn voor de allerlaatste fase van de eindtijd, die in principe op elk moment zou kunnen losbarsten.

 * Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de werkelijke betekenis duidelijk wordt.

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net